Załóż bloga Zaloguj sięPorady :)

Agresja i przemoc

aniolekdiabelek | 11 Lipiec, 2009 19:30

 

Relacje o przemocy wypełniają serwisy informacyjne całego świata. Jej ofiarą padają ludzie na wszystkich kontynentach, niezależnie od kultury, środowiska czy klimatu. Kroniki policyjne całego świata odnotowują nasilenie się częstotliwości występowania przemocy, oraz wzrost ilości przestępstw dokonanych z zastosowaniem przemocy. Z każdej strony pada pytanie: dlaczego tak się dzieje? Jakie są źródła przemocy? Poszukując odpowiedzi na te pytania należy poddać analizie dzieje ludzkości. Od początku są one przepełnione relacjami o aktach przemocy, a ich opisy zawarte są nie tylko w podręcznikach historii, ale również w literaturze, pieśniach czy w mitologii. Z całą pewnością XX wiek zapisze się w historii jako wiek gwałtów i przemocy. Niestety w kolejnym stuleciu nadal obserwowany jest powszechny wzrost przestępczości. Do przemocy nawołuje coraz więcej fanatycznych i fundamentalistycznych grup religijnych czy ideologicznych, dając jej moralne poparcie i aprobatę. Sądzić można, że problemy przemocy w społeczeństwie, mechanizmy jej powstawania i poszukiwanie sposobów jej ograniczania będą w XXI w. w dalszym ciągu aktualne.

1.1. Przemoc stanem frustracji

Przemoc ma swoje źródło w problemach i zmaganiach wewnętrznych człowieka, czyli może być spowodowana żalem, smutkiem, poczuciem krzywdy. Przemoc jest jednym z powszechnie spotykanych stanów frustracji. Według psycholog Anny Sowińskiej „frustracją nazywa się zmiany, jakie pojawiają się w działaniach człowieka pod wpływem zablokowania jego dążeń,” jako „bezpośredni efekt wystąpienia przeszkody, czyli przerwanie ciągu czynności ukierunkowanych na zrealizowanie celu (zaspokojenie potrzeby, rozwiązanie zadania)” . Natomiast Mietzel piesze, że „o frustracji mówi się wtedy, gdy człowiek stara się osiągnąć jakiś cel, lecz jego działania ukierunkowane na ten cel zostają zniweczone lub też osiągnięcie tego celu okazuje się niemożliwe” . A zatem frustracja to negatywne zmiany zachowania, które pojawiają się wówczas, gdy jednostka napotyka na trudności lub przeszkody, uniemożliwiające jej zrealizowanie swojego celu. Wszyscy doświadczają frustracji częściej lub rzadziej, ale w rzeczywistości trudno przeżyć bez niej chociażby kilka dni. Codziennie na ulicy można spotkać sfrustrowanych kierowców, którzy spiesząc się do pracy utknęli w porannym korku. Część z nich będzie się tylko irytować, trąbić, ale u niektórych może to wywołać zachowanie agresywne. Niektórzy badacze uważają, że agresja jest wskaźnikiem frustracji. Niemniej nie zawsze frustracja prowadzi do agresji.
Silne znaczenie w powstawaniu frustracji ma również tzw. deprawacja relatywna. Jest to „poczucie jednostki (albo grupy społecznej), że posiada mniej niż zasługuje lub mniej niż pozwolono jej oczekiwać, lub też mniej niż posiadają ludzie do niej podobni” . Wobec frustracji człowiek może przyjąć dwie różne postawy. Pierwsza z nich będzie miała charakter obronny, a druga zadaniowy, czyli frustracja nie tylko wyzwala u człowieka silne, ujemne emocje, ale również pobudza go do działania.

1.2. Zachowanie agresywne a natura agresji i czynniki ją wywołujące

Z całą pewnością agresja stanowi jeden z wielu sposobów reagowania na negatywne bodźce. Różne dziedziny nauki: psychologia, pedagogika, psychiatria, kryminologia itd. prezentują bardzo szeroką gamę zachowań agresywnych. „Psychologowie społeczni definiują działanie agresywne jako zamierzone zachowanie mające na celu spowodowanie cierpienia fizycznego lub psychicznego” . Z drugiej strony Mietzel uważa, że „o agresji można mówić wtedy, gdy człowiek (lub wiele osób) próbuje zaszkodzić albo rzeczywiście szkodzi drugiemu” . Dodaje do tego, „że jako agresywne określić można tylko takie zachowania, które pozwalają rozpoznać jawny zamiar zaszkodzenia innym” . Z tych dwóch definicji nasuwa się wniosek, że zachowaniem agresywnym jest zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna a także, że agresją jest nie tylko spowodowanie czyjegoś cierpienia, ale również próba zaszkodzenia drugiej osobie. Jednocześnie, aby czyjeś zachowanie nazwać agresywnym, należy mieć pewność, że dana osoba miała zamiar komuś zaszkodzić. Można zaobserwować dwa rodzaje agresji: wrogą i instrumentalną. Agresja wroga jest działaniem agresywnym, które wynika z uczucia gniewu i ma na celu zadanie bólu. Natomiast agresja instrumentalna pomimo, że również w niej występuje zamierzenie wyrządzenia krzywdy innej osobie, służy jako środek do osiągnięcia innego celu niż ból.

