Załóż bloga Zaloguj sięPorady :)

Agresja i przemoc

aniolekdiabelek | 11 Lipiec, 2009 19:30

 

Relacje o przemocy wypełniają serwisy informacyjne całego świata. Jej ofiarą padają ludzie na wszystkich kontynentach, niezależnie od kultury, środowiska czy klimatu. Kroniki policyjne całego świata odnotowują nasilenie się częstotliwości występowania przemocy, oraz wzrost ilości przestępstw dokonanych z zastosowaniem przemocy. Z każdej strony pada pytanie: dlaczego tak się dzieje? Jakie są źródła przemocy? Poszukując odpowiedzi na te pytania należy poddać analizie dzieje ludzkości. Od początku są one przepełnione relacjami o aktach przemocy, a ich opisy zawarte są nie tylko w podręcznikach historii, ale również w literaturze, pieśniach czy w mitologii. Z całą pewnością XX wiek zapisze się w historii jako wiek gwałtów i przemocy. Niestety w kolejnym stuleciu nadal obserwowany jest powszechny wzrost przestępczości. Do przemocy nawołuje coraz więcej fanatycznych i fundamentalistycznych grup religijnych czy ideologicznych, dając jej moralne poparcie i aprobatę. Sądzić można, że problemy przemocy w społeczeństwie, mechanizmy jej powstawania i poszukiwanie sposobów jej ograniczania będą w XXI w. w dalszym ciągu aktualne.

1.1. Przemoc stanem frustracji

Przemoc ma swoje źródło w problemach i zmaganiach wewnętrznych człowieka, czyli może być spowodowana żalem, smutkiem, poczuciem krzywdy. Przemoc jest jednym z powszechnie spotykanych stanów frustracji. Według psycholog Anny Sowińskiej „frustracją nazywa się zmiany, jakie pojawiają się w działaniach człowieka pod wpływem zablokowania jego dążeń,” jako „bezpośredni efekt wystąpienia przeszkody, czyli przerwanie ciągu czynności ukierunkowanych na zrealizowanie celu (zaspokojenie potrzeby, rozwiązanie zadania)” . Natomiast Mietzel piesze, że „o frustracji mówi się wtedy, gdy człowiek stara się osiągnąć jakiś cel, lecz jego działania ukierunkowane na ten cel zostają zniweczone lub też osiągnięcie tego celu okazuje się niemożliwe” . A zatem frustracja to negatywne zmiany zachowania, które pojawiają się wówczas, gdy jednostka napotyka na trudności lub przeszkody, uniemożliwiające jej zrealizowanie swojego celu. Wszyscy doświadczają frustracji częściej lub rzadziej, ale w rzeczywistości trudno przeżyć bez niej chociażby kilka dni. Codziennie na ulicy można spotkać sfrustrowanych kierowców, którzy spiesząc się do pracy utknęli w porannym korku. Część z nich będzie się tylko irytować, trąbić, ale u niektórych może to wywołać zachowanie agresywne. Niektórzy badacze uważają, że agresja jest wskaźnikiem frustracji. Niemniej nie zawsze frustracja prowadzi do agresji.
Silne znaczenie w powstawaniu frustracji ma również tzw. deprawacja relatywna. Jest to „poczucie jednostki (albo grupy społecznej), że posiada mniej niż zasługuje lub mniej niż pozwolono jej oczekiwać, lub też mniej niż posiadają ludzie do niej podobni” . Wobec frustracji człowiek może przyjąć dwie różne postawy. Pierwsza z nich będzie miała charakter obronny, a druga zadaniowy, czyli frustracja nie tylko wyzwala u człowieka silne, ujemne emocje, ale również pobudza go do działania.

1.2. Zachowanie agresywne a natura agresji i czynniki ją wywołujące

Z całą pewnością agresja stanowi jeden z wielu sposobów reagowania na negatywne bodźce. Różne dziedziny nauki: psychologia, pedagogika, psychiatria, kryminologia itd. prezentują bardzo szeroką gamę zachowań agresywnych. „Psychologowie społeczni definiują działanie agresywne jako zamierzone zachowanie mające na celu spowodowanie cierpienia fizycznego lub psychicznego” . Z drugiej strony Mietzel uważa, że „o agresji można mówić wtedy, gdy człowiek (lub wiele osób) próbuje zaszkodzić albo rzeczywiście szkodzi drugiemu” . Dodaje do tego, „że jako agresywne określić można tylko takie zachowania, które pozwalają rozpoznać jawny zamiar zaszkodzenia innym” . Z tych dwóch definicji nasuwa się wniosek, że zachowaniem agresywnym jest zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna a także, że agresją jest nie tylko spowodowanie czyjegoś cierpienia, ale również próba zaszkodzenia drugiej osobie. Jednocześnie, aby czyjeś zachowanie nazwać agresywnym, należy mieć pewność, że dana osoba miała zamiar komuś zaszkodzić. Można zaobserwować dwa rodzaje agresji: wrogą i instrumentalną. Agresja wroga jest działaniem agresywnym, które wynika z uczucia gniewu i ma na celu zadanie bólu. Natomiast agresja instrumentalna pomimo, że również w niej występuje zamierzenie wyrządzenia krzywdy innej osobie, służy jako środek do osiągnięcia innego celu niż ból.

