Załóż bloga Zaloguj sięPorady :)

Agresja i przemoc

aniolekdiabelek | 11 Lipiec, 2009 19:30

 

Relacje o przemocy wypełniają serwisy informacyjne całego świata. Jej ofiarą padają ludzie na wszystkich kontynentach, niezależnie od kultury, środowiska czy klimatu. Kroniki policyjne całego świata odnotowują nasilenie się częstotliwości występowania przemocy, oraz wzrost ilości przestępstw dokonanych z zastosowaniem przemocy. Z każdej strony pada pytanie: dlaczego tak się dzieje? Jakie są źródła przemocy? Poszukując odpowiedzi na te pytania należy poddać analizie dzieje ludzkości. Od początku są one przepełnione relacjami o aktach przemocy, a ich opisy zawarte są nie tylko w podręcznikach historii, ale również w literaturze, pieśniach czy w mitologii. Z całą pewnością XX wiek zapisze się w historii jako wiek gwałtów i przemocy. Niestety w kolejnym stuleciu nadal obserwowany jest powszechny wzrost przestępczości. Do przemocy nawołuje coraz więcej fanatycznych i fundamentalistycznych grup religijnych czy ideologicznych, dając jej moralne poparcie i aprobatę. Sądzić można, że problemy przemocy w społeczeństwie, mechanizmy jej powstawania i poszukiwanie sposobów jej ograniczania będą w XXI w. w dalszym ciągu aktualne.

1.1. Przemoc stanem frustracji

Przemoc ma swoje źródło w problemach i zmaganiach wewnętrznych człowieka, czyli może być spowodowana żalem, smutkiem, poczuciem krzywdy. Przemoc jest jednym z powszechnie spotykanych stanów frustracji. Według psycholog Anny Sowińskiej „frustracją nazywa się zmiany, jakie pojawiają się w działaniach człowieka pod wpływem zablokowania jego dążeń,” jako „bezpośredni efekt wystąpienia przeszkody, czyli przerwanie ciągu czynności ukierunkowanych na zrealizowanie celu (zaspokojenie potrzeby, rozwiązanie zadania)” . Natomiast Mietzel piesze, że „o frustracji mówi się wtedy, gdy człowiek stara się osiągnąć jakiś cel, lecz jego działania ukierunkowane na ten cel zostają zniweczone lub też osiągnięcie tego celu okazuje się niemożliwe” . A zatem frustracja to negatywne zmiany zachowania, które pojawiają się wówczas, gdy jednostka napotyka na trudności lub przeszkody, uniemożliwiające jej zrealizowanie swojego celu. Wszyscy doświadczają frustracji częściej lub rzadziej, ale w rzeczywistości trudno przeżyć bez niej chociażby kilka dni. Codziennie na ulicy można spotkać sfrustrowanych kierowców, którzy spiesząc się do pracy utknęli w porannym korku. Część z nich będzie się tylko irytować, trąbić, ale u niektórych może to wywołać zachowanie agresywne. Niektórzy badacze uważają, że agresja jest wskaźnikiem frustracji. Niemniej nie zawsze frustracja prowadzi do agresji.
Silne znaczenie w powstawaniu frustracji ma również tzw. deprawacja relatywna. Jest to „poczucie jednostki (albo grupy społecznej), że posiada mniej niż zasługuje lub mniej niż pozwolono jej oczekiwać, lub też mniej niż posiadają ludzie do niej podobni” . Wobec frustracji człowiek może przyjąć dwie różne postawy. Pierwsza z nich będzie miała charakter obronny, a druga zadaniowy, czyli frustracja nie tylko wyzwala u człowieka silne, ujemne emocje, ale również pobudza go do działania.

1.2. Zachowanie agresywne a natura agresji i czynniki ją wywołujące

Z całą pewnością agresja stanowi jeden z wielu sposobów reagowania na negatywne bodźce. Różne dziedziny nauki: psychologia, pedagogika, psychiatria, kryminologia itd. prezentują bardzo szeroką gamę zachowań agresywnych. „Psychologowie społeczni definiują działanie agresywne jako zamierzone zachowanie mające na celu spowodowanie cierpienia fizycznego lub psychicznego” . Z drugiej strony Mietzel uważa, że „o agresji można mówić wtedy, gdy człowiek (lub wiele osób) próbuje zaszkodzić albo rzeczywiście szkodzi drugiemu” . Dodaje do tego, „że jako agresywne określić można tylko takie zachowania, które pozwalają rozpoznać jawny zamiar zaszkodzenia innym” . Z tych dwóch definicji nasuwa się wniosek, że zachowaniem agresywnym jest zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna a także, że agresją jest nie tylko spowodowanie czyjegoś cierpienia, ale również próba zaszkodzenia drugiej osobie. Jednocześnie, aby czyjeś zachowanie nazwać agresywnym, należy mieć pewność, że dana osoba miała zamiar komuś zaszkodzić. Można zaobserwować dwa rodzaje agresji: wrogą i instrumentalną. Agresja wroga jest działaniem agresywnym, które wynika z uczucia gniewu i ma na celu zadanie bólu. Natomiast agresja instrumentalna pomimo, że również w niej występuje zamierzenie wyrządzenia krzywdy innej osobie, służy jako środek do osiągnięcia innego celu niż ból.