Wielu psychologów, fizjologów, etologów czy filozofów zastanawiało się nad naturą agresji. Od wieków toczy się pomiędzy nimi spór o to, czy agresywność jest zjawiskiem wrodzonym, wyuczonym, czy też instynktownym.
Według Thomasa Hobbesa agresja jest zjawiskiem wrodzonym. W jednej ze swoich prac pt. „Lewiatan” uznał, iż człowiek w swojej naturze jest bestią, a nad jego naturalnym instynktem popychającym do agresji można zapanować jedynie poprzez zmuszenie go do przestrzegania prawa i porządku społecznego. W XX wieku pogląd Hobbsa rozwinął Zygmunt Freud. Jego zdaniem ludzie rodzą się z dwoma instynktami: życia (Eros) i śmierci (Thanatos). Według Freuda instynkt śmierci „działa w każdej żywej istocie, dążąc do jej zniszczenia i do sprowadzenia życia do stanu początkowego – materii nieożywionej” . Jeżeli nie uda się człowiekowi w jakiś sposób pozbyć tej energii, to będzie się ona kumulować i spowoduje chorobę. Uważał również, że społeczeństwo odgrywa bardzo ważną rolę w kontrolowaniu instynktu śmierci, gdyż pomaga w przekształceniu tej destrukcyjnej energii w zachowanie użyteczne lub przynajmniej możliwe do zaakceptowania.
Jan Jakub Rousseau był zwolennikiem teorii, która mówi, że agresja jest zjawiskiem wyuczonym. Stworzył on pojęcie ‘szlachetnego dzikusa’. Rousseau sugeruje, że ludzie w swojej naturze są łagodni i dobrzy, ale społeczeństwo poprzez swoje restrykcje wyzwala w nich wrogość i agresywność.
Natomiast brak jest rozstrzygających dowodów na to, czy agresja ma charter instynktowny, czy też nie. Według Berkowitza wrodzone wzorce ludzkiego zachowania są podatne na modyfikację oraz nieskończenie elastyczne. Ludzie mają skłonność do reagowania na prowokacyjne bodźce zaatakowaniem sprawcy. Jednakże ta skłonność nie zawsze musi znaleźć odzwierciedlenie w zewnętrznym działaniu, gdyż zależy ona od złożonego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy wewnętrznymi tendencjami a różnymi reakcjami hamującymi oraz od szczególnego charakteru sytuacji społecznej.
Na podstawie powyższych teorii można wnioskować, że każdy człowiek jest zdolny do działań agresywnych. Agresja może być skutkiem frustracji, jeżeli wewnątrz człowieka powstanie gotowość do agresji. Taka gotowość bywa wywołana złością lub zdenerwowaniem, ale ważne są również bodźce wzrokowe w otoczeniu, które sygnalizują niebezpieczeństwo i pobudzają zachowanie agresywne. Takim bodźcem jest „przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. rewolwer); sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji” . Berkowitz, po swoim eksperymencie potwierdzającym powyższą tezę użył wręcz porównania, że to nie palec pociąga za spust, ale sam spust prowokuje ruch palca .
Agresję wywołuje nie tylko czyjeś zachowanie, ale również wiele innych czynników. Jednym z nich są procesy biologiczno – psychiczne. Kontrolę nad zachowaniem agresywnym zarówno zwierząt jak i człowieka sprawuje ciało migdałowate znajdujące się w rdzeniu kręgowym. Jego drżenie stymuluje zachowanie agresywne, natomiast w momencie zaniku drżenia ciałka – agresja znika. Skłonność do agresji wywołana drżeniem ciałka migdałowatego może zostać zmodyfikowana przez czynniki społeczne (np. przez to czy znajdujemy się w towarzystwie kogoś słabszego, niżej postawionego w hierarchii społecznej).
Duży wpływ na ludzką agresję ma testosteron. U kobiet i mężczyzn, którzy popełnili przestępstwa z użyciem siły, występuje wyższy poziom tego hormonu, niż u pozostałych. Stąd można wysnuć wniosek, że mężczyźni są bardziej agresywni niż kobiety, skoro ich testosteron jest na wyższym poziomie.
Ludzie bardzo często reagują agresją również na ból lub poczucie psychicznego dyskomfortu. Często zdarza się osobie narażonej na ogromny ból uderzyć w jakiś przedmiot. To samo dotyczy poczucia dyskomfortu – jeżeli człowiek czuje, że został „przyparty do muru”, może stać się agresywny.
Agresja ujawnia się również, jeżeli do poczucia dyskomfortu, długotrwałej frustracji dojdzie jeszcze jeden czynnik – ubóstwo. Przy czym ważny jest zarówno bezwzględny poziom ubóstwa, jak również pogorszenie się warunków życia. Kiedy człowiek znajduje się trwale w beznadziejnej sytuacji, łatwiej mu w niej żyć. Natomiast, jeśli co jakiś czas pojawia się, a potem znika choćby nikły promień nadziei – jego frustracja z istniejącego stanu staje się coraz większa i jeśli obejmuje większą grupę społeczeństwa, to może prowadzić do zamieszek lub rewolucji.
Kolejne czynniki wywołujące agresję to alkohol lub narkotyki. W momencie zażycia którejś z tych używek, człowiek przestaje w pełni panować nad swoim zachowaniem. Staje się odważniejszy, nie przestrzega panujących w jego otoczeniu norm i zasad. Nie jest to równoznaczne z tym, że po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków ludzie stają się od razu agresywni. To, czy człowiek zachowa się agresywnie czy też nie, zależy od jego predyspozycji psychicznej oraz od siły presji społecznej, na jaką jest wystawiony.
Nawet warunki pogodowe lub klimatyczne mogą mieć wpływ na zachowanie ludzkie. Jeżeli człowiek nie przyzwyczajony do wysokich temperatur przez dłuższy okres czasu będzie narażony na funkcjonowanie w upale, stanie się o wiele bardziej drażliwy, łatwiej będzie go wyprowadzić z równowagi. W czasie niepogody, gdy za oknem pada deszcz, jest szaro i ponuro, człowiek staje się przygnębiony i niezadowolony i to niezadowolenie może prowadzić do frustracji a w końcu do agresji.
Jednak wydaje się, że największe znaczenie mają warunki sytuacyjne. Jeżeli człowiek pozostaje anonimowy lub przebywa w tłumie, jego gotowość do agresji jest większa. Także w sytuacji, gdy ma on możliwość zepchnięcia odpowiedzialności na autorytety lub przełożonych, wzrasta skłonność do zachowań agresywnych, co potwierdził w swoim eksperymencie Stanley Milgram oraz Philip Zimbardo. Z ich eksperymentów można wysnuć wniosek, że bardzo wielu ludzi zrobi to, co karze im zrobić przełożony lub osoba uznana za autorytet, nie zwracając uwagi na cel nakazanego czynu oraz na własne przekonania.
Duże znaczenie mają również zmiany cywilizacyjne, które dotyczą przede wszystkim środowiska rodzinnego. Dziecko pojawia się w rodzinie, która nie jest już wielopokoleniowym rodem, ale często żyje w małym mieszkaniu w dużej, miejskiej aglomeracji. Rodzice dziecka pozostają sami z problemem jego wychowania, nie mając fizycznej pomocy ze strony starszych pokoleń, które nadal zajęte są pracą. W takiej sytuacji dziecko ma problemy z identyfikacją. Tzn. identyfikuje się jedynie z najbliższą rodziną, nie z całym rodem czy też społecznością. Takie niedobory w identyfikacji prowadzą do słabszego zespolenia z innymi, do powstania agresji wewnątrzgrupowej. Ta agresja charakteryzuje się tym, że jest nakierowana na członków tej samej grupy. I. Eibl-Eibesfeldt w swojej książce wskazuje na kilka elementów odpowiedzialnych za wzrost agresji wewnątrzgrupowej . Po pierwsze brak więzi emocjonalnych oraz zwiększona nieufność w stosunku do obcych ludzi, co powoduje, że hamulce agresji są znacznie słabsze. Po drugie rozwój technologiczny i rozwój poziomu kształcenia powodują zwiększony krytycyzm w stosunku do tradycji, kultury i autorytetów, co prowadzi do niepewności i konfliktu pokoleń. Po trzecie życie w przeludnionych aglomeracjach miejskich powoduje, że człowiek pozbawiony jest, tak ważnej dla jego spokoju ducha, przestrzeni, co wpływa na jego frustrację.
W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych zadań jest opanowanie agresji wewnątrzgrupowej. Z jednej strony bardzo ważny jest rozwój ekonomiczny miast, które powinny stać się głównymi ośrodkami pracy. Ludzie powinni po dniu pełnym pracy i stresów wracać do domów znajdujących się z dala od miejskiego zgiełku. Ważne jest również zapewnienie parków, skwerów czy ogrodów na terenie miast, w których ludzie mogliby odpocząć czy to po pracy, czy to wręcz w jej trakcie. Jednak najważniejsze wydaje się stwierdzenie, że wspólnota ludzka opiera się na miłości i zaufaniu, a jedno i drugie rozwija się w rodzinie. Dlatego najważniejsza jest rodzina i jej proces wychowania młodego człowieka, zaszczepienie mu miłości i zaufania do bliskich, które później młody człowiek przeniesie na społeczeństwo.
Bardzo często agresja jest swoistym wołaniem o pomoc. Osoba, która nie potrafi sobie sama poradzić ze swoimi problemami, chce za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę. Dotyczy to również całych grup społecznych, które czują się niezauważane. Ta agresja może przybierać różne formy - od demonstracji czy pikiety, aż do wojny.
Zdarza się, że agresja jest reakcją na wymierzoną karę za niewłaściwe zachowanie. Dorośli dając dziecku klapsa uważają, że jeśli dziecko otrzyma karę, to następnym razem ’dwa razy się zastanowi’. Okazuje się jednak, że surowa kara daje jedynie krótkotrwałe efekty. „Surowa lub restryktywna kara może być niezmiernie frustrująca” . Frustracja stymuluje zarówno do działania pozytywnego, czyli kara zastępuje agresję – co zapewne mają na celu osoby wymierzające karę – ale również możliwe jest, że wywoła ona jeszcze większą agresję.
Bardzo dużą rolę w wywoływaniu zachowania agresywnego przypisuje się także coraz większej ilości przemocy w środkach masowego przekazu.