Wielu psychologów, fizjologów, etologów czy filozofów zastanawiało się nad naturą agresji. Od wieków toczy się pomiędzy nimi spór o to, czy agresywność jest zjawiskiem wrodzonym, wyuczonym, czy też instynktownym.
Według Thomasa Hobbesa agresja jest zjawiskiem wrodzonym. W jednej ze swoich prac pt. „Lewiatan” uznał, iż człowiek w swojej naturze jest bestią, a nad jego naturalnym instynktem popychającym do agresji można zapanować jedynie poprzez zmuszenie go do przestrzegania prawa i porządku społecznego. W XX wieku pogląd Hobbsa rozwinął Zygmunt Freud. Jego zdaniem ludzie rodzą się z dwoma instynktami: życia (Eros) i śmierci (Thanatos). Według Freuda instynkt śmierci „działa w każdej żywej istocie, dążąc do jej zniszczenia i do sprowadzenia życia do stanu początkowego – materii nieożywionej” . Jeżeli nie uda się człowiekowi w jakiś sposób pozbyć tej energii, to będzie się ona kumulować i spowoduje chorobę. Uważał również, że społeczeństwo odgrywa bardzo ważną rolę w kontrolowaniu instynktu śmierci, gdyż pomaga w przekształceniu tej destrukcyjnej energii w zachowanie użyteczne lub przynajmniej możliwe do zaakceptowania.
Jan Jakub Rousseau był zwolennikiem teorii, która mówi, że agresja jest zjawiskiem wyuczonym. Stworzył on pojęcie ‘szlachetnego dzikusa’. Rousseau sugeruje, że ludzie w swojej naturze są łagodni i dobrzy, ale społeczeństwo poprzez swoje restrykcje wyzwala w nich wrogość i agresywność.
Natomiast brak jest rozstrzygających dowodów na to, czy agresja ma charter instynktowny, czy też nie. Według Berkowitza wrodzone wzorce ludzkiego zachowania są podatne na modyfikację oraz nieskończenie elastyczne. Ludzie mają skłonność do reagowania na prowokacyjne bodźce zaatakowaniem sprawcy. Jednakże ta skłonność nie zawsze musi znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznym działaniu, gdyż zależy ona od złożonego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy wewnętrznymi tendencjami a różnymi reakcjami hamującymi oraz od szczególnego charakteru sytuacji społecznej.
Na podstawie powyższych teorii można wnioskować, że każdy człowiek jest zdolny do działań agresywnych. Agresja może być skutkiem frustracji, jeżeli wewnątrz człowieka powstanie gotowość do agresji. Taka gotowość bywa wywołana złością lub zdenerwowaniem, ale ważne są również bodźce wzrokowe w otoczeniu, które sygnalizują niebezpieczeństwo i pobudzają zachowanie agresywne. Takim bodźcem jest „przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. rewolwer); sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji” . Berkowitz, po swoim eksperymencie potwierdzającym powyższą tezę użył wręcz porównania, że to nie palec pociąga za spust, ale sam spust prowokuje ruch palca .
Agresję wywołuje nie tylko czyjeś zachowanie, ale również wiele innych czynników. Jednym z nich są procesy biologiczno – psychiczne. Kontrolę nad zachowaniem agresywnym zarówno zwierząt jak i człowieka sprawuje ciało migdałowate znajdujące się w rdzeniu kręgowym. Jego drżenie stymuluje zachowanie agresywne, natomiast w momencie zaniku drżenia ciałka – agresja znika. Skłonność do agresji wywołana drżeniem ciałka migdałowatego może zostać zmodyfikowana przez czynniki społeczne (np. przez to czy znajdujemy się w towarzystwie kogoś słabszego, niżej postawionego w hierarchii społecznej).
Duży wpływ na ludzką agresję ma testosteron. U kobiet i mężczyzn, którzy popełnili przestępstwa z użyciem siły, występuje wyższy poziom tego hormonu, niż u pozostałych. Stąd można wysnuć wniosek, że mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety, skoro ich testosteron jest na wyższym poziomie.
Ludzie bardzo często reagują agresją również na ból lub poczucie psychicznego dyskomfortu. Często zdarza się osobie narażonej na ogromny ból uderzyć w jakiś przedmiot. To samo dotyczy poczucia dyskomfortu – jeżeli człowiek czuje, że został „przyparty do muru”, może stać się agresywny.
Agresja ujawnia się również, jeżeli do poczucia dyskomfortu, długotrwałej frustracji dojdzie jeszcze jeden czynnik – ubóstwo. Przy czym ważny jest zarówno bezwzględny poziom ubóstwa, jak również pogorszenie się warunków życia. Kiedy człowiek znajduje się trwale w beznadziejnej sytuacji, łatwiej mu w niej żyć. Natomiast, jeśli co jakiś czas pojawia się, a potem znika choćby nikły promień nadziei – jego frustracja z istniejącego stanu staje się coraz większa i jeśli obejmuje większą grupę społeczeństwa, to może prowadzić do zamieszek lub rewolucji.
Kolejne czynniki wywołujące agresję to alkohol lub narkotyki. W momencie zażycia którejś z tych używek, człowiek przestaje w pełni panować nad swoim zachowaniem. Staje się odważniejszy, nie przestrzega panujących w jego otoczeniu norm i zasad. Nie jest to równoznaczne z tym, że po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków ludzie stają się od razu agresywni. To, czy człowiek zachowa się agresywnie czy też nie, zależy od jego predyspozycji psychicznej oraz od siły presji społecznej, na jaką jest wystawiony.
Nawet warunki pogodowe lub klimatyczne mogą mieć wpływ na zachowanie ludzkie. Jeżeli człowiek nie przyzwyczajony do wysokich temperatur przez dłuższy okres czasu będzie narażony na funkcjonowanie w upale, stanie się o wiele bardziej drażliwy, łatwiej będzie go wyprowadzić z równowagi. W czasie niepogody, gdy za oknem pada deszcz, jest szaro i ponuro, człowiek staje się przygnębiony i niezadowolony i to niezadowolenie może prowadzić do frustracji a w końcu do agresji.
Jednak wydaje się, że największe znaczenie mają warunki sytuacyjne. Jeżeli człowiek pozostaje anonimowy lub przebywa w tłumie, jego gotowość do agresji jest większa. Także w sytuacji, gdy ma on możliwość zepchnięcia odpowiedzialności na autorytety lub przełożonych, wzrasta skłonność do zachowań agresywnych, co potwierdził w swoim eksperymencie Stanley Milgram oraz Philip Zimbardo. Z ich eksperymentów można wysnuć wniosek, że bardzo wielu ludzi zrobi to, co karze im zrobić przełożony lub osoba uznana za autorytet, nie zwracając uwagi na cel nakazanego czynu oraz na własne przekonania.
Duże znaczenie mają również zmiany cywilizacyjne, które dotyczą przede wszystkim środowiska rodzinnego. Dziecko pojawia się w rodzinie, która nie jest już wielopokoleniowym rodem, ale często żyje w małym mieszkaniu w dużej, miejskiej aglomeracji. Rodzice dziecka pozostają sami z problemem jego wychowania, nie mając fizycznej pomocy ze strony starszych pokoleń, które nadal zajęte są pracą. W takiej sytuacji dziecko ma problemy z identyfikacją. Tzn. identyfikuje się jedynie z najbliższą rodziną, nie z całym rodem czy też społecznością. Takie niedobory w identyfikacji prowadzą do słabszego zespolenia z innymi, do powstania agresji wewnątrzgrupowej. Ta agresja charakteryzuje się tym, że jest nakierowana na członków tej samej grupy. I. Eibl-Eibesfeldt w swojej książce wskazuje na kilka elementów odpowiedzialnych za wzrost agresji wewnątrzgrupowej . Po pierwsze brak więzi emocjonalnych oraz zwiększona nieufność w stosunku do obcych ludzi, co powoduje, że hamulce agresji są znacznie słabsze. Po drugie rozwój technologiczny i rozwój poziomu kształcenia powodują zwiększony krytycyzm w stosunku do tradycji, kultury i autorytetów, co prowadzi do niepewności i konfliktu pokoleń. Po trzecie życie w przeludnionych aglomeracjach miejskich powoduje, że człowiek pozbawiony jest, tak ważnej dla jego spokoju ducha, przestrzeni, co wpływa na jego frustrację.
W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań jest opanowanie agresji wewnątrzgrupowej. Z jednej strony bardzo ważny jest rozwój ekonomiczny miast, które powinny stać się głównymi ośrodkami pracy. Ludzie powinni po dniu pełnym pracy i stresów wracać do domów znajdujących się z dala od miejskiego zgiełku. Ważne jest również zapewnienie parków, skwerów czy ogrodów na terenie miast, w których ludzie mogliby odpocząć czy to po pracy, czy to wręcz w jej trakcie. Jednak najważniejsze wydaje się stwierdzenie, że wspólnota ludzka opiera się na miłości i zaufaniu, a jedno i drugie rozwija się w rodzinie. Dlatego najważniejsza jest rodzina i jej proces wychowania młodego człowieka, zaszczepienie mu miłości i zaufania do bliskich, które później młody człowiek przeniesie na społeczeństwo.
Bardzo często agresja jest swoistym wołaniem o pomoc. Osoba, która nie potrafi sobie sama poradzić ze swoimi problemami, chce za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. Dotyczy to również całych grup społecznych, które czują się niezauważane. Ta agresja może przybierać różne formy - od demonstracji czy pikiety, aż do wojny.
Zdarza się, że agresja jest reakcją na wymierzoną karę za niewłaściwe zachowanie. Dorośli dając dziecku klapsa uważają, że jeśli dziecko otrzyma karę, to następnym razem ’dwa razy się zastanowi’. Okazuje się jednak, że surowa kara daje jedynie krótkotrwałe efekty. „Surowa lub restryktywna kara może być niezmiernie frustrująca” . Frustracja stymuluje zarówno do działania pozytywnego, czyli kara zastępuje agresję – co zapewne mają na celu osoby wymierzające karę – ale również możliwe jest, że wywoła ona jeszcze większą agresję.
Bardzo dużą rolę w wywoływaniu zachowania agresywnego przypisuje się także coraz większej ilości przemocy w środkach masowego przekazu.


Rys. 1 Przemoc w telewizji a agresja

Źródło: E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997, s. 513.

Obserwacje ludzi wskazują, że częsty ich kontakt z brutalnością na ekranach telewizorów lub w kinie, powoduje wzrost tolerancji na takie zachowanie w rzeczywistym życiu. Powstaje pytanie dlaczego? Według Aronsona to przede wszystkim przyzwolenie – „jeśli inni mogą to robić, to ja też mogę”. Następnie pisze on, że „oglądanie agresywnych działań może dostarczyć pomysłów, jak ujawnić własne agresywne odczucia” oraz „sprawia, że lepiej uświadamiamy sobie swoją złość i szybciej uruchamiamy działania agresywne” . Ostatnio zaobserwować można wzrost przemocy nie tylko w filmach, ale już w bajkach dla dzieci, czyli następuje zobojętnienie względem agresji coraz to młodszych pokoleń.

Albert Bandura stworzył jedną z najbardziej znanych teorii agresji – teorię społecznego uczenia się . Według niego zachowania agresywne kształtują się, gdy dziecko czuje przyzwolenie na zachowanie agresywne ze strony swoich opiekunów. Takie przyzwolenie może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Przyzwolenie o charakterze bezpośrednim pojawia się, gdy rodzice pochwalą dziecko za to, że np. wygrał szkolną bójkę. Natomiast przyzwolenie pośrednie polega na wyciąganiu wniosków z obserwacji. Przykładowo dziecko oglądając filmy i programy telewizyjne, w których agresywni bohaterowie są atrakcyjni i sympatyczni, uczy się, że agresja może być właściwym sposobem rozwiązywania problemów. Dodatkowo w swoich badaniach Bandura stwierdził, że dzieci uczą się agresji na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem jest poznanie nowych technik agresji. Po drugie dziecko uczy się reakcji otoczenia na agresję. Jeśli dziecko dostrzeże korzyść płynącą z zachowania agresywnego, to zapamięta, że agresja pozwala na rozwiązanie kłopotliwej sytuacji, czyli teoria społecznego uczenia się znajduje zastosowanie w agresji instrumentalnej.