Wielu psychologów, fizjologów, etologów czy filozofów zastanawiało się nad naturą agresji. Od wieków toczy się pomiędzy nimi spór o to, czy agresywność jest zjawiskiem wrodzonym, wyuczonym, czy też instynktownym.
Według Thomasa Hobbesa agresja jest zjawiskiem wrodzonym. W jednej ze swoich prac pt. „Lewiatan” uznał, iż człowiek w swojej naturze jest bestią, a nad jego naturalnym instynktem popychającym do agresji można zapanować jedynie poprzez zmuszenie go do przestrzegania prawa i porządku społecznego. W XX wieku pogląd Hobbsa rozwinął Zygmunt Freud. Jego zdaniem ludzie rodzą się z dwoma instynktami: życia (Eros) i śmierci (Thanatos). Według Freuda instynkt śmierci „działa w każdej żywej istocie, dążąc do jej zniszczenia i do sprowadzenia życia do stanu początkowego – materii nieożywionej” . Jeżeli nie uda się człowiekowi w jakiś sposób pozbyć tej energii, to będzie się ona kumulować i spowoduje chorobę. Uważał również, że społeczeństwo odgrywa bardzo ważną rolę w kontrolowaniu instynktu śmierci, gdyż pomaga w przekształceniu tej destrukcyjnej energii w zachowanie użyteczne lub przynajmniej możliwe do zaakceptowania.
Jan Jakub Rousseau był zwolennikiem teorii, która mówi, że agresja jest zjawiskiem wyuczonym. Stworzył on pojęcie ‘szlachetnego dzikusa’. Rousseau sugeruje, że ludzie w swojej naturze są łagodni i dobrzy, ale społeczeństwo poprzez swoje restrykcje wyzwala w nich wrogość i agresywność.
Natomiast brak jest rozstrzygających dowodów na to, czy agresja ma charter instynktowny, czy też nie. Według Berkowitza wrodzone wzorce ludzkiego zachowania są podatne na modyfikację oraz nieskończenie elastyczne. Ludzie mają skłonność do reagowania na prowokacyjne bodźce zaatakowaniem sprawcy. Jednakże ta skłonność nie zawsze musi znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznym działaniu, gdyż zależy ona od złożonego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy wewnętrznymi tendencjami a różnymi reakcjami hamującymi oraz od szczególnego charakteru sytuacji społecznej.
Na podstawie powyższych teorii można wnioskować, że każdy człowiek jest zdolny do działań agresywnych. Agresja może być skutkiem frustracji, jeżeli wewnątrz człowieka powstanie gotowość do agresji. Taka gotowość bywa wywołana złością lub zdenerwowaniem, ale ważne są również bodźce wzrokowe w otoczeniu, które sygnalizują niebezpieczeństwo i pobudzają zachowanie agresywne. Takim bodźcem jest „przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. rewolwer); sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji” . Berkowitz, po swoim eksperymencie potwierdzającym powyższą tezę użył wręcz porównania, że to nie palec pociąga za spust, ale sam spust prowokuje ruch palca .
Agresję wywołuje nie tylko czyjeś zachowanie, ale również wiele innych czynników. Jednym z nich są procesy biologiczno – psychiczne. Kontrolę nad zachowaniem agresywnym zarówno zwierząt jak i człowieka sprawuje ciało migdałowate znajdujące się w rdzeniu kręgowym. Jego drżenie stymuluje zachowanie agresywne, natomiast w momencie zaniku drżenia ciałka – agresja znika. Skłonność do agresji wywołana drżeniem ciałka migdałowatego może zostać zmodyfikowana przez czynniki społeczne (np. przez to czy znajdujemy się w towarzystwie kogoś słabszego, niżej postawionego w hierarchii społecznej).
Duży wpływ na ludzką agresję ma testosteron. U kobiet i mężczyzn, którzy popełnili przestępstwa z użyciem siły, występuje wyższy poziom tego hormonu, niż u pozostałych. Stąd można wysnuć wniosek, że mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety, skoro ich testosteron jest na wyższym poziomie.
Ludzie bardzo często reagują agresją również na ból lub poczucie psychicznego dyskomfortu. Często zdarza się osobie narażonej na ogromny ból uderzyć w jakiś przedmiot. To samo dotyczy poczucia dyskomfortu – jeżeli człowiek czuje, że został „przyparty do muru”, może stać się agresywny.
Agresja ujawnia się również, jeżeli do poczucia dyskomfortu, długotrwałej frustracji dojdzie jeszcze jeden czynnik – ubóstwo. Przy czym ważny jest zarówno bezwzględny poziom ubóstwa, jak również pogorszenie się warunków życia. Kiedy człowiek znajduje się trwale w beznadziejnej sytuacji, łatwiej mu w niej żyć. Natomiast, jeśli co jakiś czas pojawia się, a potem znika choćby nikły promień nadziei – jego frustracja z istniejącego stanu staje się coraz większa i jeśli obejmuje większą grupę społeczeństwa, to może prowadzić do zamieszek lub rewolucji.
Kolejne czynniki wywołujące agresję to alkohol lub narkotyki. W momencie zażycia którejś z tych używek, człowiek przestaje w pełni panować nad swoim zachowaniem. Staje się odważniejszy, nie przestrzega panujących w jego otoczeniu norm i zasad. Nie jest to równoznaczne z tym, że po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków ludzie stają się od razu agresywni. To, czy człowiek zachowa się agresywnie czy też nie, zależy od jego predyspozycji psychicznej oraz od siły presji społecznej, na jaką jest wystawiony.
Nawet warunki pogodowe lub klimatyczne mogą mieć wpływ na zachowanie ludzkie. Jeżeli człowiek nie przyzwyczajony do wysokich temperatur przez dłuższy okres czasu będzie narażony na funkcjonowanie w upale, stanie się o wiele bardziej drażliwy, łatwiej będzie go wyprowadzić z równowagi. W czasie niepogody, gdy za oknem pada deszcz, jest szaro i ponuro, człowiek staje się przygnębiony i niezadowolony i to niezadowolenie może prowadzić do frustracji a w końcu do agresji.
Jednak wydaje się, że największe znaczenie mają warunki sytuacyjne. Jeżeli człowiek pozostaje anonimowy lub przebywa w tłumie, jego gotowość do agresji jest większa. Także w sytuacji, gdy ma on możliwość zepchnięcia odpowiedzialności na autorytety lub przełożonych, wzrasta skłonność do zachowań agresywnych, co potwierdził w swoim eksperymencie Stanley Milgram oraz Philip Zimbardo. Z ich eksperymentów można wysnuć wniosek, że bardzo wielu ludzi zrobi to, co karze im zrobić przełożony lub osoba uznana za autorytet, nie zwracając uwagi na cel nakazanego czynu oraz na własne przekonania.
Duże znaczenie mają również zmiany cywilizacyjne, które dotyczą przede wszystkim środowiska rodzinnego. Dziecko pojawia się w rodzinie, która nie jest już wielopokoleniowym rodem, ale często żyje w małym mieszkaniu w dużej, miejskiej aglomeracji. Rodzice dziecka pozostają sami z problemem jego wychowania, nie mając fizycznej pomocy ze strony starszych pokoleń, które nadal zajęte są pracą. W takiej sytuacji dziecko ma problemy z identyfikacją. Tzn. identyfikuje się jedynie z najbliższą rodziną, nie z całym rodem czy też społecznością. Takie niedobory w identyfikacji prowadzą do słabszego zespolenia z innymi, do powstania agresji wewnątrzgrupowej. Ta agresja charakteryzuje się tym, że jest nakierowana na członków tej samej grupy. I. Eibl-Eibesfeldt w swojej książce wskazuje na kilka elementów odpowiedzialnych za wzrost agresji wewnątrzgrupowej . Po pierwsze brak więzi emocjonalnych oraz zwiększona nieufność w stosunku do obcych ludzi, co powoduje, że hamulce agresji są znacznie słabsze. Po drugie rozwój technologiczny i rozwój poziomu kształcenia powodują zwiększony krytycyzm w stosunku do tradycji, kultury i autorytetów, co prowadzi do niepewności i konfliktu pokoleń. Po trzecie życie w przeludnionych aglomeracjach miejskich powoduje, że człowiek pozbawiony jest, tak ważnej dla jego spokoju ducha, przestrzeni, co wpływa na jego frustrację.
W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań jest opanowanie agresji wewnątrzgrupowej. Z jednej strony bardzo ważny jest rozwój ekonomiczny miast, które powinny stać się głównymi ośrodkami pracy. Ludzie powinni po dniu pełnym pracy i stresów wracać do domów znajdujących się z dala od miejskiego zgiełku. Ważne jest również zapewnienie parków, skwerów czy ogrodów na terenie miast, w których ludzie mogliby odpocząć czy to po pracy, czy to wręcz w jej trakcie. Jednak najważniejsze wydaje się stwierdzenie, że wspólnota ludzka opiera się na miłości i zaufaniu, a jedno i drugie rozwija się w rodzinie. Dlatego najważniejsza jest rodzina i jej proces wychowania młodego człowieka, zaszczepienie mu miłości i zaufania do bliskich, które później młody człowiek przeniesie na społeczeństwo.
Bardzo często agresja jest swoistym wołaniem o pomoc. Osoba, która nie potrafi sobie sama poradzić ze swoimi problemami, chce za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. Dotyczy to również całych grup społecznych, które czują się niezauważane. Ta agresja może przybierać różne formy - od demonstracji czy pikiety, aż do wojny.
Zdarza się, że agresja jest reakcją na wymierzoną karę za niewłaściwe zachowanie. Dorośli dając dziecku klapsa uważają, że jeśli dziecko otrzyma karę, to następnym razem ’dwa razy się zastanowi’. Okazuje się jednak, że surowa kara daje jedynie krótkotrwałe efekty. „Surowa lub restryktywna kara może być niezmiernie frustrująca” . Frustracja stymuluje zarówno do działania pozytywnego, czyli kara zastępuje agresję – co zapewne mają na celu osoby wymierzające karę – ale również możliwe jest, że wywoła ona jeszcze większą agresję.
Bardzo dużą rolę w wywoływaniu zachowania agresywnego przypisuje się także coraz większej ilości przemocy w środkach masowego przekazu.


Rys. 1 Przemoc w telewizji a agresja

Źródło: E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997, s. 513.

Obserwacje ludzi wskazują, że częsty ich kontakt z brutalnością na ekranach telewizorów lub w kinie, powoduje wzrost tolerancji na takie zachowanie w rzeczywistym życiu. Powstaje pytanie dlaczego? Według Aronsona to przede wszystkim przyzwolenie – „jeśli inni mogą to robić, to ja też mogę”. Następnie pisze on, że „oglądanie agresywnych działań może dostarczyć pomysłów, jak ujawnić własne agresywne odczucia” oraz „sprawia, że lepiej uświadamiamy sobie swoją złość i szybciej uruchamiamy działania agresywne” . Ostatnio zaobserwować można wzrost przemocy nie tylko w filmach, ale już w bajkach dla dzieci, czyli następuje zobojętnienie względem agresji coraz to młodszych pokoleń.

Albert Bandura stworzył jedną z najbardziej znanych teorii agresji – teorię społecznego uczenia się . Według niego zachowania agresywne kształtują się, gdy dziecko czuje przyzwolenie na zachowanie agresywne ze strony swoich opiekunów. Takie przyzwolenie może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Przyzwolenie o charakterze bezpośrednim pojawia się, gdy rodzice pochwalą dziecko za to, że np. wygrał szkolną bójkę. Natomiast przyzwolenie pośrednie polega na wyciąganiu wniosków z obserwacji. Przykładowo dziecko oglądając filmy i programy telewizyjne, w których agresywni bohaterowie są atrakcyjni i sympatyczni, uczy się, że agresja może być właściwym sposobem rozwiązywania problemów. Dodatkowo w swoich badaniach Bandura stwierdził, że dzieci uczą się agresji na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem jest poznanie nowych technik agresji. Po drugie dziecko uczy się reakcji otoczenia na agresję. Jeśli dziecko dostrzeże korzyść płynącą z zachowania agresywnego, to zapamięta, że agresja pozwala na rozwiązanie kłopotliwej sytuacji, czyli teoria społecznego uczenia się znajduje zastosowanie w agresji instrumentalnej.