Rys. 1 Przemoc w telewizji a agresja

Źródło: E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997, s. 513.

Obserwacje ludzi wskazują, że częsty ich kontakt z brutalnością na ekranach telewizorów lub w kinie, powoduje wzrost tolerancji na takie zachowanie w rzeczywistym życiu. Powstaje pytanie dlaczego? Według Aronsona to przede wszystkim przyzwolenie – „jeśli inni mogą to robić, to ja też mogę”. Następnie pisze on, że „oglądanie agresywnych działań może dostarczyć pomysłów, jak ujawnić własne agresywne odczucia” oraz „sprawia, że lepiej uświadamiamy sobie swoją złość i szybciej uruchamiamy działania agresywne” . Ostatnio zaobserwować można wzrost przemocy nie tylko w filmach, ale już w bajkach dla dzieci, czyli następuje zobojętnienie względem agresji coraz to młodszych pokoleń.

Albert Bandura stworzył jedną z najbardziej znanych teorii agresji – teorię społecznego uczenia się . Według niego zachowania agresywne kształtują się, gdy dziecko czuje przyzwolenie na zachowanie agresywne ze strony swoich opiekunów. Takie przyzwolenie może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Przyzwolenie o charakterze bezpośrednim pojawia się, gdy rodzice pochwalą dziecko za to, że np. wygrał szkolną bójkę. Natomiast przyzwolenie pośrednie polega na wyciąganiu wniosków z obserwacji. Przykładowo dziecko oglądając filmy i programy telewizyjne, w których agresywni bohaterowie są atrakcyjni i sympatyczni, uczy się, że agresja może być właściwym sposobem rozwiązywania problemów. Dodatkowo w swoich badaniach Bandura stwierdził, że dzieci uczą się agresji na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem jest poznanie nowych technik agresji. Po drugie dziecko uczy się reakcji otoczenia na agresję. Jeśli dziecko dostrzeże korzyść płynącą z zachowania agresywnego, to zapamięta, że agresja pozwala na rozwiązanie kłopotliwej sytuacji, czyli teoria społecznego uczenia się znajduje zastosowanie w agresji instrumentalnej.

Ogromne znaczenie w pobudzaniu do zachowania agresywnego mają również uprzedzenia, zniewagi oraz drobne kłótnie. Kłótnie często zaczynają się od drobnostek, a mogą skończyć się ostrą wymianą zdań lub doprowadzić do bójki. Jeśli kłótni towarzyszy uprzedzenie do drugiej osoby, lub uczucie zniewagi – człowiek szybciej traci panowanie nad sobą.