Ogromne znaczenie w pobudzaniu do zachowania agresywnego mają również uprzedzenia, zniewagi oraz drobne kłótnie. Kłótnie często zaczynają się od drobnostek, a mogą skończyć się ostrą wymianą zdań lub doprowadzić do bójki. Jeśli kłótni towarzyszy uprzedzenie do drugiej osoby, lub uczucie zniewagi – człowiek szybciej traci panowanie nad sobą.

Jeszcze jednym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zachowanie agresywne jest tzw. kultura honoru, czyli „zespół norm społecznych, w którym centralne miejsce zajmuje pogląd, że ludzie (zwłaszcza mężczyźni) powinni bronić swojego honoru, nawet uciekając się do krwawego odwetu” . Przejawia się ona w konfliktach rodzinnych, sąsiedzkich, koleżeńskich itp.

Niestety znana jest również przyjemnościowa motywacja agresji. W każdym społeczeństwie są ludzie, którzy znajdują przyjemność w zniszczeniu czyjegoś mienia, pobiciu kogoś lub wyrządzeniu mu trwałej krzywdy. Wynika to z jego temperamentu i z chęci podniesienia poziomu adrenaliny. Dobrze, jeżeli przyjemnościowa motywacja zostanie nakierowana w stronę zamiłowania do brutalnych sportów (np. boks), jak również zwykłej rywalizacji. Udział w przeróżnych turniejach lub zawodach wywołuje u uczestników zwiększony poziom adrenaliny we krwi. Zawodnicy właśnie poprzez duży wysiłek fizyczny lub psychiczny wyładowują swoją agresję, odreagowują frustrację.

1.3. Definicje przemocy, rodzaje oraz czynniki jej sprzyjające

Agresja jest bardzo często utożsamiana z pojęciem przemocy. Natomiast J. Pospieszyl uważa, że „celem agresji jest zaszkodzenie ofiarze”, podczas gdy celem przemocy jest „wywarcie pewnego wpływu” na ofiarę, aby zmusić ją do postępowania zgodnie z wolą agresora.
Światowa Organizacja Zdrowia formułuje oddzielną definicję dla przemocy, zgodnie z którą przemoc to „celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenie rozwoju lub deprawację” . Przemoc dzieli się zatem na trzy kategorie: przemoc skierowana do siebie samego, czyli autoagresja, przemoc interpersonalna oraz przemoc grupowa.
Na autoagresję składa się zarówno zachowanie samobójcze, jak i samouszkodzenie, przy czym zachowanie samobójcze to nie tylko samobójstwo dokonane, ale również jego usiłowanie lub samo myślenie o nim.
Przemoc interpersonalną można podzielić ze względu na osoby, na które jest ukierunkowana. Pierwszą grupę osób stanowią najbliżsi: dzieci, partnerzy, osoby starsze. Druga grupa składa się z osób niespokrewnionych, często nieznanych. Przemoc skierowana do tej grupy ma miejsce poza domem (w pracy, w więzieniach, w wojsku, w placówkach opiekuńczych, w szkołach) i często jest to przemoc zarówno fizyczna jak i seksualna.
Natomiast przemoc grupowa występuje wtedy, gdy jest stosowana przez ludzi, którzy są członkami grupy i jest nakierowana na członków innej grupy. Z taką przemocą mamy do czynienia np. podczas walk pseudokibiców lub osiedlowych gangów, które rywalizują o władzę na określonym terenie.

Przemoc dzieli się nie tylko w zależności od tego, kto jest jej adresatem i sprawcą. Można rozróżnić następujące formy przemocy: bezpośrednią i pośrednią, fizyczną, psychiczną, strukturalną, wyrażającą się we wpływie negatywnym, posiadającą swój przedmiot (obiekt) lub nie oraz jawną i ukrytą .

Przemoc bezpośrednia, czyli osobowa, jest nakierowana prosto na osobę, która jest ofiarą. Obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Przemoc pośrednia jest zazwyczaj przemocą psychiczną, mającą na celu emocjonalne pogrążenie lub zniszczenie drugiego człowieka bez bezpośredniego ataku na niego. Narzędziami tej przemocy są np.: plotka, pomówienie, fałszywe zeznanie, użycie przemocy fizycznej wobec bliskich tej osoby, której agresor chce wyrządzić krzywdę.

Przemoc fizyczna to agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu i fizycznych obrażeń. Przemoc ta może wystąpić w dwóch postaciach: czynnej i biernej. Forma czynna to poszturchiwania, szczypanie, popychanie i odpychanie, potrząsanie, ściskanie, szarpanie, gryzienie, kopanie, bicie przedmiotami oraz użycie broni. Natomiast forma bierna przejawia się w zakazach mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub w zamknięciu w areszcie domowym.
W przemocy fizycznej występują różne stadia przemocy od tej najbardziej skrajnej, w której człowieka traktuje się jak rzecz i dąży się do jego zniszczenia, aż do przemocy fizycznej, w której występuje coraz więcej elementów natury psychologicznej pomiędzy stosującym przemoc i jego ofiarą .

Przemoc psychiczna to zazwyczaj przemoc werbalna, która wywołuje emocjonalny ból lub cierpienie, co często wynika z poczucia poniżenia i zagrożenia. W codziennym życiu spotyka się przemoc psychiczną stosowaną przez jednych ludzi w stosunku do innych. Wydaje się wręcz, że niektórzy ludzie posiadają większy ładunek tej energii psychicznej w porównaniu do pozostałych. Ci, którzy mają mniejszy ładunek ulegają, ponieważ pojawia się u nich lęk, poczucie winy lub inne stany psychiczne powodujące uległość .

Przemoc strukturalna polega na przemocy wywieranej przez niesprawiedliwe struktury społeczne .
Przemoc wyrażająca się we wpływie negatywnym z reguły powstaje w wyniku społecznego uczenia się. Dziecko wychowywane w atmosferze przemocy częściej sięga po nią w sytuacji zagrożenia lub jeśli chce rozwiązać problem bądź osiągnąć określony cel. Jeżeli w danym społeczeństwie, najbliższym środowisku lub w rodzinie istnieje prawne i moralne zezwolenie na przemoc, człowiek wyzbywa się wówczas hamulców i przemoc staje się jego podstawowym narzędziem w dążeniu do celu.

Czasem przemoc powstaje bez żadnego konkretnego powodu. Wystarczy, że ktoś znajduje przyjemność w zadawaniu bólu, zarówno fizycznego jak i emocjonalnego. Wówczas nie potrzebuje on przedmiotu, na którym mu zależy i który chce zdobyć za wszelką cenę. Jeśli jednak przemoc pojawia się z powodu jakiegoś przedmiotu (np. pieniądze w banku), to wówczas oznacza to, że przemoc jest środkiem w drodze do realizacji celu (np. napad na bank, aby ukraść pieniądze).

Przemoc jawna to przemoc grupowa lub interpersonalna, ale nakierowana na osoby obce. Ofiary przemocy zgłaszają się na policję, dlatego dostępne są dane o jej skutkach.

Natomiast z przemocą ukrytą można się spotkać przede wszystkim w domu. Często akty przemocy rodzinnej nie są rejestrowane i nie są zgłaszane do odpowiednich służb i instytucji.

Przemoc, tak jak agresja, potrzebuje pewnych czynników, które ją wywołują. W rozróżnieniu czynników, które mają wpływ na zachowanie i zwiększają ryzyko popełnienia przemocy lub bycia jej ofiarą, pomaga tzw. model ekologiczny , w którym czynniki zostały podzielone na cztery grupy: indywidualne, relacyjne, społeczne i socjologiczne.

Czynniki indywidualne są nieodzownie związane z jednostką. Są to czynniki biologiczne, związane z historią życia danej osoby, czynniki demograficzne, czyli wiek, edukacja, dochody, oraz czynniki psychologiczne, osobowościowe nieprawidłowości i indywidualna historia zachowań agresywnych lub doświadczania nadużyć.

Czynniki relacyjne dotyczą związków i relacji danej osoby z członkami rodziny, przyjaciółmi, partnerami. Relacje z tymi osobami, ich jakość lub rodzaj mogą zwiększać lub zmniejszać ryzyko bycia ofiarą lub sprawcą przemocy.