Ogromne znaczenie w pobudzaniu do zachowania agresywnego mają również uprzedzenia, zniewagi oraz drobne kłótnie. Kłótnie często zaczynają się od drobnostek, a mogą skończyć się ostrą wymianą zdań lub doprowadzić do bójki. Jeśli kłótni towarzyszy uprzedzenie do drugiej osoby, lub uczucie zniewagi – człowiek szybciej traci panowanie nad sobą.

Jeszcze jednym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zachowanie agresywne jest tzw. kultura honoru, czyli „zespół norm społecznych, w którym centralne miejsce zajmuje pogląd, że ludzie (zwłaszcza mężczyźni) powinni bronić swojego honoru, nawet uciekając się do krwawego odwetu” . Przejawia się ona w konfliktach rodzinnych, sąsiedzkich, koleżeńskich itp.

Niestety znana jest również przyjemnościowa motywacja agresji. W każdym społeczeństwie są ludzie, którzy znajdują przyjemność w zniszczeniu czyjegoś mienia, pobiciu kogoś lub wyrządzeniu mu trwałej krzywdy. Wynika to z jego temperamentu i z chęci podniesienia poziomu adrenaliny. Dobrze, jeżeli przyjemnościowa motywacja zostanie nakierowana w stronę zamiłowania do brutalnych sportów (np. boks), jak również zwykłej rywalizacji. Udział w przeróżnych turniejach lub zawodach wywołuje u uczestników zwiększony poziom adrenaliny we krwi. Zawodnicy właśnie poprzez duży wysiłek fizyczny lub psychiczny wyładowują swoją agresję, odreagowują frustrację.

1.3. Definicje przemocy, rodzaje oraz czynniki jej sprzyjające

Agresja jest bardzo często utożsamiana z pojęciem przemocy. Natomiast J. Pospieszyl uważa, że „celem agresji jest zaszkodzenie ofiarze”, podczas gdy celem przemocy jest „wywarcie pewnego wpływu” na ofiarę, aby zmusić ją do postępowania zgodnie z wolą agresora.
Światowa Organizacja Zdrowia formułuje oddzielną definicję dla przemocy, zgodnie z którą przemoc to „celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenie rozwoju lub deprawację” . Przemoc dzieli się zatem na trzy kategorie: przemoc skierowana do siebie samego, czyli autoagresja, przemoc interpersonalna oraz przemoc grupowa.
Na autoagresję składa się zarówno zachowanie samobójcze, jak i samouszkodzenie, przy czym zachowanie samobójcze to nie tylko samobójstwo dokonane, ale również jego usiłowanie lub samo myślenie o nim.
Przemoc interpersonalną można podzielić ze względu na osoby, na które jest ukierunkowana. Pierwszą grupę osób stanowią najbliżsi: dzieci, partnerzy, osoby starsze. Druga grupa składa się z osób niespokrewnionych, często nieznanych. Przemoc skierowana do tej grupy ma miejsce poza domem (w pracy, w więzieniach, w wojsku, w placówkach opiekuńczych, w szkołach) i często jest to przemoc zarówno fizyczna jak i seksualna.
Natomiast przemoc grupowa występuje wtedy, gdy jest stosowana przez ludzi, którzy są członkami grupy i jest nakierowana na członków innej grupy. Z taką przemocą mamy do czynienia np. podczas walk pseudokibiców lub osiedlowych gangów, które rywalizują o władzę na określonym terenie.

Przemoc dzieli się nie tylko w zależności od tego, kto jest jej adresatem i sprawcą. Można rozróżnić następujące formy przemocy: bezpośrednią i pośrednią, fizyczną, psychiczną, strukturalną, wyrażającą się we wpływie negatywnym, posiadającą swój przedmiot (obiekt) lub nie oraz jawną i ukrytą .

Przemoc bezpośrednia, czyli osobowa, jest nakierowana prosto na osobę, która jest ofiarą. Obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Przemoc pośrednia jest zazwyczaj przemocą psychiczną, mającą na celu emocjonalne pogrążenie lub zniszczenie drugiego człowieka bez bezpośredniego ataku na niego. Narzędziami tej przemocy są np.: plotka, pomówienie, fałszywe zeznanie, użycie przemocy fizycznej wobec bliskich tej osoby, której agresor chce wyrządzić krzywdę.

Przemoc fizyczna to agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu i fizycznych obrażeń. Przemoc ta może wystąpić w dwóch postaciach: czynnej i biernej. Forma czynna to poszturchiwania, szczypanie, popychanie i odpychanie, potrząsanie, ściskanie, szarpanie, gryzienie, kopanie, bicie przedmiotami oraz użycie broni. Natomiast forma bierna przejawia się w zakazach mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub w zamknięciu w areszcie domowym.
W przemocy fizycznej występują różne stadia przemocy od tej najbardziej skrajnej, w której człowieka traktuje się jak rzecz i dąży się do jego zniszczenia, aż do przemocy fizycznej, w której występuje coraz więcej elementów natury psychologicznej pomiędzy stosującym przemoc i jego ofiarą .

Przemoc psychiczna to zazwyczaj przemoc werbalna, która wywołuje emocjonalny ból lub cierpienie, co często wynika z poczucia poniżenia i zagrożenia. W codziennym życiu spotyka się przemoc psychiczną stosowaną przez jednych ludzi w stosunku do innych. Wydaje się wręcz, że niektórzy ludzie posiadają większy ładunek tej energii psychicznej w porównaniu do pozostałych. Ci, którzy mają mniejszy ładunek ulegają, ponieważ pojawia się u nich lęk, poczucie winy lub inne stany psychiczne powodujące uległość .

Przemoc strukturalna polega na przemocy wywieranej przez niesprawiedliwe struktury społeczne .
Przemoc wyrażająca się we wpływie negatywnym z reguły powstaje w wyniku społecznego uczenia się. Dziecko wychowywane w atmosferze przemocy częściej sięga po nią w sytuacji zagrożenia lub jeśli chce rozwiązać problem bądź osiągnąć określony cel. Jeżeli w danym społeczeństwie, najbliższym środowisku lub w rodzinie istnieje prawne i moralne zezwolenie na przemoc, człowiek wyzbywa się wówczas hamulców i przemoc staje się jego podstawowym narzędziem w dążeniu do celu.

Czasem przemoc powstaje bez żadnego konkretnego powodu. Wystarczy, że ktoś znajduje przyjemność w zadawaniu bólu, zarówno fizycznego jak i emocjonalnego. Wówczas nie potrzebuje on przedmiotu, na którym mu zależy i który chce zdobyć za wszelką cenę. Jeśli jednak przemoc pojawia się z powodu jakiegoś przedmiotu (np. pieniądze w banku), to wówczas oznacza to, że przemoc jest środkiem w drodze do realizacji celu (np. napad na bank, aby ukraść pieniądze).

Przemoc jawna to przemoc grupowa lub interpersonalna, ale nakierowana na osoby obce. Ofiary przemocy zgłaszają się na policję, dlatego dostępne są dane o jej skutkach.

Natomiast z przemocą ukrytą można się spotkać przede wszystkim w domu. Często akty przemocy rodzinnej nie są rejestrowane i nie są zgłaszane do odpowiednich służb i instytucji.

Przemoc, tak jak agresja, potrzebuje pewnych czynników, które ją wywołują. W rozróżnieniu czynników, które mają wpływ na zachowanie i zwiększają ryzyko popełnienia przemocy lub bycia jej ofiarą, pomaga tzw. model ekologiczny , w którym czynniki zostały podzielone na cztery grupy: indywidualne, relacyjne, społeczne i socjologiczne.

Czynniki indywidualne są nieodzownie związane z jednostką. Są to czynniki biologiczne, związane z historią życia danej osoby, czynniki demograficzne, czyli wiek, edukacja, dochody, oraz czynniki psychologiczne, osobowościowe nieprawidłowości i indywidualna historia zachowań agresywnych lub doświadczania nadużyć.

Czynniki relacyjne dotyczą związków i relacji danej osoby z członkami rodziny, przyjaciółmi, partnerami. Relacje z tymi osobami, ich jakość lub rodzaj mogą zwiększać lub zmniejszać ryzyko bycia ofiarą lub sprawcą przemocy.