Jeszcze jednym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na zachowanie agresywne jest tzw. kultura honoru, czyli „zespół norm społecznych, w którym centralne miejsce zajmuje pogląd, że ludzie (zwłaszcza mężczyźni) powinni bronić swojego honoru, nawet uciekając się do krwawego odwetu” . Przejawia się ona w konfliktach rodzinnych, sąsiedzkich, koleżeńskich itp.

Niestety znana jest również przyjemnościowa motywacja agresji. W każdym społeczeństwie są ludzie, którzy znajdują przyjemność w zniszczeniu czyjegoś mienia, pobiciu kogoś lub wyrządzeniu mu trwałej krzywdy. Wynika to z jego temperamentu i z chęci podniesienia poziomu adrenaliny. Dobrze, jeżeli przyjemnościowa motywacja zostanie nakierowana w stronę zamiłowania do brutalnych sportów (np. boks), jak również zwykłej rywalizacji. Udział w przeróżnych turniejach lub zawodach wywołuje u uczestników zwiększony poziom adrenaliny we krwi. Zawodnicy właśnie poprzez duży wysiłek fizyczny lub psychiczny wyładowują swoją agresję, odreagowują frustrację.

1.3. Definicje przemocy, rodzaje oraz czynniki jej sprzyjające

Agresja jest bardzo często utożsamiana z pojęciem przemocy. Natomiast J. Pospieszyl uważa, że „celem agresji jest zaszkodzenie ofiarze”, podczas gdy celem przemocy jest „wywarcie pewnego wpływu” na ofiarę, aby zmusić ją do postępowania zgodnie z wolą agresora.
Światowa Organizacja Zdrowia formułuje oddzielną definicję dla przemocy, zgodnie z którą przemoc to „celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenie rozwoju lub deprawację” . Przemoc dzieli się zatem na trzy kategorie: przemoc skierowana do siebie samego, czyli autoagresja, przemoc interpersonalna oraz przemoc grupowa.
Na autoagresję składa się zarówno zachowanie samobójcze, jak i samouszkodzenie, przy czym zachowanie samobójcze to nie tylko samobójstwo dokonane, ale również jego usiłowanie lub samo myślenie o nim.
Przemoc interpersonalną można podzielić ze względu na osoby, na które jest ukierunkowana. Pierwszą grupę osób stanowią najbliżsi: dzieci, partnerzy, osoby starsze. Druga grupa składa się z osób niespokrewnionych, często nieznanych. Przemoc skierowana do tej grupy ma miejsce poza domem (w pracy, w więzieniach, w wojsku, w placówkach opiekuńczych, w szkołach) i często jest to przemoc zarówno fizyczna jak i seksualna.
Natomiast przemoc grupowa występuje wtedy, gdy jest stosowana przez ludzi, którzy są członkami grupy i jest nakierowana na członków innej grupy. Z taką przemocą mamy do czynienia np. podczas walk pseudokibiców lub osiedlowych gangów, które rywalizują o władzę na określonym terenie.

Przemoc dzieli się nie tylko w zależności od tego, kto jest jej adresatem i sprawcą. Można rozróżnić następujące formy przemocy: bezpośrednią i pośrednią, fizyczną, psychiczną, strukturalną, wyrażającą się we wpływie negatywnym, posiadającą swój przedmiot (obiekt) lub nie oraz jawną i ukrytą .

Przemoc bezpośrednia, czyli osobowa, jest nakierowana prosto na osobę, która jest ofiarą. Obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Przemoc pośrednia jest zazwyczaj przemocą psychiczną, mającą na celu emocjonalne pogrążenie lub zniszczenie drugiego człowieka bez bezpośredniego ataku na niego. Narzędziami tej przemocy są np.: plotka, pomówienie, fałszywe zeznanie, użycie przemocy fizycznej wobec bliskich tej osoby, której agresor chce wyrządzić krzywdę.

Przemoc fizyczna to agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu i fizycznych obrażeń. Przemoc ta może wystąpić w dwóch postaciach: czynnej i biernej. Forma czynna to poszturchiwania, szczypanie, popychanie i odpychanie, potrząsanie, ściskanie, szarpanie, gryzienie, kopanie, bicie przedmiotami oraz użycie broni. Natomiast forma bierna przejawia się w zakazach mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub w zamknięciu w areszcie domowym.
W przemocy fizycznej występują różne stadia przemocy od tej najbardziej skrajnej, w której człowieka traktuje się jak rzecz i dąży się do jego zniszczenia, aż do przemocy fizycznej, w której występuje coraz więcej elementów natury psychologicznej pomiędzy stosującym przemoc i jego ofiarą .

Przemoc psychiczna to zazwyczaj przemoc werbalna, która wywołuje emocjonalny ból lub cierpienie, co często wynika z poczucia poniżenia i zagrożenia. W codziennym życiu spotyka się przemoc psychiczną stosowaną przez jednych ludzi w stosunku do innych. Wydaje się wręcz, że niektórzy ludzie posiadają większy ładunek tej energii psychicznej w porównaniu do pozostałych. Ci, którzy mają mniejszy ładunek ulegają, ponieważ pojawia się u nich lęk, poczucie winy lub inne stany psychiczne powodujące uległość .

Przemoc strukturalna polega na przemocy wywieranej przez niesprawiedliwe struktury społeczne .
Przemoc wyrażająca się we wpływie negatywnym z reguły powstaje w wyniku społecznego uczenia się. Dziecko wychowywane w atmosferze przemocy częściej sięga po nią w sytuacji zagrożenia lub jeśli chce rozwiązać problem bądź osiągnąć określony cel. Jeżeli w danym społeczeństwie, najbliższym środowisku lub w rodzinie istnieje prawne i moralne zezwolenie na przemoc, człowiek wyzbywa się wówczas hamulców i przemoc staje się jego podstawowym narzędziem w dążeniu do celu.