Do czynników społecznych należą te, które pozwalają na pojawienie się relacji społecznych np. szkoła, sąsiedztwo i miejsce pracy. Pewne cechy warunków i relacji społecznych mogą zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy.

Do czynników socjologicznych zalicza się takie, które tworzą klimat do powstawania przemocy, (np. dostępność broni, normy kulturowe i społeczne) oraz czynniki związane ze zdrowiem, polityką ekonomiczną, społeczną i edukacyjną państwa.

Założeniem modelu ekologicznego jest to, że każda z grup czynników jest ściśle związana z pozostałymi i oddziaływują one na siebie wzajemnie. Model ekologiczny sugeruje, że przeciwdziałanie przemocy powinno się odbywać na kilku poziomach. Po pierwsze należy zlokalizować indywidualne czynniki ryzyka wystąpienia przemocy i spowodować zmianę ryzykownych zachowań. Po drugie należy wpływać na relacje interpersonalne, tworzyć zdrowe środowiska rodzinne oraz profesjonalnie pomagać i wspierać rodziny dysfunkcyjne. Przemoc powstaje jako skutek interakcji wielu czynników: biologicznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych. Niezbędne jest monitorowanie miejsc publicznych i lokalizowanie problemów prowadzących do używania przemocy. Ważna jest także znajomość nierówności międzyludzkich, czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych oraz dążenie do zmiany nastawienia kulturowego i panujących zwyczajów w danej grupie.

1.4. Patologizacja więzi międzyludzkich

Przemoc bardzo często jest obrazem patologizacji więzi międzyludzkich. Należy zaznaczyć, że więzi międzyludzkie z reguły utożsamia się z więziami emocjonalnymi. Oznacza to, że zawsze istnieją emocje do określonego obiektu, z którym łączą daną osobę więzi i że obiekt ten może działać jako czynnik aktywizujący emocje. Z tego powodu na ową patologizację należy patrzeć w kontekście tła społecznego. Wyróżnia się dwie kategorie grup, wewnątrz których dochodzi do rozwoju i patologizacji więzi międzyludzkich: grupy interakcyjne i nieinterakcyjne. Grupy interakcyjne to małe zespoły ludzi znających się i kontaktujących się ze sobą w sposób bezpośredni. Wyróżnia się w tutaj grupy formalne i nieformalne, grupy o charakterze mieszanym (np. rodzina) oraz grupy dwuosobowe (np. małżeństwo). Grupy nieinterakcyjne obejmują szerokie zbiorowości ludzi nie znających się nawzajem, co jest spowodowane liczebnym i szerokim terytorialnym zakresem grupy. W tych grupach jednostka identyfikuje się ze swoją zbiorowością poprzez działania i przeżycia skupione wokół wspólnych symboli i wartości.
Zarówno w grupach interakcyjnych jak i nieinterakcyjnych można mieć do czynienia z patologią więzi międzyludzkich. Wiąże się ona przede wszystkim z zaburzeniami występującymi u większej liczby osób i powstałymi w sferze postaw. Rozróżnia się tu dwie postawy: altruistyczną, czyli sprzyjającą pozytywnemu i harmonijnemu kształtowaniu się więzi międzyludzkich, oraz egoistyczną, która może wiązać się z patologizacją tych więzi. Na postawę altruistyczną składa się kilka, bardzo szczegółowych postaw, a mianowicie: postawa poszanowania czyjejś godności, poszanowania zdrowia i życia, tolerancji, współodczuwania i opiekuńczości, poszanowania własności, uczciwości oraz poszanowania autonomii jednostki. Jeśli chodzi o postawę egoistyczną to pociąga ona za sobą działania mające na celu zaspokojenie potrzeb danej jednostki oraz realizowanie jej celów kosztem innych. Do patologizacji więzi pomiędzy dwoma osobami dochodzi wtedy, gdy jedna z tych osób reprezentuje sobą postawę egoistyczną.

Generalnie można wyróżnić dwie postacie patologizacji więzi: postawę unikającą, wyrażającą się w utrzymaniu dystansu wobec drugiej osoby, oraz postawę odtrącającą, w której zaburzenia mają charakter przemocy słownej lub fizycznej. Obie te postawy przejawiają się w dwóch sposobach traktowania innego człowieka: traktowaniu reifikującym oraz traktowaniu wrogim.

Traktowanie reifikujące (urzeczowiające) polega na tym, że w „motywacji podmiotu inny człowiek bądź inni ludzie pełnią funkcję podobną do funkcji rzeczy materialnej” . Oznaczy to, że takie zachowanie traktuje drugiego człowieka jak rzecz i nie bierze pod uwagę jego ludzkich przeżyć. Takie zachowanie sprzyja postępowaniu w sposób instrumentalny z innymi ludźmi. Stają się oni wówczas tylko środkiem do realizacji celów, co określa się mianem dehumanizacji kontaktów międzyludzkich. Relacje zdehumanizowane są obiektywne, analityczne i pozbawione emocji. Dehumanizacja może być narzucona społecznie, stosowana w samoobronie, stosowana rozmyślnie dla autogratyfikacji albo jako środek konieczny do osiągnięcia celu.
Traktowanie reifikujące wywołuje nie tylko przemoc i dehumanizację stosunków międzyludzkich, ale sprzyja także występowaniu zachowań o charakterze manipulacyjnym. Charakterystyczną cechą takich zachowań jest stwarzanie dla manipulowanej osoby takich warunków zewnętrznych, które determinowałyby jej zachowanie. W psychologii taka manipulacja nosi nazwę machiawelizmu. Charakteryzuje się on względnym brakiem uczuć w relacjach interpersonalnych, nieprzywiązywaniem wagi do przyjętych zasad i norm moralnych oraz niewielkim poziomem pryncypalizmu. Człowiek jest gotowy do posługiwania się kłamstwem, oszustwem, podstępem czy pochlebstwem, aby tylko osiągnąć zamierzony cel. Można zaryzykować stwierdzenie, że tendencje mechiawelistyczne są obecne u wszystkich ludzi. Za to, czy się rozwiną czy też nie, odpowiedzialny jest sposób organizacji społecznej, który może premiować albo zwalczać zachowania manipulacyjne w relacjach międzyludzkich.

Jeżeli chodzi o traktowanie wrogie, to polega ono na tym, że postawa agresora wobec ludzi jest zdecydowanie wroga. Wrogie działanie wobec człowieka polega na świadomym niszczeniu elementów życia tego człowieka lub na jego poniżeniu. Efektem tego działania jest zdominowanie tej osoby. Z tym zachowaniem wiąże się nieodzowne uczucie nienawiści, któremu może towarzyszyć zawiść, gdy osoba zachowująca się wrogo wykazuje poczucie niższości wobec jednostki, lub uczucie pychy, jeśli osoba ta wykazuje poczucie wyższości.
Zaburzenia w relacjach międzyludzkich mogą być również wywołane przez takie zjawiska jak nietolerancja i niesprawiedliwość. Nietolerancja łączy się z uprzedzeniem, a tym dwóm zjawiskom towarzyszy zazwyczaj dyskryminacja.
Więzi międzyludzkie stanowią zatem bardzo ważny elementy w przeciwdziałaniu pojawienia się przemocy. Jeżeli na poziomie grup interaktywnych wśród ich członków dominować będzie postawa egoistyczna – powszechna będzie agresja i przemoc. Jeśli zaś rozwinie się postawa altruistyczna, łatwiej będzie zapobiec postawom unikających, odtrącających lub zdehumanizowanych.

1.5. Zapobieganie przemocy

W modelu ekologicznym zawarte są również wskazówki dotyczące zapobiegania przemocy . W zależności od tego, czy prewencja dotyczy czasu przed pojawieniem się przemocy, jest stosowana zaraz po jej zaistnieniu czy długoterminowo, prewencję rozpatruje się na trzech poziomach. Prewencja pierwszego stopnia to wszystkie działania, które dążą do przeciwdziałania przemocy zanim się ona pojawi. Prewencja drugiego stopnia skupia się na natychmiastowej reakcji na przemoc. Natomiast prewencja trzeciego stopnia skupia się na długotrwałym procesie idącym w ślad za aktami przemocy.