Do czynników społecznych należą te, które pozwalają na pojawienie się relacji społecznych np. szkoła, sąsiedztwo i miejsce pracy. Pewne cechy warunków i relacji społecznych mogą zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy.

Do czynników socjologicznych zalicza się takie, które tworzą klimat do powstawania przemocy, (np. dostępność broni, normy kulturowe i społeczne) oraz czynniki związane ze zdrowiem, polityką ekonomiczną, społeczną i edukacyjną państwa.

Założeniem modelu ekologicznego jest to, że każda z grup czynników jest ściśle związana z pozostałymi i oddziaływują one na siebie wzajemnie. Model ekologiczny sugeruje, że przeciwdziałanie przemocy powinno się odbywać na kilku poziomach. Po pierwsze należy zlokalizować indywidualne czynniki ryzyka wystąpienia przemocy i spowodować zmianę ryzykownych zachowań. Po drugie należy wpływać na relacje interpersonalne, tworzyć zdrowe środowiska rodzinne oraz profesjonalnie pomagać i wspierać rodziny dysfunkcyjne. Przemoc powstaje jako skutek interakcji wielu czynników: biologicznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych. Niezbędne jest monitorowanie miejsc publicznych i lokalizowanie problemów prowadzących do używania przemocy. Ważna jest także znajomość nierówności międzyludzkich, czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych oraz dążenie do zmiany nastawienia kulturowego i panujących zwyczajów w danej grupie.

1.4. Patologizacja więzi międzyludzkich

Przemoc bardzo często jest obrazem patologizacji więzi międzyludzkich. Należy zaznaczyć, że więzi międzyludzkie z reguły utożsamia się z więziami emocjonalnymi. Oznacza to, że zawsze istnieją emocje do określonego obiektu, z którym łączą daną osobę więzi i że obiekt ten może działać jako czynnik aktywizujący emocje. Z tego powodu na ową patologizację należy patrzeć w kontekście tła społecznego. Wyróżnia się dwie kategorie grup, wewnątrz których dochodzi do rozwoju i patologizacji więzi międzyludzkich: grupy interakcyjne i nieinterakcyjne. Grupy interakcyjne to małe zespoły ludzi znających się i kontaktujących się ze sobą w sposób bezpośredni. Wyróżnia się w tutaj grupy formalne i nieformalne, grupy o charakterze mieszanym (np. rodzina) oraz grupy dwuosobowe (np. małżeństwo). Grupy nieinterakcyjne obejmują szerokie zbiorowości ludzi nie znających się nawzajem, co jest spowodowane liczebnym i szerokim terytorialnym zakresem grupy. W tych grupach jednostka identyfikuje się ze swoją zbiorowością poprzez działania i przeżycia skupione wokół wspólnych symboli i wartości.
Zarówno w grupach interakcyjnych jak i nieinterakcyjnych można mieć do czynienia z patologią więzi międzyludzkich. Wiąże się ona przede wszystkim z zaburzeniami występującymi u większej liczby osób i powstałymi w sferze postaw. Rozróżnia się tu dwie postawy: altruistyczną, czyli sprzyjającą pozytywnemu i harmonijnemu kształtowaniu się więzi międzyludzkich, oraz egoistyczną, która może wiązać się z patologizacją tych więzi. Na postawę altruistyczną składa się kilka, bardzo szczegółowych postaw, a mianowicie: postawa poszanowania czyjejś godności, poszanowania zdrowia i życia, tolerancji, współodczuwania i opiekuńczości, poszanowania własności, uczciwości oraz poszanowania autonomii jednostki. Jeśli chodzi o postawę egoistyczną to pociąga ona za sobą działania mające na celu zaspokojenie potrzeb danej jednostki oraz realizowanie jej celów kosztem innych. Do patologizacji więzi pomiędzy dwoma osobami dochodzi wtedy, gdy jedna z tych osób reprezentuje sobą postawę egoistyczną.

Generalnie można wyróżnić dwie postacie patologizacji więzi: postawę unikającą, wyrażającą się w utrzymaniu dystansu wobec drugiej osoby, oraz postawę odtrącającą, w której zaburzenia mają charakter przemocy słownej lub fizycznej. Obie te postawy przejawiają się w dwóch sposobach traktowania innego człowieka: traktowaniu reifikującym oraz traktowaniu wrogim.

Traktowanie reifikujące (urzeczowiające) polega na tym, że w „motywacji podmiotu inny człowiek bądź inni ludzie pełnią funkcję podobną do funkcji rzeczy materialnej” . Oznaczy to, że takie zachowanie traktuje drugiego człowieka jak rzecz i nie bierze pod uwagę jego ludzkich przeżyć. Takie zachowanie sprzyja postępowaniu w sposób instrumentalny z innymi ludźmi. Stają się oni wówczas tylko środkiem do realizacji celów, co określa się mianem dehumanizacji kontaktów międzyludzkich. Relacje zdehumanizowane są obiektywne, analityczne i pozbawione emocji. Dehumanizacja może być narzucona społecznie, stosowana w samoobronie, stosowana rozmyślnie dla autogratyfikacji albo jako środek konieczny do osiągnięcia celu.
Traktowanie reifikujące wywołuje nie tylko przemoc i dehumanizację stosunków międzyludzkich, ale sprzyja także występowaniu zachowań o charakterze manipulacyjnym. Charakterystyczną cechą takich zachowań jest stwarzanie dla manipulowanej osoby takich warunków zewnętrznych, które determinowałyby jej zachowanie. W psychologii taka manipulacja nosi nazwę machiawelizmu. Charakteryzuje się on względnym brakiem uczuć w relacjach interpersonalnych, nieprzywiązywaniem wagi do przyjętych zasad i norm moralnych oraz niewielkim poziomem pryncypalizmu. Człowiek jest gotowy do posługiwania się kłamstwem, oszustwem, podstępem czy pochlebstwem, aby tylko osiągnąć zamierzony cel. Można zaryzykować stwierdzenie, że tendencje mechiawelistyczne są obecne u wszystkich ludzi. Za to, czy się rozwiną czy też nie, odpowiedzialny jest sposób organizacji społecznej, który może premiować albo zwalczać zachowania manipulacyjne w relacjach międzyludzkich.

Jeżeli chodzi o traktowanie wrogie, to polega ono na tym, że postawa agresora wobec ludzi jest zdecydowanie wroga. Wrogie działanie wobec człowieka polega na świadomym niszczeniu elementów życia tego człowieka lub na jego poniżeniu. Efektem tego działania jest zdominowanie tej osoby. Z tym zachowaniem wiąże się nieodzowne uczucie nienawiści, któremu może towarzyszyć zawiść, gdy osoba zachowująca się wrogo wykazuje poczucie niższości wobec jednostki, lub uczucie pychy, jeśli osoba ta wykazuje poczucie wyższości.
Zaburzenia w relacjach międzyludzkich mogą być również wywołane przez takie zjawiska jak nietolerancja i niesprawiedliwość. Nietolerancja łączy się z uprzedzeniem, a tym dwóm zjawiskom towarzyszy zazwyczaj dyskryminacja.
Więzi międzyludzkie stanowią zatem bardzo ważny elementy w przeciwdziałaniu pojawienia się przemocy. Jeżeli na poziomie grup interaktywnych wśród ich członków dominować będzie postawa egoistyczna – powszechna będzie agresja i przemoc. Jeśli zaś rozwinie się postawa altruistyczna, łatwiej będzie zapobiec postawom unikających, odtrącających lub zdehumanizowanych.

1.5. Zapobieganie przemocy

W modelu ekologicznym zawarte są również wskazówki dotyczące zapobiegania przemocy . W zależności od tego, czy prewencja dotyczy czasu przed pojawieniem się przemocy, jest stosowana zaraz po jej zaistnieniu czy długoterminowo, prewencję rozpatruje się na trzech poziomach. Prewencja pierwszego stopnia to wszystkie działania, które dążą do przeciwdziałania przemocy zanim się ona pojawi. Prewencja drugiego stopnia skupia się na natychmiastowej reakcji na przemoc. Natomiast prewencja trzeciego stopnia skupia się na długotrwałym procesie idącym w ślad za aktami przemocy.

Istnieje jeszcze jedno podejście do zagadnienia prewencji, które skupia się na grupach docelowych. To podejście dzieli prewencję i interwencję na działania uniwersalne, selektywne i konkretne.
Działania uniwersalne dotyczą całej populacji i polegają na programach prewencyjnych w szkołach lub kampaniach medialnych itp. Działania selektywne są skierowane do osób i grup podwyższonego ryzyka, gdzie występuje w tym samym czasie kilka czynników sprzyjających powstawaniu przemocy. Są to takie działania, jak np. programy psychoedukacyjne dla rodziców samotnych, rodziców żyjących w ubóstwie.
Z kolei działania konkretne są skierowane prosto do osób, które są sprawcami przemocy i polegają przede wszystkim na bezpośredniej interwencji wobec tych osób.