Czasem przemoc powstaje bez żadnego konkretnego powodu. Wystarczy, że ktoś znajduje przyjemność w zadawaniu bólu, zarówno fizycznego jak i emocjonalnego. Wówczas nie potrzebuje on przedmiotu, na którym mu zależy i który chce zdobyć za wszelką cenę. Jeśli jednak przemoc pojawia się z powodu jakiegoś przedmiotu (np. pieniądze w banku), to wówczas oznacza to, że przemoc jest środkiem w drodze do realizacji celu (np. napad na bank, aby ukraść pieniądze).

Przemoc jawna to przemoc grupowa lub interpersonalna, ale nakierowana na osoby obce. Ofiary przemocy zgłaszają się na policję, dlatego dostępne są dane o jej skutkach.

Natomiast z przemocą ukrytą można się spotkać przede wszystkim w domu. Często akty przemocy rodzinnej nie są rejestrowane i nie są zgłaszane do odpowiednich służb i instytucji.

Przemoc, tak jak agresja, potrzebuje pewnych czynników, które ją wywołują. W rozróżnieniu czynników, które mają wpływ na zachowanie i zwiększają ryzyko popełnienia przemocy lub bycia jej ofiarą, pomaga tzw. model ekologiczny , w którym czynniki zostały podzielone na cztery grupy: indywidualne, relacyjne, społeczne i socjologiczne.

Czynniki indywidualne są nieodzownie związane z jednostką. Są to czynniki biologiczne, związane z historią życia danej osoby, czynniki demograficzne, czyli wiek, edukacja, dochody, oraz czynniki psychologiczne, osobowościowe nieprawidłowości i indywidualna historia zachowań agresywnych lub doświadczania nadużyć.

Czynniki relacyjne dotyczą związków i relacji danej osoby z członkami rodziny, przyjaciółmi, partnerami. Relacje z tymi osobami, ich jakość lub rodzaj mogą zwiększać lub zmniejszać ryzyko bycia ofiarą lub sprawcą przemocy.

Do czynników społecznych należą te, które pozwalają na pojawienie się relacji społecznych np. szkoła, sąsiedztwo i miejsce pracy. Pewne cechy warunków i relacji społecznych mogą zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy.

Do czynników socjologicznych zalicza się takie, które tworzą klimat do powstawania przemocy, (np. dostępność broni, normy kulturowe i społeczne) oraz czynniki związane ze zdrowiem, polityką ekonomiczną, społeczną i edukacyjną państwa.

Założeniem modelu ekologicznego jest to, że każda z grup czynników jest ściśle związana z pozostałymi i oddziaływują one na siebie wzajemnie. Model ekologiczny sugeruje, że przeciwdziałanie przemocy powinno się odbywać na kilku poziomach. Po pierwsze należy zlokalizować indywidualne czynniki ryzyka wystąpienia przemocy i spowodować zmianę ryzykownych zachowań. Po drugie należy wpływać na relacje interpersonalne, tworzyć zdrowe środowiska rodzinne oraz profesjonalnie pomagać i wspierać rodziny dysfunkcyjne. Przemoc powstaje jako skutek interakcji wielu czynników: biologicznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych. Niezbędne jest monitorowanie miejsc publicznych i lokalizowanie problemów prowadzących do używania przemocy. Ważna jest także znajomość nierówności międzyludzkich, czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych oraz dążenie do zmiany nastawienia kulturowego i panujących zwyczajów w danej grupie.

1.4. Patologizacja więzi międzyludzkich

Przemoc bardzo często jest obrazem patologizacji więzi międzyludzkich. Należy zaznaczyć, że więzi międzyludzkie z reguły utożsamia się z więziami emocjonalnymi. Oznacza to, że zawsze istnieją emocje do określonego obiektu, z którym łączą daną osobę więzi i że obiekt ten może działać jako czynnik aktywizujący emocje. Z tego powodu na ową patologizację należy patrzeć w kontekście tła społecznego. Wyróżnia się dwie kategorie grup, wewnątrz których dochodzi do rozwoju i patologizacji więzi międzyludzkich: grupy interakcyjne i nieinterakcyjne. Grupy interakcyjne to małe zespoły ludzi znających się i kontaktujących się ze sobą w sposób bezpośredni. Wyróżnia się w tutaj grupy formalne i nieformalne, grupy o charakterze mieszanym (np. rodzina) oraz grupy dwuosobowe (np. małżeństwo). Grupy nieinterakcyjne obejmują szerokie zbiorowości ludzi nie znających się nawzajem, co jest spowodowane liczebnym i szerokim terytorialnym zakresem grupy. W tych grupach jednostka identyfikuje się ze swoją zbiorowością poprzez działania i przeżycia skupione wokół wspólnych symboli i wartości.
Zarówno w grupach interakcyjnych jak i nieinterakcyjnych można mieć do czynienia z patologią więzi międzyludzkich. Wiąże się ona przede wszystkim z zaburzeniami występującymi u większej liczby osób i powstałymi w sferze postaw. Rozróżnia się tu dwie postawy: altruistyczną, czyli sprzyjającą pozytywnemu i harmonijnemu kształtowaniu się więzi międzyludzkich, oraz egoistyczną, która może wiązać się z patologizacją tych więzi. Na postawę altruistyczną składa się kilka, bardzo szczegółowych postaw, a mianowicie: postawa poszanowania czyjejś godności, poszanowania zdrowia i życia, tolerancji, współodczuwania i opiekuńczości, poszanowania własności, uczciwości oraz poszanowania autonomii jednostki. Jeśli chodzi o postawę egoistyczną to pociąga ona za sobą działania mające na celu zaspokojenie potrzeb danej jednostki oraz realizowanie jej celów kosztem innych. Do patologizacji więzi pomiędzy dwoma osobami dochodzi wtedy, gdy jedna z tych osób reprezentuje sobą postawę egoistyczną.