Istnieje jeszcze jedno podejście do zagadnienia prewencji, które skupia się na grupach docelowych. To podejście dzieli prewencję i interwencję na działania uniwersalne, selektywne i konkretne.
Działania uniwersalne dotyczą całej populacji i polegają na programach prewencyjnych w szkołach lub kampaniach medialnych itp. Działania selektywne są skierowane do osób i grup podwyższonego ryzyka, gdzie występuje w tym samym czasie kilka czynników sprzyjających powstawaniu przemocy. Są to takie działania, jak np. programy psychoedukacyjne dla rodziców samotnych, rodziców żyjących w ubóstwie.
Z kolei działania konkretne są skierowane prosto do osób, które są sprawcami przemocy i polegają przede wszystkim na bezpośredniej interwencji wobec tych osób.

Na podstawie tych dwóch podejść do prewencji można założyć, że program prewencyjny powinien być realizowany na czterech poziomach: indywidualnym, związków interpersonalnych, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa. Prewencja na poszczególnych poziomach musi współpracować z wieloma sektorami i być realizowane na szeroką skalę: zarówno w szkole, miejscach pracy, innych instytucjach, jak i przez cały system sprawiedliwości.

Prewencja na poziomie indywidualnym skupia się na dwóch kwestiach. Pierwsza polega na promowaniu zdrowych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży w celu ochrony ich przed byciem ofiarą przemocy lub wręcz agresorem. Natomiast druga polega na dążeniu do zmiany postaw i zachowań u tych osób, które już doświadczyły albo stosowały przemoc. Na tym poziomie istnieją cztery programy prewencyjne: edukacyjne, rozwijające funkcjonowanie społeczne, terapeutyczne i naprawcze. Program edukacyjny jest skierowany do młodzieży i ma na celu namówienie jej do kończenia szkół średnich lub przynajmniej kursów zawodowych. Zalicza się tu również program informujący o skutkach nadużywania narkotyków. Programy rozwijające funkcjonowanie społeczne dążą do wzmocnienia więzi społecznych poprzez rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych, pomoc w radzeniu sobie ze złością i rozwiązywaniem konfliktów oraz wzmacnianie wartości moralnych. Programy terapeutyczne to przede wszystkim poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą, osób podatnych na autoagresję, za pośrednictwem różnych grup wsparcia oraz terapii behawioralnej dla osób cierpiących na depresję i inne choroby psychiczne mogące prowadzić do autodestrukcji. Programy naprawcze polegają na farmakologicznym leczeniu osób cierpiących na choroby psychiczne oraz na prowadzeniu zajęć grupowych mających na celu nauczenie uczestników kontrolowania złości i podejmowania odpowiedzialności za własne czyny.

Drugi poziom – prewencja na poziomie związków interpersonalnych – koncentruje się na wpływie relacji ofiary i sprawcy na ludzi, z którymi te osoby pozostają w interakcji. Duże znaczenie mają tutaj konflikty małżeńskie, brak dyscypliny i nadzoru nad dziećmi oraz inne negatywne zjawiska. Na tym poziomie występuje pięć typów oddziaływań interpersonalnych, które mają przeciwdziałać przemocy: trening dla rodziców, programy mentorskie, terapia rodzin, interwencje i wizyty domowe oraz trening umiejętności interpersonalnych. Treningi dla rodziców mają na celu wzmocnienie więzi emocjonalnych łączących dzieci z rodzicami. Treningi te zachęcają rodziców do stosowania konsekwencji jako metody wychowawczej, pomagają w kontrolowaniu swoich zachowań w stosunku do dzieci. Programy mentorskie polegają na tym, że osoba spoza rodziny konkretnego młodego człowieka podejmuje się opieki nad nim. Staje się ona modelem właściwych postaw i zachowań dla swojego podopiecznego, który jest szczególnie narażony na rozwój zachowań antyspołecznych. Terapia rodzin ma na celu poprawę komunikacji i interakcji w rodzinie oraz udzielenie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. W interwencjach i wizytach domowych kluczową rolę odgrywają pielęgniarki środowiskowe lub inni profesjonaliści. Te interwencje i wizyty domowe są skierowane do rodzin wymagających wsparcia i przewodnictwa w procesie wychowania dzieci, szczególnie tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy. Taka interwencja polega na udzielaniu porad oraz informowaniu o źródłach przemocy. Podczas treningu umiejętności interpersonalnych tworzy się grupy mieszane, tzn. składające się zarówno z kobiet jak i mężczyzn, które pod opieką trenera rozmawiają o przemocy oraz o problemach dotyczących interakcji przedstawicieli obu płci.

Na poziomie społeczności lokalnych występuje kilka celów w zakresie prewencji przeciwko przemocy, takich jak zwiększenie świadomości i wiedzy na temat przemocy, organizowanie lokalnych debat, stymulowanie i programowanie akcji społecznych, określenie przyczyn przemocy w środowisku lokalnym oraz zapewnienie bazy organizacji oraz placówek pomocy i wsparcia dla ofiar. W ramach tej prewencji podejmowane są następujące działania: kampanie edukacyjne, modyfikacje i usprawnienia w środowisku miejskim i naturalnym, zajęcia dodatkowe dla młodzieży, szkolenie policji, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych, polityka społeczna nastawiona na partnerstwo pomiędzy policją a różnymi grupami społecznymi, specyficzne programy dla organizacji i instytucji mające na celu zmianę środowiska instytucjonalnego oraz skoordynowanie działania społecznego, które aktywizuje wiele sektorów i instytucji jednocześnie w celu poprawienia np. systemu pomocy dla ofiar przemocy. Kampanie edukacyjne mają na celu dotarcie do całego społeczeństwa lub do pewnych grup odbiorców poprzez media. Modyfikacje i usprawnienia w środowisku miejskim i naturalnym dążą do odpowiedniego oświetlenia ulic, tworzenia bezpiecznych dróg do szkoły. Zajęcia dodatkowe dla młodzieży to aktywizujące i rozwijające młodych ludzi zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne i muzyczne. Celem szkolenia policji, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych powinno być ćwiczenie i usprawnianie umiejętności rozpoznawania przemocy oraz reagowania na nią.
Na tym poziomie bardzo ważna jest wymiana informacji pomiędzy różnymi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi np. urzędnikami miejskimi, pracownikami pomocy społecznej, szkół, policji, służby zdrowia itp. Ważne jest, aby powyższe resorty potrafiły ze sobą współpracować w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy.

Działania na poziomie całego społeczeństwa skupiają się na czynnikach kulturowych, socjalnych oraz ekonomicznych i polegają na poprawkach legislacyjnych oraz na usprawnianiu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, na działaniach międzynarodowych (konwencje i akty prawne zmierzające do przeciwdziałania przemocy), na zmianach polityki (zmierzających do redukowania ubóstwa, nierówności społecznych i poprawy sytuacji rodziny jako podstawowej jednostki społecznej), na wysiłkach zmierzających do zmiany norm kulturowych (szczególnie pod względem przekonań rasistowskich czy dyskryminacji płci) oraz na wdrażaniu programów rozbrajających i demobilizujących (zwłaszcza w krajach, które doświadczyły konfliktów zbrojnych). Poprawki legislacyjne polegają przede wszystkim na wprowadzaniu w prawie zmian dotyczących kar wobec sprawcy przemocy w stosunku do dzieci, partnerów i osób starszych. Wprowadza się również obowiązek zawiadamiania policji i wymiaru sprawiedliwości o przypadkach przemocy oraz wypracowaniu procedur postępowania w sytuacji stwierdzenia przemocy.
Sam człowiek także ma szansę redukcji swoich agresywnych zachowań, przemocy. Od najmłodszych lat uczy się panować nad swoim zachowaniem, redukować zachowanie niepożądane. Pomaga w tym przede wszystkim społeczeństwo wyznaczając ramy i normy ludzkiego zachowania. Dużą rolę odgrywa w tym społeczny dystans pomiędzy ludźmi. Chodzi tutaj nie tylko o oddalenie w przestrzeni, ale przede wszystkim o oddalenie pod względem społeczno – emocjonalnym. Osoba, która lepiej rozumie drugiego człowieka, jest w stanie postawić się w jego sytuacji, rozumie i rozpoznaje jego uczucia i potrafi na nie odpowiednio zareagować. Dzięki empatii nie jest ona skłonna do agresywnego zachowania.