Na podstawie tych dwóch podejść do prewencji można założyć, że program prewencyjny powinien być realizowany na czterech poziomach: indywidualnym, związków interpersonalnych, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa. Prewencja na poszczególnych poziomach musi współpracować z wieloma sektorami i być realizowane na szeroką skalę: zarówno w szkole, miejscach pracy, innych instytucjach, jak i przez cały system sprawiedliwości.

Prewencja na poziomie indywidualnym skupia się na dwóch kwestiach. Pierwsza polega na promowaniu zdrowych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży w celu ochrony ich przed byciem ofiarą przemocy lub wręcz agresorem. Natomiast druga polega na dążeniu do zmiany postaw i zachowań u tych osób, które już doświadczyły albo stosowały przemoc. Na tym poziomie istnieją cztery programy prewencyjne: edukacyjne, rozwijające funkcjonowanie społeczne, terapeutyczne i naprawcze. Program edukacyjny jest skierowany do młodzieży i ma na celu namówienie jej do kończenia szkół średnich lub przynajmniej kursów zawodowych. Zalicza się tu również program informujący o skutkach nadużywania narkotyków. Programy rozwijające funkcjonowanie społeczne dążą do wzmocnienia więzi społecznych poprzez rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych, pomoc w radzeniu sobie ze złością i rozwiązywaniem konfliktów oraz wzmacnianie wartości moralnych. Programy terapeutyczne to przede wszystkim poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą, osób podatnych na autoagresję, za pośrednictwem różnych grup wsparcia oraz terapii behawioralnej dla osób cierpiących na depresję i inne choroby psychiczne mogące prowadzić do autodestrukcji. Programy naprawcze polegają na farmakologicznym leczeniu osób cierpiących na choroby psychiczne oraz na prowadzeniu zajęć grupowych mających na celu nauczenie uczestników kontrolowania złości i podejmowania odpowiedzialności za własne czyny.

Drugi poziom – prewencja na poziomie związków interpersonalnych – koncentruje się na wpływie relacji ofiary i sprawcy na ludzi, z którymi te osoby pozostają w interakcji. Duże znaczenie mają tutaj konflikty małżeńskie, brak dyscypliny i nadzoru nad dziećmi oraz inne negatywne zjawiska. Na tym poziomie występuje pięć typów oddziaływań interpersonalnych, które mają przeciwdziałać przemocy: trening dla rodziców, programy mentorskie, terapia rodzin, interwencje i wizyty domowe oraz trening umiejętności interpersonalnych. Treningi dla rodziców mają na celu wzmocnienie więzi emocjonalnych łączących dzieci z rodzicami. Treningi te zachęcają rodziców do stosowania konsekwencji jako metody wychowawczej, pomagają w kontrolowaniu swoich zachowań w stosunku do dzieci. Programy mentorskie polegają na tym, że osoba spoza rodziny konkretnego młodego człowieka podejmuje się opieki nad nim. Staje się ona modelem właściwych postaw i zachowań dla swojego podopiecznego, który jest szczególnie narażony na rozwój zachowań antyspołecznych. Terapia rodzin ma na celu poprawę komunikacji i interakcji w rodzinie oraz udzielenie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. W interwencjach i wizytach domowych kluczową rolę odgrywają pielęgniarki środowiskowe lub inni profesjonaliści. Te interwencje i wizyty domowe są skierowane do rodzin wymagających wsparcia i przewodnictwa w procesie wychowania dzieci, szczególnie tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy. Taka interwencja polega na udzielaniu porad oraz informowaniu o źródłach przemocy. Podczas treningu umiejętności interpersonalnych tworzy się grupy mieszane, tzn. składające się zarówno z kobiet jak i mężczyzn, które pod opieką trenera rozmawiają o przemocy oraz o problemach dotyczących interakcji przedstawicieli obu płci.

Na poziomie społeczności lokalnych występuje kilka celów w zakresie prewencji przeciwko przemocy, takich jak zwiększenie świadomości i wiedzy na temat przemocy, organizowanie lokalnych debat, stymulowanie i programowanie akcji społecznych, określenie przyczyn przemocy w środowisku lokalnym oraz zapewnienie bazy organizacji oraz placówek pomocy i wsparcia dla ofiar. W ramach tej prewencji podejmowane są następujące działania: kampanie edukacyjne, modyfikacje i usprawnienia w środowisku miejskim i naturalnym, zajęcia dodatkowe dla młodzieży, szkolenie policji, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych, polityka społeczna nastawiona na partnerstwo pomiędzy policją a różnymi grupami społecznymi, specyficzne programy dla organizacji i instytucji mające na celu zmianę środowiska instytucjonalnego oraz skoordynowanie działania społecznego, które aktywizuje wiele sektorów i instytucji jednocześnie w celu poprawienia np. systemu pomocy dla ofiar przemocy. Kampanie edukacyjne mają na celu dotarcie do całego społeczeństwa lub do pewnych grup odbiorców poprzez media. Modyfikacje i usprawnienia w środowisku miejskim i naturalnym dążą do odpowiedniego oświetlenia ulic, tworzenia bezpiecznych dróg do szkoły. Zajęcia dodatkowe dla młodzieży to aktywizujące i rozwijające młodych ludzi zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne i muzyczne. Celem szkolenia policji, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych powinno być ćwiczenie i usprawnianie umiejętności rozpoznawania przemocy oraz reagowania na nią.
Na tym poziomie bardzo ważna jest wymiana informacji pomiędzy różnymi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi np. urzędnikami miejskimi, pracownikami pomocy społecznej, szkół, policji, służby zdrowia itp. Ważne jest, aby powyższe resorty potrafiły ze sobą współpracować w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy.

Działania na poziomie całego społeczeństwa skupiają się na czynnikach kulturowych, socjalnych oraz ekonomicznych i polegają na poprawkach legislacyjnych oraz na usprawnianiu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, na działaniach międzynarodowych (konwencje i akty prawne zmierzające do przeciwdziałania przemocy), na zmianach polityki (zmierzających do redukowania ubóstwa, nierówności społecznych i poprawy sytuacji rodziny jako podstawowej jednostki społecznej), na wysiłkach zmierzających do zmiany norm kulturowych (szczególnie pod względem przekonań rasistowskich czy dyskryminacji płci) oraz na wdrażaniu programów rozbrajających i demobilizujących (zwłaszcza w krajach, które doświadczyły konfliktów zbrojnych). Poprawki legislacyjne polegają przede wszystkim na wprowadzaniu w prawie zmian dotyczących kar wobec sprawcy przemocy w stosunku do dzieci, partnerów i osób starszych. Wprowadza się również obowiązek zawiadamiania policji i wymiaru sprawiedliwości o przypadkach przemocy oraz wypracowaniu procedur postępowania w sytuacji stwierdzenia przemocy.
Sam człowiek także ma szansę redukcji swoich agresywnych zachowań, przemocy. Od najmłodszych lat uczy się panować nad swoim zachowaniem, redukować zachowanie niepożądane. Pomaga w tym przede wszystkim społeczeństwo wyznaczając ramy i normy ludzkiego zachowania. Dużą rolę odgrywa w tym społeczny dystans pomiędzy ludźmi. Chodzi tutaj nie tylko o oddalenie w przestrzeni, ale przede wszystkim o oddalenie pod względem społeczno – emocjonalnym. Osoba, która lepiej rozumie drugiego człowieka, jest w stanie postawić się w jego sytuacji, rozumie i rozpoznaje jego uczucia i potrafi na nie odpowiednio zareagować. Dzięki empatii nie jest ona skłonna do agresywnego zachowania.

Śmiech jest równie ważnym czynnikiem hamującym zachowanie agresywne. Powoduje on stan rozweselenia, czyli taki stan emocjonalny, którego nie można pogodzić z przemocą.
Człowiek wcale nie musi używać przemocy, zachowywać się agresywnie, ponieważ jeśli tylko leży to w jego interesie, potrafi stłumić w sobie takie zachowanie.
Na ograniczeniu przemocy powinno zatem zależeć zarówno państwu i reprezentującym go instytucjom, jak i wszystkim, żyjącym w tym kraju i w określonej społeczności lokalnej. Wzrost gospodarczy Polski jest jedyną szansą na zmniejszenie bezrobocia, a w konsekwencji ograniczenia ubóstwa i zmniejszenia panującej w społeczeństwie frustracji, apatii oraz zniechęcenia. Bogatsze państwo, to również większe środki przeznaczone na edukację, a w konsekwencji dążenie młodych ludzi do rozwoju i osiągania coraz wyższego poziomu wykształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Wraz ze zdobywaniem wykształcenia rozwija się kultura całego społeczeństwa, a więc również indywidualne panowanie nad swoimi emocjami, złością oraz ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny. Koniecznym jest również, aby nikt nie był obojętny na akty przemocy mające miejsce w jego otoczeniu, ponieważ „przemoc karmi się milczeniem” i jeśli nikt nie zareaguje, to przemoc pozostanie bezkarna.