Generalnie można wyróżnić dwie postacie patologizacji więzi: postawę unikającą, wyrażającą się w utrzymaniu dystansu wobec drugiej osoby, oraz postawę odtrącającą, w której zaburzenia mają charakter przemocy słownej lub fizycznej. Obie te postawy przejawiają się w dwóch sposobach traktowania innego człowieka: traktowaniu reifikującym oraz traktowaniu wrogim.

Traktowanie reifikujące (urzeczowiające) polega na tym, że w „motywacji podmiotu inny człowiek bądź inni ludzie pełnią funkcję podobną do funkcji rzeczy materialnej” . Oznaczy to, że takie zachowanie traktuje drugiego człowieka jak rzecz i nie bierze pod uwagę jego ludzkich przeżyć. Takie zachowanie sprzyja postępowaniu w sposób instrumentalny z innymi ludźmi. Stają się oni wówczas tylko środkiem do realizacji celów, co określa się mianem dehumanizacji kontaktów międzyludzkich. Relacje zdehumanizowane są obiektywne, analityczne i pozbawione emocji. Dehumanizacja może być narzucona społecznie, stosowana w samoobronie, stosowana rozmyślnie dla autogratyfikacji albo jako środek konieczny do osiągnięcia celu.
Traktowanie reifikujące wywołuje nie tylko przemoc i dehumanizację stosunków międzyludzkich, ale sprzyja także występowaniu zachowań o charakterze manipulacyjnym. Charakterystyczną cechą takich zachowań jest stwarzanie dla manipulowanej osoby takich warunków zewnętrznych, które determinowałyby jej zachowanie. W psychologii taka manipulacja nosi nazwę machiawelizmu. Charakteryzuje się on względnym brakiem uczuć w relacjach interpersonalnych, nieprzywiązywaniem wagi do przyjętych zasad i norm moralnych oraz niewielkim poziomem pryncypalizmu. Człowiek jest gotowy do posługiwania się kłamstwem, oszustwem, podstępem czy pochlebstwem, aby tylko osiągnąć zamierzony cel. Można zaryzykować stwierdzenie, że tendencje mechiawelistyczne są obecne u wszystkich ludzi. Za to, czy się rozwiną czy też nie, odpowiedzialny jest sposób organizacji społecznej, który może premiować albo zwalczać zachowania manipulacyjne w relacjach międzyludzkich.

Jeżeli chodzi o traktowanie wrogie, to polega ono na tym, że postawa agresora wobec ludzi jest zdecydowanie wroga. Wrogie działanie wobec człowieka polega na świadomym niszczeniu elementów życia tego człowieka lub na jego poniżeniu. Efektem tego działania jest zdominowanie tej osoby. Z tym zachowaniem wiąże się nieodzowne uczucie nienawiści, któremu może towarzyszyć zawiść, gdy osoba zachowująca się wrogo wykazuje poczucie niższości wobec jednostki, lub uczucie pychy, jeśli osoba ta wykazuje poczucie wyższości.
Zaburzenia w relacjach międzyludzkich mogą być również wywołane przez takie zjawiska jak nietolerancja i niesprawiedliwość. Nietolerancja łączy się z uprzedzeniem, a tym dwóm zjawiskom towarzyszy zazwyczaj dyskryminacja.
Więzi międzyludzkie stanowią zatem bardzo ważny elementy w przeciwdziałaniu pojawienia się przemocy. Jeżeli na poziomie grup interaktywnych wśród ich członków dominować będzie postawa egoistyczna – powszechna będzie agresja i przemoc. Jeśli zaś rozwinie się postawa altruistyczna, łatwiej będzie zapobiec postawom unikających, odtrącających lub zdehumanizowanych.

1.5. Zapobieganie przemocy

W modelu ekologicznym zawarte są również wskazówki dotyczące zapobiegania przemocy . W zależności od tego, czy prewencja dotyczy czasu przed pojawieniem się przemocy, jest stosowana zaraz po jej zaistnieniu czy długoterminowo, prewencję rozpatruje się na trzech poziomach. Prewencja pierwszego stopnia to wszystkie działania, które dążą do przeciwdziałania przemocy zanim się ona pojawi. Prewencja drugiego stopnia skupia się na natychmiastowej reakcji na przemoc. Natomiast prewencja trzeciego stopnia skupia się na długotrwałym procesie idącym w ślad za aktami przemocy.

Istnieje jeszcze jedno podejście do zagadnienia prewencji, które skupia się na grupach docelowych. To podejście dzieli prewencję i interwencję na działania uniwersalne, selektywne i konkretne.
Działania uniwersalne dotyczą całej populacji i polegają na programach prewencyjnych w szkołach lub kampaniach medialnych itp. Działania selektywne są skierowane do osób i grup podwyższonego ryzyka, gdzie występuje w tym samym czasie kilka czynników sprzyjających powstawaniu przemocy. Są to takie działania, jak np. programy psychoedukacyjne dla rodziców samotnych, rodziców żyjących w ubóstwie.
Z kolei działania konkretne są skierowane prosto do osób, które są sprawcami przemocy i polegają przede wszystkim na bezpośredniej interwencji wobec tych osób.

Na podstawie tych dwóch podejść do prewencji można założyć, że program prewencyjny powinien być realizowany na czterech poziomach: indywidualnym, związków interpersonalnych, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa. Prewencja na poszczególnych poziomach musi współpracować z wieloma sektorami i być realizowane na szeroką skalę: zarówno w szkole, miejscach pracy, innych instytucjach, jak i przez cały system sprawiedliwości.