Śmiech jest równie ważnym czynnikiem hamującym zachowanie agresywne. Powoduje on stan rozweselenia, czyli taki stan emocjonalny, którego nie można pogodzić z przemocą.
Człowiek wcale nie musi używać przemocy, zachowywać się agresywnie, ponieważ jeśli tylko leży to w jego interesie, potrafi stłumić w sobie takie zachowanie.
Na ograniczeniu przemocy powinno zatem zależeć zarówno państwu i reprezentującym go instytucjom, jak i wszystkim, żyjącym w tym kraju i w określonej społeczności lokalnej. Wzrost gospodarczy Polski jest jedyną szansą na zmniejszenie bezrobocia, a w konsekwencji ograniczenia ubóstwa i zmniejszenia panującej w społeczeństwie frustracji, apatii oraz zniechęcenia. Bogatsze państwo, to również większe środki przeznaczone na edukację, a w konsekwencji dążenie młodych ludzi do rozwoju i osiągania coraz wyższego poziomu wykształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Wraz ze zdobywaniem wykształcenia rozwija się kultura całego społeczeństwa, a więc również indywidualne panowanie nad swoimi emocjami, złością oraz ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny. Koniecznym jest również, aby nikt nie był obojętny na akty przemocy mające miejsce w jego otoczeniu, ponieważ „przemoc karmi się milczeniem” i jeśli nikt nie zareaguje, to przemoc pozostanie bezkarna.

Komentarze

Agresja i przemoc | Porady :)

Nichol | 18/06/2018, 02:03

Piece of writing writing is also a excitement, if you be acquainted with after that you can write otherwise it is complex to write.

Agresja i przemoc | Porady :)

Air blower | 17/06/2018, 23:34

This often leads to unreliable, unstable measurements.

Agresja i przemoc | Porady :)

www.hope.edu.au | 17/06/2018, 22:47

__________ _____ _____ ______ ___ ______.

Agresja i przemoc | Porady :)

coaxial or component speakers | 17/06/2018, 22:33

Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything. Do you have any tips for rookie blog writers? I'd really appreciate it.

Agresja i przemoc | Porady :)

bathroom shelves | 17/06/2018, 22:10

This post is really a nice one it assists new web viewers, who are wishing in favor of blogging.

Agresja i przemoc | Porady :)

______________ | 17/06/2018, 22:09

I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

Agresja i przemoc | Porady :)

Pedro Enzo Gabriel | 17/06/2018, 22:09

2. Obtenha links para seu site em alheios sites.

Agresja i przemoc | Porady :)

Nonton Drama Korea | 17/06/2018, 21:38

Nonton Drama Korea Streaming Terupdate Subtitle Indonesia Gratis Online, Download Drama Korea, Tv Series dan Film Korea Terbaru Sub Indo.

Agresja i przemoc | Porady :)

Barranco Gonzalez Architecture | 17/06/2018, 21:34

Unquestionably consider that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest factor to be aware of. I say to you, Icertainly get irked while folks consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side-effects , folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

Agresja i przemoc | Porady :)