Komentarze

Agresja i przemoc | Porady :)

How To Install LED Strips | 23/04/2018, 14:43

Ahaa, its nice dialogue regarding this piece of writing here at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting here.

Agresja i przemoc | Porady :)

casino games | 23/04/2018, 14:37

casino online subtitrat casino online online casino top rated free online casino games

Agresja i przemoc | Porady :)

carpet patching san diego | 23/04/2018, 13:39

We are referring to your base of cash flow right here. They offer features like Two Wash Courses (Gentle & Normal Wash, twin water inlets, spin shower, two wash courses (Gentle and Normal wash), and wheels for easy mobility in some models. This IP address then can be mapped to general geolocation data.

Agresja i przemoc | Porady :)

new usa online casinos 2017 | 23/04/2018, 13:05

casino games free online online casinos 2016 casino games real money casino games free online

Agresja i przemoc | Porady :)

casino games slots | 23/04/2018, 12:51

casino games free online casino games casino online gambling best us casinos online

Agresja i przemoc | Porady :)

free downloads | 23/04/2018, 12:30

Myspace layouts as you know are teams of scripts and codes which can be combined with the web profiles as a way to bring a sort of new look and feeling to numerous from the Myspace website pages people have already registered plus they are great. It's fine to express your opinions - if you inform you they're just that, your opinions -- and always make sure that your website is just not defaming somebody, divulging sensitive information, or handing out corporate secrets. To have a proper site, together with useful content and also the right usage of keywords, designing is additionally very necessary.

Agresja i przemoc | Porady :)

xt_blog | 23/04/2018, 12:10

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

Agresja i przemoc | Porady :)

Pakistani chat room for boys | 23/04/2018, 12:01

Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I am hoping you write again soon!

Agresja i przemoc | Porady :)

Pakistani chat room for Pakistani single | 23/04/2018, 11:59

Howdy! I simply want to offer you a huge thumbs up for the great info you have right here on this post. I am coming back to your web site for more soon.

Agresja i przemoc | Porady :)

Pakistani chat room for Pakistani single | 23/04/2018, 11:51

My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

Agresja i przemoc | Porady :)

Pakistani chat room for girls and boys | 23/04/2018, 11:50

Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Agresja i przemoc | Porady :)

rolex | 23/04/2018, 11:45

Good info. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon). I have saved it for later!

Agresja i przemoc | Porady :)

post433826317 | 23/04/2018, 11:44

Peculiar article, just what I wanted to find.

Agresja i przemoc | Porady :)

Pakistani chat room for girls and boys | 23/04/2018, 11:41

I'm extremely pleased to discover this site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you bookmarked to see new things on your site.

Agresja i przemoc | Porady :)

Pakistani chat room for boys | 23/04/2018, 11:23

Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

Agresja i przemoc | Porady :)

Imogen | 23/04/2018, 11:19

I'm no longer positive the place you're getting your info, however good topic. I needs to spend some time studying more or figuring out more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

Agresja i przemoc | Porady :)

trench shower Drain | 23/04/2018, 11:15

If you desire to obtain a great deal from this paragraph then you have to apply such strategies to your won weblog.

Agresja i przemoc | Porady :)