Prewencja na poziomie indywidualnym skupia się na dwóch kwestiach. Pierwsza polega na promowaniu zdrowych postaw i zachowań u dzieci i młodzieży w celu ochrony ich przed byciem ofiarą przemocy lub wręcz agresorem. Natomiast druga polega na dążeniu do zmiany postaw i zachowań u tych osób, które już doświadczyły albo stosowały przemoc. Na tym poziomie istnieją cztery programy prewencyjne: edukacyjne, rozwijające funkcjonowanie społeczne, terapeutyczne i naprawcze. Program edukacyjny jest skierowany do młodzieży i ma na celu namówienie jej do kończenia szkół średnich lub przynajmniej kursów zawodowych. Zalicza się tu również program informujący o skutkach nadużywania narkotyków. Programy rozwijające funkcjonowanie społeczne dążą do wzmocnienia więzi społecznych poprzez rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych, pomoc w radzeniu sobie ze złością i rozwiązywaniem konfliktów oraz wzmacnianie wartości moralnych. Programy terapeutyczne to przede wszystkim poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą, osób podatnych na autoagresję, za pośrednictwem różnych grup wsparcia oraz terapii behawioralnej dla osób cierpiących na depresję i inne choroby psychiczne mogące prowadzić do autodestrukcji. Programy naprawcze polegają na farmakologicznym leczeniu osób cierpiących na choroby psychiczne oraz na prowadzeniu zajęć grupowych mających na celu nauczenie uczestników kontrolowania złości i podejmowania odpowiedzialności za własne czyny.

Drugi poziom – prewencja na poziomie związków interpersonalnych – koncentruje się na wpływie relacji ofiary i sprawcy na ludzi, z którymi te osoby pozostają w interakcji. Duże znaczenie mają tutaj konflikty małżeńskie, brak dyscypliny i nadzoru nad dziećmi oraz inne negatywne zjawiska. Na tym poziomie występuje pięć typów oddziaływań interpersonalnych, które mają przeciwdziałać przemocy: trening dla rodziców, programy mentorskie, terapia rodzin, interwencje i wizyty domowe oraz trening umiejętności interpersonalnych. Treningi dla rodziców mają na celu wzmocnienie więzi emocjonalnych łączących dzieci z rodzicami. Treningi te zachęcają rodziców do stosowania konsekwencji jako metody wychowawczej, pomagają w kontrolowaniu swoich zachowań w stosunku do dzieci. Programy mentorskie polegają na tym, że osoba spoza rodziny konkretnego młodego człowieka podejmuje się opieki nad nim. Staje się ona modelem właściwych postaw i zachowań dla swojego podopiecznego, który jest szczególnie narażony na rozwój zachowań antyspołecznych. Terapia rodzin ma na celu poprawę komunikacji i interakcji w rodzinie oraz udzielenie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. W interwencjach i wizytach domowych kluczową rolę odgrywają pielęgniarki środowiskowe lub inni profesjonaliści. Te interwencje i wizyty domowe są skierowane do rodzin wymagających wsparcia i przewodnictwa w procesie wychowania dzieci, szczególnie tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy. Taka interwencja polega na udzielaniu porad oraz informowaniu o źródłach przemocy. Podczas treningu umiejętności interpersonalnych tworzy się grupy mieszane, tzn. składające się zarówno z kobiet jak i mężczyzn, które pod opieką trenera rozmawiają o przemocy oraz o problemach dotyczących interakcji przedstawicieli obu płci.

Na poziomie społeczności lokalnych występuje kilka celów w zakresie prewencji przeciwko przemocy, takich jak zwiększenie świadomości i wiedzy na temat przemocy, organizowanie lokalnych debat, stymulowanie i programowanie akcji społecznych, określenie przyczyn przemocy w środowisku lokalnym oraz zapewnienie bazy organizacji oraz placówek pomocy i wsparcia dla ofiar. W ramach tej prewencji podejmowane są następujące działania: kampanie edukacyjne, modyfikacje i usprawnienia w środowisku miejskim i naturalnym, zajęcia dodatkowe dla młodzieży, szkolenie policji, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych, polityka społeczna nastawiona na partnerstwo pomiędzy policją a różnymi grupami społecznymi, specyficzne programy dla organizacji i instytucji mające na celu zmianę środowiska instytucjonalnego oraz skoordynowanie działania społecznego, które aktywizuje wiele sektorów i instytucji jednocześnie w celu poprawienia np. systemu pomocy dla ofiar przemocy. Kampanie edukacyjne mają na celu dotarcie do całego społeczeństwa lub do pewnych grup odbiorców poprzez media. Modyfikacje i usprawnienia w środowisku miejskim i naturalnym dążą do odpowiedniego oświetlenia ulic, tworzenia bezpiecznych dróg do szkoły. Zajęcia dodatkowe dla młodzieży to aktywizujące i rozwijające młodych ludzi zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne i muzyczne. Celem szkolenia policji, służby zdrowia i instytucji edukacyjnych powinno być ćwiczenie i usprawnianie umiejętności rozpoznawania przemocy oraz reagowania na nią.
Na tym poziomie bardzo ważna jest wymiana informacji pomiędzy różnymi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi np. urzędnikami miejskimi, pracownikami pomocy społecznej, szkół, policji, służby zdrowia itp. Ważne jest, aby powyższe resorty potrafiły ze sobą współpracować w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy.

Działania na poziomie całego społeczeństwa skupiają się na czynnikach kulturowych, socjalnych oraz ekonomicznych i polegają na poprawkach legislacyjnych oraz na usprawnianiu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, na działaniach międzynarodowych (konwencje i akty prawne zmierzające do przeciwdziałania przemocy), na zmianach polityki (zmierzających do redukowania ubóstwa, nierówności społecznych i poprawy sytuacji rodziny jako podstawowej jednostki społecznej), na wysiłkach zmierzających do zmiany norm kulturowych (szczególnie pod względem przekonań rasistowskich czy dyskryminacji płci) oraz na wdrażaniu programów rozbrajających i demobilizujących (zwłaszcza w krajach, które doświadczyły konfliktów zbrojnych). Poprawki legislacyjne polegają przede wszystkim na wprowadzaniu w prawie zmian dotyczących kar wobec sprawcy przemocy w stosunku do dzieci, partnerów i osób starszych. Wprowadza się również obowiązek zawiadamiania policji i wymiaru sprawiedliwości o przypadkach przemocy oraz wypracowaniu procedur postępowania w sytuacji stwierdzenia przemocy.
Sam człowiek także ma szansę redukcji swoich agresywnych zachowań, przemocy. Od najmłodszych lat uczy się panować nad swoim zachowaniem, redukować zachowanie niepożądane. Pomaga w tym przede wszystkim społeczeństwo wyznaczając ramy i normy ludzkiego zachowania. Dużą rolę odgrywa w tym społeczny dystans pomiędzy ludźmi. Chodzi tutaj nie tylko o oddalenie w przestrzeni, ale przede wszystkim o oddalenie pod względem społeczno – emocjonalnym. Osoba, która lepiej rozumie drugiego człowieka, jest w stanie postawić się w jego sytuacji, rozumie i rozpoznaje jego uczucia i potrafi na nie odpowiednio zareagować. Dzięki empatii nie jest ona skłonna do agresywnego zachowania.