tryst multi erogenous | 17/06/2018, 21:14

I intended to send you this very small observation just to say thanks the moment again over the pleasing information you've featured at this time. It is unbelievably open-handed with people like you giving without restraint exactly what many of us would've distributed as an electronic book to end up making some bucks for themselves, notably since you might have tried it if you considered necessary. The concepts additionally worked to become a fantastic way to be sure that someone else have the identical interest just like my personal own to learn great deal more when considering this problem. I think there are numerous more fun times up front for folks who find out your blog. I have to show some thanks to this writer for rescuing me from such a difficulty. Because of checking throughout the internet and seeing strategies that were not powerful, I assumed my life was over. Living without the solutions to the problems you've sorted out all through this report is a critical case, as well as those that would have negatively affected my career if I hadn't discovered the blog. That ability and kindness in controlling all the things was important. I'm not sure what I would've done if I hadn't discovered such a step like this. I can now look ahead to my future. Thanks very much for this specialized and effective guide. I won't be reluctant to suggest your web blog to any person who should receive guide about this situation. I actually wanted to compose a brief note to be able to say thanks to you for some of the great secrets you are showing on this site. My long internet look up has now been recognized with excellent details to write about with my two friends. I would admit that most of us readers are very blessed to exist in a useful place with so many special individuals with beneficial plans. I feel pretty privileged to have used your weblog and look forward to some more brilliant moments reading here. Thanks a lot once more for everything. Thanks a lot for giving everyone a very brilliant chance to read articles and blog posts from this blog. It is often so awesome plus packed with amusement for me personally and my office acquaintances to visit your blog the equivalent of 3 times every week to find out the fresh secrets you will have. Of course, I'm just certainly impressed concerning the amazing inspiring ideas you serve. Selected two ideas in this posting are in reality the very best we have all ever had. I have to convey my passion for your generosity supporting men who require help on this particular idea. Your real commitment to getting the solution all-around ended up being particularly productive and have continuously encouraged most people just like me to realize their aims. Your amazing invaluable information means a whole lot to me and extremely more to my colleagues. Thanks a lot; from each one of us. I together with my buddies have already been going through the nice procedures on the blog while at once I had an awful suspicion I never expressed respect to the web site owner for those techniques. My guys had been consequently glad to read through all of them and already have quite simply been using them. We appreciate you being really considerate as well as for picking out variety of exceptional subjects most people are really desperate to know about. My sincere apologies for not expressing gratitude to sooner. I'm just writing to make you understand of the incredible discovery our girl went through going through your web site. She discovered a lot of issues, including what it's like to possess an amazing coaching mindset to make the mediocre ones without problems know precisely certain hard to do subject matter. You really surpassed readers' expectations. Many thanks for displaying the useful, trusted, explanatory as well as easy guidance on this topic to Emily. I simply wanted to thank you so much again. I do not know what I might have followed without the ways contributed by you on that subject. It was a real frightening issue for me personally, but noticing the very expert strategy you solved the issue took me to jump over fulfillment. Now i'm happier for this advice and hope you find out what a powerful job that you're getting into educating many people through your blog. I know that you haven't come across any of us. My wife and i ended up being now satisfied when Ervin could round up his reports out of the ideas he acquired through your blog. It's not at all simplistic just to be giving out steps which usually men and women might have been making money from. Therefore we keep in mind we need the website owner to thank for that. The type of illustrations you made, the simple website menu, the friendships your site help promote - it's everything incredible, and it's making our son in addition to us consider that the subject matter is thrilling, which is highly vital. Many thanks for the whole thing! Thank you for your entire labor on this blog. My niece delights in setting aside time for research and it's really obvious why. All of us notice all of the lively means you make great items by means of this website and therefore recommend participation from other people on this subject matter and our simple princess is without a doubt learning a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are always conducting a tremendous job. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future. I want to encourage one to continue your great work, have a nice afternoon! We absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be what precisely I'm looking for. can you offer guest writers to write content in your case? I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here. Again, awesome blog! My spouse and I stumbled over here different page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page repeatedly. I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I've incorporated you guys to blogroll. Good day I am so glad I found your weblog, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don_t have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome work. Admiring the dedication you put into your website and detailed information you offer. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed information. Wonderful read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account. Hi! I've been reading your web site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to mention keep up the good job! I'm really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this issue? I am curious to find out what blog platform you are working with? I'm having some small security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions? Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing. Do you have any points for novice blog writers? I'd definitely appreciate it. Woah! I'm really loving the template/theme of this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between usability and appearance. I must say you've done a amazing job with this. Also, the blog loads extremely quick for me on Safari. Excellent Blog! Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thanks a lot! Hey there would you mind letting me know which webhost you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it! Very good website you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics discussed in this article? I'd really like to be a part of group where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Kudos! Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks a lot! Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade strategies with other folks, be sure to shoot me an email if interested. Please let me know if you're looking for a author for your blog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Kudos! Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the greatest in its field. Fantastic blog! Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Bless you Hey there would you mind stating which blog platform you're using? I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask! Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue solved soon. Thanks With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help reduce content from being stolen? I'd really appreciate it. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail. Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and brilliant design and style. Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally confused .. Any tips? Bless you! My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated! Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time. It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate to this excellent blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon! Greetings from Colorado! I'm bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the info you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site! Good day! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way! Right now it seems like Drupal is the preferred blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog? Excellent post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thanks! Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot! When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Appreciate it! Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job! Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform. Hello there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing! Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read? Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone! The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone! I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better? Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is very much appreciated. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! I'm truly enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work! Hey there! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back frequently! Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog! Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Cheers Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Thank you Hi there! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Many thanks! I_m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thank you Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors! Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same results. Howdy are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated! Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated! Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers? Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates. Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations? Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success. If you know of any please share. Many thanks! I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Appreciate it Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated. I'm not sure why but this web site is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists. Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work! Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog! Really Appreciate this blog post, can you make it so I get an email sent to me whenever you write a new article? Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I_ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I_ll certainly return. I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to _return the favor_.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!! Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply cool and i can assume you're an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read. I will definitely be back. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate? Hi there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from this web site. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I_ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks! I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers! Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me. I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You're incredible! Thanks! Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content! I_m not sure where you're getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! I've been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It_s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I cling on to listening to the rumor lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i get some? There is obviously a bunch to realize about this. I believe you made various good points in features also. Keep working ,impressive job! Lovely site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also. Hello. excellent job. I did not anticipate this. This is a remarkable story. Thanks! You completed various nice points there. I did a search on the topic and found nearly all people will consent with your blog. As a Newbie, I am always exploring online for articles that can be of assistance to me. Thank you Wow! Thank you! I always wanted to write on my blog something like that. Can I take a part of your post to my website? Of course, what a splendid site and enlightening posts, I surely will bookmark your site.All the Best! You are a very capable individual! Hello.This article was extremely motivating, especially because I was browsing for thoughts on this subject last Wednesday. You made some nice points there. I did a search on the topic and found most guys will agree with your site. I am always invstigating online for ideas that can benefit me. Thx! Very well written information. It will be beneficial to everyone who usess it, including me. Keep up the good work - looking forward to more posts. Well I sincerely enjoyed reading it. This tip procured by you is very effective for good planning. I'm still learning from you, as I'm making my way to the top as well. I definitely love reading everything that is posted on your site.Keep the information coming. I loved it! I have been examinating out many of your stories and i can state nice stuff. I will definitely bookmark your blog. Great article and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to get some professional writers? Thank you :) Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's truly informative. I_m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers! It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it! Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very helpful information specifically the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a very long time. Thank you and best of luck. hey there and thank you for your information _ I_ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I_m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just extremely fantastic. I actually like what you've acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific website. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon! I like the valuable info you provide in your articles. I_ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next! I think this is one of the most vital information for me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks! I do agree with all the ideas you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post. You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart. I_ll right away grab your rss feed as I can't find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks. A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish extraordinary. Great job! Fantastic site. A lot of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks for your effort! hello!,I like your writing very much! share we communicate more about your article on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. May be that's you! Looking forward to see you. F*ckin_ awesome things here. I_m very glad to see your article. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail? I just couldn't depart your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts you're really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you've done a excellent job on this topic! Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you're talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange arrangement between us! Great work! This is the type of info that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =) Valuable info. Lucky me I found your site by accident, and I'm shocked why this accident didn't happened earlier! I bookmarked it. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I've a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this site and give it a glance on a constant basis. whoah this blog is magnificent i love reading your posts. Keep up the great work! You know, lots of people are searching around for this information, you can aid them greatly. I appreciate, cause I found just what I was looking for. You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye Thank you for another magnificent post. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect way of writing? I've a presentation next week, and I am on the look for such information. It_s actually a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. great post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don't notice this. You should continue your writing. I'm sure, you have a huge readers' base already! What_s Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job. Thank you, I've just been searching for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source? What i don't understood is actually how you're not really much more well-liked than you might be now. You're very intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren't fascinated unless it_s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up! Generally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article. Hello my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I_d like to see more posts like this. of course like your website but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will certainly come back again. Hi, Neat post. There's a problem with your web site in internet explorer, would check this_ IE still is the market leader and a big portion of people will miss your magnificent writing due to this problem. I_ve read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a magnificent informative site. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also_I'm happy to find a lot of useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . . It is really a great and useful piece of info. I_m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. fantastic points altogether, you simply gained a new reader. What would you recommend in regards to your post that you made some days ago? Any positive? Thanks for another informative blog. Where else could I get that kind of information written in such a perfect way? I've a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information. Hi there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks. I used to be very happy to seek out this net-site.I needed to thanks to your time for this excellent learn!! I definitely having fun with every little little bit of it and I've you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post. Can I just say what a reduction to seek out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know tips on how to carry a difficulty to light and make it important. More individuals need to learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre no more in style since you definitely have the gift. very good publish, i definitely love this website, carry on it It_s hard to seek out educated individuals on this topic, however you sound like you know what you_re talking about! Thanks It is best to take part in a contest for top-of-the-line blogs on the web. I will suggest this site! An attention-grabbing discussion is price comment. I think that you need to write more on this topic, it might not be a taboo topic however generally people are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers Hello! I just would like to give an enormous thumbs up for the good data you have got here on this post. I will likely be coming again to your weblog for more soon. This actually answered my problem, thanks! There are some interesting closing dates in this article but I don_t know if I see all of them middle to heart. There's some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as nicely you might have an ideal weblog here! would you like to make some invite posts on my weblog? After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any manner you may remove me from that service? Thanks! The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my option to learn, but I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may repair should you werent too busy looking for attention. Spot on with this write-up, I truly assume this website needs rather more consideration. I_ll in all probability be once more to learn far more, thanks for that info. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to find any person with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that is wanted on the net, somebody with a little bit originality. helpful job for bringing something new to the web! I_d must check with you here. Which isn't one thing I usually do! I enjoy studying a post that may make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to comment! This is the fitting weblog for anybody who wants to seek out out about this topic. You notice so much its almost arduous to argue with you (not that I actually would need_HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just nice! Aw, this was a really nice post. In idea I want to put in writing like this additionally _ taking time and precise effort to make a very good article_ but what can I say_ I procrastinate alot and in no way appear to get one thing done. I_m impressed, I need to say. Really rarely do I encounter a blog that_s both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail on the head. Your concept is excellent; the issue is something that not sufficient individuals are speaking intelligently about. I'm very completely satisfied that I stumbled across this in my search for one thing regarding this. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I'm experiencing difficulty with ur rss . Don_t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. _ There are actually a lot of details like that to take into consideration. That may be a great level to carry up. I offer the ideas above as basic inspiration but clearly there are questions just like the one you convey up where crucial thing will probably be working in trustworthy good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, however I am sure that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys really feel the impression of only a moment_s pleasure, for the rest of their lives. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he in actual fact purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If attainable, as you grow to be expertise, would you mind updating your weblog with more details? It is extremely useful for me. Big thumb up for this blog post! After examine a couple of of the blog posts in your web site now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will likely be checking back soon. Pls try my web site as well and let me know what you think. Your place is valueble for me. Thanks!_ This web page is really a stroll-by for all the data you needed about this and didn_t know who to ask. Glimpse right here, and you_ll undoubtedly uncover it. There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain nice factors in features also. You made some first rate factors there. I looked on the internet for the problem and found most individuals will go along with with your website. Would you be eager about exchanging links? Nice post. I learn one thing tougher on totally different blogs everyday. It can at all times be stimulating to read content from different writers and follow a little bit something from their store. I_d choose to use some with the content material on my blog whether you don_t mind. Natually I_ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing. I found your blog web site on google and examine a few of your early posts. Continue to keep up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for ahead to reading extra from you later on!_ I'm typically to blogging and i really admire your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and hold checking for new information. Hi there, just become aware of your weblog via Google, and located that it's truly informative. I_m gonna watch out for brussels. I_ll appreciate if you happen to proceed this in future. A lot of people can be benefited from your writing. Cheers! It's appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I've read this post and if I may just I desire to suggest you few interesting issues or advice. Maybe you can write next articles relating to this article. I want to read even more issues approximately it! Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I'm impressed! Very helpful info specially the remaining section :) I maintain such information much. I was looking for this certain info for a long time. Thanks and best of luck. hello there and thank you for your info _ I have definitely picked up anything new from proper here. I did however expertise several technical issues the use of this site, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I may get it to load correctly. I have been puzzling over if your web hosting is OK? No longer that I'm complaining, however slow loading cases occasions will very frequently impact your placement in google and can injury your high quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you replace this again soon.. Great goods from you, man. I've bear in mind your stuff previous to and you are just extremely excellent. I actually like what you've obtained here, really like what you're stating and the way in which wherein you say it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can't wait to learn much more from you. That is really a wonderful site. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I have really loved browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing for your rss feed and I hope you write once more soon! I like the helpful information you supply to your articles. I_ll bookmark your weblog and check again right here regularly. I'm slightly certain I will learn many new stuff proper here! Good luck for the next! I think that is among the so much vital information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few normal issues, The site style is ideal, the articles is really excellent : D. Excellent process, cheers We're a bunch of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with helpful information to paintings on. You have performed a formidable process and our whole community will be grateful to you. Definitely imagine that that you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to understand of. I say to you, I definitely get irked even as other people think about issues that they just don't recognise about. You managed to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing with no need side effect , other folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you That is really attention-grabbing, You are a very professional blogger. I have joined your feed and sit up for seeking more of your magnificent post. Additionally, I've shared your site in my social networks! Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful information. Thank you for the post. I_ll definitely return. I loved as much as you'll obtain performed proper here. The cartoon is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you would like be turning in the following. in poor health unquestionably come further before again since exactly the similar nearly a lot regularly within case you defend this increase. Hi, i feel that i noticed you visited my site thus i came to _return the prefer_.I am trying to to find things to enhance my website!I guess its ok to make use of some of your ideas!! Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your put up is simply excellent and that i can suppose you're knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to take hold of your feed to keep updated with forthcoming post. Thank you a million and please carry on the enjoyable work. Its like you learn my thoughts! You seem to understand a lot about this, such as you wrote the e book in it or something. I feel that you could do with some percent to force the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I'll definitely be back. Thanks for the good writeup. It in truth was once a enjoyment account it. Glance advanced to more introduced agreeable from you! By the way, how could we keep in touch? Hi there, You have done an excellent job. I_ll definitely digg it and for my part recommend to my friends. I'm sure they will be benefited from this site. Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant clear concept I'm extremely impressed along with your writing talents and also with the layout to your blog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Anyway stay up the nice quality writing, it_s rare to peer a nice weblog like this one these days.. Attractive component of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I_ll be subscribing on your augment and even I fulfillment you get admission to persistently rapidly. My brother recommended I may like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thanks! I don_t even know how I finished up here, however I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a well-known blogger in the event you are not already ;) Cheers! Heya i_m for the primary time here. I found this board and I find It truly helpful & it helped me out much. I hope to offer one thing again and help others like you aided me. I used to be recommended this blog via my cousin. I'm now not positive whether this post is written via him as no one else know such distinct approximately my difficulty. You are wonderful! Thanks! Excellent weblog here! Also your website lots up fast! What web host are you using? Can I get your associate link in your host? I want my website loaded up as fast as yours lol Wow, amazing blog format! How long have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The entire look of your website is great, as smartly as the content material! I_m not positive where you're getting your info, however good topic. I must spend some time studying more or understanding more. Thank you for fantastic information I was on the lookout for this info for my mission. You really make it appear so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I believe I'd never understand. It sort of feels too complicated and extremely extensive for me. I am taking a look forward to your subsequent post, I_ll try to get the grasp of it! I've been browsing online more than 3 hours these days, yet I never discovered any fascinating article like yours. It is pretty price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the internet shall be much more useful than ever before. I do trust all of the ideas you have offered to your post. They're really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for newbies. May you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post. You could definitely see your skills in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. At all times follow your heart. I will right away clutch your rss as I can't find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you've any? Kindly allow me know in order that I may subscribe. Thanks. Someone essentially lend a hand to make critically articles I would state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual submit incredible. Wonderful activity! Fantastic web site. Plenty of helpful info here. I_m sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And of course, thank you to your effort! hello!,I like your writing very so much! share we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert on this space to solve my problem. May be that's you! Taking a look forward to peer you. F*ckin_ awesome issues here. I am very happy to see your article. Thank you a lot and i'm having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail? I just couldn't go away your website prior to suggesting that I extremely loved the standard information an individual provide for your visitors? Is gonna be again regularly in order to check out new posts you are in point of fact a good webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you're doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you've done a wonderful activity in this subject! Thank you a lot for sharing this with all of us you really realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =). We will have a hyperlink trade contract among us! Terrific work! That is the kind of information that are supposed to be shared around the web. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and consult with my website . Thanks =) Valuable information. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I'm surprised why this twist of fate didn't happened earlier! I bookmarked it. I_ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i am satisfied to show that I've an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much without a doubt will make certain to don_t omit this website and provides it a glance regularly. whoah this weblog is great i love reading your posts. Stay up the good paintings! You know, lots of individuals are looking round for this information, you can aid them greatly. I savor, result in I discovered just what I was having a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye Thank you for any other excellent post. Where else may anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm at the look for such information. It_s really a great and useful piece of information. I_m happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing. great post, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already! What_s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its aided me. Great job. Thank you, I've recently been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the greatest I've discovered till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply? What i don't understood is in truth how you're not actually much more smartly-preferred than you might be right now. You're so intelligent. You already know thus significantly on the subject of this subject, produced me for my part consider it from so many numerous angles. Its like men and women are not involved unless it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time take care of it up! Normally I don't learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice post. Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I_d like to see more posts like this . of course like your web-site however you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the reality then again I will surely come again again. Hi, Neat post. There's an issue together with your web site in web explorer, would test this_ IE nonetheless is the market leader and a huge section of people will miss your great writing because of this problem. I_ve learn a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make any such fantastic informative site. Good day very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I'll bookmark your web site and take the feeds additionally_I'm happy to seek out so many useful info here in the post, we'd like work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . . It is truly a nice and useful piece of information. I_m glad that you just shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing. fantastic issues altogether, you just received a emblem new reader. What could you suggest in regards to your post that you simply made some days in the past? Any certain? Thanks for any other informative site. Where else could I get that kind of info written in such an ideal method? I have a challenge that I'm simply now running on, and I have been on the glance out for such info. Hello there, I discovered your website by the use of Google whilst looking for a comparable topic, your web site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks. I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic! As I site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I'm also an expert in this topic so I can understand your hard work. Great _ I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent information being shared freely out there. I haven_t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it friend :) I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I_ll try and check back more frequently. How frequently you update your site? Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring_ I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on! I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my site :) Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I'm impressed by the details that you_ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web site. I_ve recently started a blog, the info you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. I really appreciate this post. I_ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! Good write-up, I am regular visitor of one_s blog, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I'm hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it. Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I'm wondering how I might be notified when a new post has been made. I've subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day! Hiya, I'm really glad I've found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that's what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it. I was just seeking this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what's the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage. Along with the whole thing which appears to be developing throughout this specific subject material, all your viewpoints are fairly refreshing. Nevertheless, I beg your pardon, because I do not give credence to your whole plan, all be it exhilarating none the less. It appears to me that your opinions are not entirely validated and in actuality you are your self not really entirely confident of the point. In any case I did take pleasure in reading through it. I do enjoy the manner in which you have presented this concern and it really does supply me personally a lot of fodder for thought. Nonetheless, through what precisely I have experienced, I really wish as other remarks pile on that individuals remain on issue and in no way start on a tirade associated with the news du jour. Anyway, thank you for this excellent point and thou