penis stroker | 23/04/2018, 11:01

I wanted to write you this very little observation in order to say thank you once again over the pleasing guidelines you have discussed on this site. It was quite unbelievably generous of you to deliver easily precisely what many people might have supplied as an e-book to get some money for themselves, precisely since you might have done it in case you considered necessary. These smart ideas in addition acted to be a great way to be certain that other people have a similar eagerness just like my personal own to realize very much more regarding this condition. I believe there are numerous more pleasant opportunities in the future for those who read carefully your blog. I would like to express some appreciation to this writer just for rescuing me from this situation. As a result of searching through the world wide web and coming across strategies which were not pleasant, I thought my life was done. Living without the presence of answers to the problems you've resolved as a result of the guideline is a critical case, as well as those which might have badly damaged my career if I had not noticed your web site. Your primary mastery and kindness in controlling every aspect was priceless. I don't know what I would have done if I hadn't encountered such a point like this. I can now relish my future. Thanks for your time very much for this skilled and sensible help. I won't hesitate to suggest your web page to anybody who needs to have direction about this area. I definitely wanted to send a brief comment to be able to appreciate you for all of the superb suggestions you are sharing at this site. My time intensive internet lookup has at the end of the day been rewarded with pleasant points to talk about with my two friends. I would suppose that we readers actually are extremely lucky to be in a very good community with so many awesome professionals with interesting solutions. I feel very much happy to have encountered your entire web site and look forward to many more amazing minutes reading here. Thanks a lot once again for a lot of things. Thanks a lot for providing individuals with remarkably marvellous possiblity to read articles and blog posts from this web site. It's always so brilliant plus packed with a good time for me personally and my office mates to search the blog not less than thrice in one week to study the latest tips you have. And indeed, I'm just certainly fascinated with your striking things you give. Selected 1 ideas in this post are certainly the most effective we have had. I wish to convey my admiration for your generosity in support of persons that absolutely need help with your issue. Your special dedication to getting the message all through has been unbelievably interesting and has without exception allowed employees just like me to reach their targets. Your new invaluable help and advice entails a lot to me and further more to my mates. Regards; from everyone of us. I in addition to my pals have been looking through the great information and facts found on your web page while suddenly I had a terrible suspicion I had not expressed respect to the web site owner for those secrets. All the women had been for that reason happy to read all of them and already have clearly been making the most of those things. Thank you for being indeed accommodating and then for using this form of smart ideas millions of individuals are really wanting to learn about. My very own honest regret for not expressing appreciation to you sooner. I am glad for commenting to let you know what a fine discovery my cousin's daughter obtained viewing yuor web blog. She noticed many things, most notably what it is like to possess a wonderful coaching character to have men and women clearly grasp various tortuous issues. You truly surpassed my expected results. Thank you for giving the invaluable, trustworthy, informative and also fun thoughts on this topic to Evelyn. I precisely wanted to appreciate you once again. I do not know the things that I would've done without these creative concepts provided by you relating to this area. It actually was a traumatic concern in my opinion, however , coming across this professional tactic you treated that forced me to leap for joy. I am just happier for this assistance and expect you comprehend what an amazing job you were putting in training people today all through your websites. Probably you've never got to know any of us. My wife and i were very fulfilled when Albert managed to round up his preliminary research while using the ideas he discovered from your own blog. It's not at all simplistic to simply choose to be giving for free helpful tips that many people might have been trying to sell. And we do know we have got the writer to be grateful to for that. The specific explanations you've made, the easy blog navigation, the relationships you help promote - it's got mostly spectacular, and it is helping our son and us reason why that theme is pleasurable, and that's wonderfully mandatory. Thank you for the whole thing! I enjoy you because of all your valuable efforts on this blog. Kim take interest in setting aside time for internet research and it's really easy to understand why. Most of us know all relating to the lively way you give valuable guidelines through this web site and even cause response from the others on the article and my simple princess is without question understanding a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. Your carrying out a powerful job. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage continue your great job, have a nice holiday weekend! I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be just what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content in your case? I wouldn't mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write about here. Again, awesome web site! We stumbled over here different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page repeatedly. I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the awesome works guys I've you guys to blogroll. Hey I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don_t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work. Appreciating the time and effort you put into your website and in depth information you offer. It's nice to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed information. Fantastic read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account. Hello! I've been reading your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to say keep up the fantastic job! I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A handful of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this problem? I'm curious to find out what blog platform you are utilizing? I'm experiencing some small security problems with my latest blog and I would like to find something more secure. Do you have any solutions? Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything. Do you have any tips and hints for first-time blog writers? I'd genuinely appreciate it. Woah! I'm really digging the template/theme of this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between usability and visual appeal. I must say that you've done a amazing job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Safari. Outstanding Blog! Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the very same niche as yours and my users would truly benefit from some of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thanks a lot! Hey would you mind letting me know which webhost you're using? I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it! Great site you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed here? I'd really love to be a part of community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Bless you! Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks a lot! Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested. Please let me know if you're looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Regards! Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the best in its niche. Amazing blog! Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. With thanks Hello would you mind sharing which blog platform you're using? I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask! Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help reduce content from being stolen? I'd really appreciate it. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an email. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and fantastic style and design. Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally confused .. Any suggestions? Thank you! My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated! Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time. It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this fantastic blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Chat soon! Greetings from Idaho! I'm bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great site! Hello! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way! Currently it sounds like Expression Engine is the top blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog? Great post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thanks! Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot! When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you! Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job! Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform. Hello! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing! Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read? Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone! The other day, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone! I was wondering if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better? Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated. This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool! I'm truly enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work! Hello there! I could have sworn I've been to this site before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back often! Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog! Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thanks Hello! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks! I_m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Many thanks I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors! Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same results. Hello are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated! Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated! Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers? Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts. Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations? Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers! I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Cheers Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated. I'm not sure why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists. Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work! Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog! Thanks - Enjoyed this post, is there any way I can get an alert email when there is a new post? Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I_ll definitely comeback. I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to _return the favor_.I'm attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!! Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I will certainly be back. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate? Hi there, You've done a fantastic job. I_ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this website. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I_ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks! I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers! Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me. I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks! Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content! I_m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. I carry on listening to the news bulletin speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some? There is clearly a bunch to know about this. I believe you made various good points in features also. Keep working ,fantastic job! Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also. Hello. splendid job. I did not anticipate this. This is a great story. Thanks! You made a few nice points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog. As a Newbie, I am always searching online for articles that can be of assistance to me. Thank you Wow! Thank you! I constantly needed to write on my blog something like that. Can I include a fragment of your post to my site? Of course, what a fantastic website and instructive posts, I definitely will bookmark your site.All the Best! You are a very intelligent person! Hello.This article was extremely interesting, especially since I was browsing for thoughts on this issue last Tuesday. You made some decent points there. I did a search on the topic and found most persons will go along with with your site. I am always searching online for tips that can assist me. Thx! Very well written story. It will be supportive to anyone who usess it, as well as yours truly :). Keep up the good work - for sure i will check out more posts. Well I sincerely liked studying it. This post provided by you is very useful for correct planning. I'm still learning from you, while I'm trying to achieve my goals. I certainly liked reading everything that is posted on your website.Keep the stories coming. I liked it! I have been checking out a few of your articles and i must say pretty nice stuff. I will definitely bookmark your website. Good post and straight to the point. I don't know if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance :) Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I_m going to watch out for brussels. I_ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers! It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it! Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck. hello there and thank you for your information _ I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon.. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I really like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful website. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I_ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon! I like the valuable information you provide in your articles. I_ll bookmark your blog and check again here frequently. I'm quite sure I_ll learn many new stuff right here! Good luck for the next! I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don't know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I've shared your site in my social networks! I do agree with all of the ideas you've presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for beginners. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post. You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe. Always go after your heart. I_ll immediately grab your rss as I can't find your email subscription link or newsletter service. Do you've any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks. Someone essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish amazing. Wonderful job! Magnificent website. Plenty of useful information here. I_m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your sweat! hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I require an expert on this area to solve my problem. Maybe that's you! Looking forward to see you. F*ckin_ amazing things here. I_m very glad to see your post. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail? I just could not depart your website before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts you are really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this topic! Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange agreement between us! Great work! This is the type of information that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =) Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I'm shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i_m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this website and give it a glance on a constant basis. whoah this blog is excellent i love reading your posts. Keep up the great work! You know, lots of people are searching around for this information, you can help them greatly. I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye Thank you for another fantastic article. Where else could anybody get that type of information in such a perfect way of writing? I've a presentation next week, and I'm on the look for such information. It_s really a nice and useful piece of info. I_m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You must continue your writing. I'm confident, you have a huge readers' base already! What_s Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job. Thank you, I have recently been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source? What i don't understood is actually how you're not actually much more well-liked than you might be now. You are very intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren't fascinated unless it_s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up! Usually I don't read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost all vital infos. I_d like to see more posts like this. of course like your website but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I_ll surely come back again. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would test this_ IE still is the market leader and a large portion of people will miss your magnificent writing because of this problem. I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a excellent informative site. Hey very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your site and take the feeds also_I'm happy to find a lot of useful information here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . . It is really a great and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing. wonderful points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made a few days ago? Any positive? Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I've a project that I'm just now working on, and I have been on the look out for such information. Hi there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your website came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks. I used to be more than happy to find this net-site.I wanted to thanks in your time for this excellent read!! I definitely having fun with every little bit of it and I've you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post. Can I simply say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to convey a difficulty to gentle and make it important. More people need to learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more in style since you definitely have the gift. very good put up, i definitely love this web site, keep on it It_s hard to search out knowledgeable individuals on this matter, however you sound like you recognize what you_re talking about! Thanks It is best to participate in a contest for probably the greatest blogs on the web. I will recommend this website! An attention-grabbing discussion is worth comment. I believe that it's best to write more on this matter, it won't be a taboo topic but typically individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers Good day! I just wish to give an enormous thumbs up for the good information you've right here on this post. I shall be coming back to your blog for extra soon. This actually answered my downside, thank you! There are some attention-grabbing time limits in this article but I don_t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I'll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as effectively you could have an incredible weblog right here! would you like to make some invite posts on my blog? After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a remark is added I get 4 emails with the same comment. Is there any way you'll be able to remove me from that service? Thanks! The following time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my choice to read, but I actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would repair if you werent too busy on the lookout for attention. Spot on with this write-up, I truly think this website wants rather more consideration. I_ll most likely be again to learn rather more, thanks for that info. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to search out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is something that is needed on the web, somebody with slightly originality. helpful job for bringing one thing new to the internet! I_d have to test with you here. Which isn't one thing I usually do! I get pleasure from studying a put up that may make individuals think. Additionally, thanks for permitting me to comment! This is the precise weblog for anybody who needs to find out about this topic. You realize so much its virtually exhausting to argue with you (not that I truly would need_HaHa). You positively put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice! Aw, this was a very nice post. In concept I wish to put in writing like this moreover _ taking time and actual effort to make an excellent article_ but what can I say_ I procrastinate alot and in no way appear to get one thing done. I_m impressed, I have to say. Really not often do I encounter a blog that_s each educative and entertaining, and let me let you know, you might have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the problem is something that not sufficient people are talking intelligently about. I am very glad that I stumbled throughout this in my search for something regarding this. Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing concern with ur rss . Don_t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. _ There are certainly loads of particulars like that to take into consideration. That may be a great point to convey up. I supply the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up where an important factor shall be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, however I'm sure that your job is clearly identified as a fair game. Both girls and boys feel the impression of just a second_s pleasure, for the rest of their lives. A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing a little bit evaluation on this. And he the truth is purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If doable, as you change into experience, would you mind updating your blog with extra details? It is extremely helpful for me. Large thumb up for this blog post! After study a couple of of the blog posts on your website now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and shall be checking back soon. Pls try my web site as properly and let me know what you think. Your place is valueble for me. Thanks!_ This website online is really a walk-through for all the data you wished about this and didn_t know who to ask. Glimpse here, and you_ll undoubtedly uncover it. There's noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice factors in features also. You made some respectable factors there. I seemed on the internet for the difficulty and located most individuals will go together with with your website. Would you be involved in exchanging hyperlinks? Nice post. I be taught something tougher on different blogs everyday. It would at all times be stimulating to learn content from other writers and observe just a little something from their store. I_d desire to make use of some with the content on my blog whether or not you don_t mind. Natually I_ll offer you a hyperlink on your net blog. Thanks for sharing. I discovered your blog web site on google and examine just a few of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to reading extra from you later on!_ I'm typically to blogging and i actually respect your content. The article has really peaks my interest. I'm going to bookmark your website and maintain checking for brand new information. Hi there, simply turned into aware of your blog thru Google, and located that it's truly informative. I_m gonna be careful for brussels. I will be grateful in the event you continue this in future. A lot of other people will probably be benefited from your writing. Cheers! It's perfect time to make a few plans for the longer term and it's time to be happy. I have learn this post and if I could I want to recommend you few attention-grabbing things or suggestions. Maybe you can write next articles relating to this article. I desire to learn more issues approximately it! Great post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired! Very useful information particularly the remaining phase : ) I care for such information much. I was seeking this certain information for a long time. Thanks and best of luck. hello there and thank you in your info _ I have certainly picked up anything new from proper here. I did on the other hand experience some technical issues the usage of this web site, since I skilled to reload the website lots of instances previous to I may just get it to load properly. I were brooding about if your web host is OK? Now not that I am complaining, however sluggish loading cases occasions will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I_m adding this RSS to my email and could glance out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this once more soon.. Great items from you, man. I've remember your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I really like what you have received here, certainly like what you are saying and the way wherein you assert it. You make it entertaining and you continue to take care of to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you. That is really a terrific website. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your weblog posts. After all I_ll be subscribing for your feed and I am hoping you write once more very soon! I just like the valuable information you provide on your articles. I_ll bookmark your weblog and check once more here frequently. I am fairly sure I_ll learn plenty of new stuff proper right here! Good luck for the following! I believe this is one of the such a lot vital information for me. And i am satisfied reading your article. However want to commentary on some normal issues, The site taste is perfect, the articles is truly excellent : D. Excellent task, cheers We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with helpful info to work on. You have done a formidable task and our entire community will be thankful to you. Unquestionably believe that which you stated. Your favourite justification seemed to be on the web the simplest factor to be mindful of. I say to you, I certainly get irked at the same time as other people think about concerns that they plainly don't understand about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole thing with no need side-effects , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you This is really interesting, You are an excessively skilled blogger. I've joined your rss feed and sit up for in the hunt for extra of your wonderful post. Additionally, I have shared your site in my social networks! Hello There. I discovered your blog using msn. That is a really smartly written article. I_ll make sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thank you for the post. I_ll definitely return. I liked as much as you'll obtain performed right here. The comic strip is tasteful, your authored subject matter stylish. however, you command get got an shakiness over that you would like be turning in the following. ill for sure come more previously once more as precisely the similar nearly a lot incessantly inside of case you shield this hike. Hello, i think that i noticed you visited my site thus i got here to _go back the choose_.I am trying to to find issues to enhance my website!I suppose its good enough to make use of a few of your ideas!! Just wish to say your article is as surprising. The clarity on your post is just nice and i can suppose you are knowledgeable on this subject. Well along with your permission let me to seize your RSS feed to stay up to date with approaching post. Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work. Its such as you read my mind! You appear to know so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I think that you just can do with a few percent to drive the message house a little bit, however instead of that, that is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a enjoyment account it. Glance complex to more introduced agreeable from you! However, how could we keep up a correspondence? Hey there, You've done a great job. I_ll definitely digg it and in my opinion suggest to my friends. I'm sure they'll be benefited from this website. Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered bright clear idea I am really impressed with your writing abilities and also with the structure for your weblog. Is this a paid topic or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it_s rare to see a nice weblog like this one nowadays.. Attractive portion of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing for your augment and even I achievement you get right of entry to consistently fast. My brother suggested I may like this website. He was once entirely right. This post truly made my day. You cann't imagine simply how a lot time I had spent for this information! Thank you! I do not even understand how I stopped up right here, however I assumed this publish was great. I do not know who you're but definitely you're going to a famous blogger if you happen to aren't already ;) Cheers! Heya i_m for the first time here. I came across this board and I find It really helpful & it helped me out a lot. I'm hoping to give one thing back and help others such as you aided me. I was recommended this web site by my cousin. I'm no longer certain whether or not this put up is written by way of him as no one else realize such targeted approximately my difficulty. You're wonderful! Thank you! Nice blog here! Also your site a lot up fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you make running a blog glance easy. The total glance of your site is fantastic, as smartly as the content! I_m no longer positive the place you're getting your information, but great topic. I must spend some time finding out more or understanding more. Thank you for great information I was searching for this information for my mission. You really make it appear really easy with your presentation but I to find this topic to be really one thing which I feel I might never understand. It sort of feels too complicated and extremely huge for me. I'm having a look forward for your subsequent post, I will attempt to get the grasp of it! I've been browsing on-line greater than 3 hours these days, but I by no means discovered any interesting article like yours. It_s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will likely be much more helpful than ever before. I do believe all the ideas you've offered in your post. They're very convincing and can certainly work. Still, the posts are too quick for newbies. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post. You can definitely see your skills in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart. I will right away grasp your rss as I can't find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you've any? Kindly allow me know in order that I may just subscribe. Thanks. Somebody essentially help to make critically posts I might state. This is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this particular submit incredible. Wonderful process! Great web site. Plenty of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you for your effort! hi!,I like your writing so a lot! share we keep in touch extra about your article on AOL? I require an expert on this space to resolve my problem. May be that's you! Having a look ahead to see you. F*ckin_ tremendous issues here. I am very happy to look your article. Thanks a lot and i am taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail? I simply couldn't depart your website before suggesting that I extremely loved the standard info an individual supply for your guests? Is gonna be back regularly in order to investigate cross-check new posts you're in point of fact a excellent webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you're doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you've performed a magnificent activity in this subject! Thank you a lot for sharing this with all folks you actually understand what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally visit my site =). We may have a hyperlink trade agreement between us! Great paintings! That is the kind of information that are supposed to be shared across the web. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this put up higher! Come on over and talk over with my site . Thank you =) Useful information. Fortunate me I found your website by accident, and I am shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i_m glad to convey that I've an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much definitely will make certain to don_t fail to remember this website and provides it a look on a constant basis. whoah this weblog is fantastic i like studying your posts. Stay up the good paintings! You already know, many persons are looking around for this information, you could aid them greatly. I get pleasure from, cause I found exactly what I was looking for. You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye Thanks for every other excellent article. The place else may anyone get that type of info in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such information. It_s actually a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing. magnificent post, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector don't realize this. You must continue your writing. I'm sure, you've a great readers' base already! What_s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & aid other users like its helped me. Great job. Thank you, I've just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have discovered till now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the supply? What i don't realize is in fact how you are no longer really a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You are very intelligent. You realize thus significantly in the case of this matter, made me for my part believe it from so many various angles. Its like men and women aren't interested except it_s something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great. Always handle it up! Generally I don't learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice post. Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, great written and include almost all important infos. I_d like to look more posts like this . certainly like your web-site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth nevertheless I_ll definitely come again again. Hello, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, could check this_ IE still is the market leader and a huge section of folks will omit your fantastic writing due to this problem. I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you set to create this type of excellent informative site. Hey very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally_I am happy to find so many helpful info here within the put up, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . . It_s truly a nice and useful piece of info. I_m happy that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing. great issues altogether, you just gained a logo new reader. What may you recommend in regards to your post that you made a few days ago? Any positive? Thank you for every other informative blog. Where else may just I get that type of information written in such an ideal approach? I have a undertaking that I am simply now running on, and I have been on the look out for such info. Hi there, I discovered your site by means of Google even as searching for a comparable matter, your website got here up, it appears good. I've bookmarked it in my google bookmarks. I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic! As I site possessor I believe the content material here is rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck. I'm very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I'm also an expert in this topic so I can understand your effort. Great _ I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I_ll add you back to my daily bloglist. You deserve it friend :) I've been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I_ll try and check back more frequently. How frequently you update your site? Hey, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring_ I miss your great writings. Past few posts are just a bit out of track! come on! I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I_ve incorporated you guys to my blogroll. I think it'll improve the value of my site :) Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I'm impressed by the details that you_ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site. I have recently started a web site, the info you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! Good write-up, I_m normal visitor of one_s blog, maintain up the excellent operate, and It's going to be a regular visitor for a lengthy time. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I'm hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it. Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I'm wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I've subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day! Hiya, I'm really glad I've found this information. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is really frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I'll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it. I was just seeking this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what's the lack of Google strategy that don't rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage. With the whole thing that appears to be building throughout this particular subject matter, all your perspectives are somewhat refreshing. On the other hand, I beg your pardon, because I do not give credence to your whole theory, all be it radical none the less. It seems to everyone that your comments are generally not entirely validated and in fact you are y

Agresja i przemoc | Porady :)

mod apk | 23/04/2018, 10:58

There's certainly a lot to learn about tuis issue. I like all the points yyou made.

Agresja i przemoc | Porady :)

Pakistani chat room for boys | 23/04/2018, 10:56

My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!
Dodaj komentarz
 authimage

Kim jestem?

aniolekdiabelek

Jeżeli ktoś chce popisać ze mną osobiście to niech pisze na moje GG: 35491784.Chętnie pomogę i poznam nowych ludzi:> Bardzo proszę o komentowanie.

kalendarz

 • « Lipiec 2009 »
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

szukaj


ostatnio...

archiwum

Kategorie

Syndicate

  RSS 0.90 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 0.3

TagiRANKING STRON. Darmowa reklama w internecie. Darmowe statystyki TOPLISTA. Najlepsza toplista. Ranking. Fajne forum dyskusyjne - ranking forum. Najlepsze fora.