Agresja i przemoc | Porady :)

stemple | 17/06/2018, 21:11

I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You're amazing! Thanks!

Agresja i przemoc | Porady :)

website | 17/06/2018, 21:00

http://djmexuli.org/online-casino-gaming-companies.html http://djmexuli.org/online-casino-gaming-companies.html http://djmexuli.org/online-casino-gaming-companies.html http://djmexuli.org/online-casino-gaming-companies.html http://djmexuli.org/online-casino-gaming-companies.html

Agresja i przemoc | Porady :)

Recommended Website | 17/06/2018, 20:56

Hello to every one, the contents present at this website are in fact awesome for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

Agresja i przemoc | Porady :)

kitchen cabinets | 17/06/2018, 20:56

certainly like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the reality nevertheless I'll certainly come back again.

Agresja i przemoc | Porady :)

you could look here | 17/06/2018, 20:55

Hey there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

Agresja i przemoc | Porady :)

Paradise Hill landscaping architects | 17/06/2018, 20:51

Excellent web site you have got here.. It's hard to find high quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

Agresja i przemoc | Porady :)

Read the Full Article | 17/06/2018, 20:40

In fact when someone doesn't know then its up to other viewers that they will assist, so here it takes place.

Agresja i przemoc | Porady :)

visit site | 17/06/2018, 20:40

If you are going for most excellent contents like myself, simply visit this web page every day because it gives feature contents, thanks

Agresja i przemoc | Porady :)

Reduction code | 17/06/2018, 20:39

Hi there Dear, are you genuinely visiting this web page daily, if so after that you will absolutely get fastidious know-how.

Agresja i przemoc | Porady :)

minecraft free download 2018 | 17/06/2018, 20:32

Very good blog post. I definitely appreciate this site. Continue the good work!
Dodaj komentarz
 authimage

Kim jestem?

aniolekdiabelek

Jeżeli ktoś chce popisać ze mną osobiście to niech pisze na moje GG: 35491784.Chętnie pomogę i poznam nowych ludzi:> Bardzo proszę o komentowanie.

kalendarz

 • « Lipiec 2009 »
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

szukaj


ostatnio...

archiwum

Kategorie

Syndicate

  RSS 0.90 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 0.3

TagiRANKING STRON. Darmowa reklama w internecie. Darmowe statystyki TOPLISTA. Najlepsza toplista. Ranking. Fajne forum dyskusyjne - ranking forum. Najlepsze fora.