Śmiech jest równie ważnym czynnikiem hamującym zachowanie agresywne. Powoduje on stan rozweselenia, czyli taki stan emocjonalny, którego nie można pogodzić z przemocą.
Człowiek wcale nie musi używać przemocy, zachowywać się agresywnie, ponieważ jeśli tylko leży to w jego interesie, potrafi stłumić w sobie takie zachowanie.
Na ograniczeniu przemocy powinno zatem zależeć zarówno państwu i reprezentującym go instytucjom, jak i wszystkim, żyjącym w tym kraju i w określonej społeczności lokalnej. Wzrost gospodarczy Polski jest jedyną szansą na zmniejszenie bezrobocia, a w konsekwencji ograniczenia ubóstwa i zmniejszenia panującej w społeczeństwie frustracji, apatii oraz zniechęcenia. Bogatsze państwo, to również większe środki przeznaczone na edukację, a w konsekwencji dążenie młodych ludzi do rozwoju i osiągania coraz wyższego poziomu wykształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Wraz ze zdobywaniem wykształcenia rozwija się kultura całego społeczeństwa, a więc również indywidualne panowanie nad swoimi emocjami, złością oraz ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny. Koniecznym jest również, aby nikt nie był obojętny na akty przemocy mające miejsce w jego otoczeniu, ponieważ „przemoc karmi się milczeniem” i jeśli nikt nie zareaguje, to przemoc pozostanie bezkarna.

Komentarze

Agresja i przemoc | Porady :)

wart removal | 23/07/2017, 02:28

Needed to send you the very little note to say thanks a lot as before with your gorgeous tips you've shown here. It's quite incredibly generous of you to provide publicly all a number of us could possibly havge offered for an electronic book too get some money for their own end, most notably now that you could have tried it in thhe event you considered necessary. Those smart ideas likewise served ass a good way to comprehend most people have the identical keenness just like my very own to find out gpod deal mor on the subject of this condition. I am certain there are several more pleasurable opportunities in the future for individuals that lolk over your website. I wish tto show appreciation to you for bailing me out oof this type of dilemma. As a result of resedarching throughout the the net aand obtaining techniques which are not powerful,I was thinking mmy life was over.Existing devoid of the strategies to the difficulties you've fixed all through your good guide is a critical case, and the ones which may have adversely damaged myy entire career if I had not encountered the website. Your main know-how and kindness in taking care of everything was very useful. I don't know whazt I would have done if I had not come across such a subject like this. I'm able to now relish my future. Thank you so much foor this professional and results-oriented help. I will not be reluctan to propose youhr web page to anyone who woupd need direction on this area. I simply wanted to construct a remark in order to appreciate youu for those stunning strategies you are giving on this website. My prolonged internet search has fnally been compensated with incredibly good tips to talk about with my two friends. I would mention that we visitors are quite lucky to exist in a great website with may lovely professionals wityh very beneficial tips and hints. I feel extremely lucky to have come across your entire site and look forward to so many more pleasurable minutes readxing here. Thanks again for everything. Thaznk youu so much foor giving everyone remarkably pleasant possiblity to read from this site. It is usually so pleasing and full off amusement for me and my offkce feklow workers to search your site nearly three times every week to sstudy the newest guides you will have. And lastly, I'm so at all times fulfilled considering the mind-blowing things you give. Some 2 facts in this poost are really the most impressive we have ever had. I want to express my affection for your generosity giviung support to visitors who should have guidance on in this idea. Your real commitment to passing the solution all over had become pretty significant and habe consistently enaabled some individuals like me to achieve their ambitions. Your entire invalluable pubpication means much a person ike me annd somewhat more to my office colleagues. Warm regards; frlm everyone of us. I together with my buddies came checking the nice thoughts from your web page annd then all of the suddxen came up with a terrible suspicion I had not thanked you for those techniques. Mosst of the women came as a result passionate to study them and have extremely beeen enjoying those things. Appreeciate your indeed being considerably considerate and for going for these kinds of beneficial guides millions of individuals are really desirous to earn about. Ouur own sincere regret for not saying thbanks too you earlier. I aam glad for writiing to make you be aware of what a cool experience my cousin's daughter undergone using your web site. Shhe realized many issues, which included how it is like to have a woderful teaching heart to get men and women without difficulty grasp a variety of grueling suibject areas. You truly did more than visitors' expectations. Thanks for delivering those effective, safe, informative and as well aas easy tips about your topkc to Kate. I precisely wanted to thank you very much all over again. I doo not know the things that I might have used without those pointers shown by you relating tto this area of interest. This was a real depressing scenario in my position, nevertheless viewing the very specialised stratyegy you managed that forcerd me to weep for contentment. I'm just happy for this work and expect yoou are aware of a great job you have been puttung in educating others via a site. Most probably you've never got to know anny of us. My wie and i ere very fulfilled when Michael could deal with his reseafch from the ideas he made using your web pages. It is now and again perplexing to just be giving out key points that the others have been making money from. And we all recognize we now have you to be grateful to for this. Thoose illustrations you made, tthe simple website navigation, the friendships your site help to create - iit is most wonderful, and it's letting our son and the family reeason why the issue is amusing, and that's very vital. Thank you for the whole lot! I enjoy you because of every one of your effort on this website. Betty loves engagng in researhh and it is easy to unerstand why. A number off us notice all regarding the powerful ways you create worthwhile tips and hints by means of the web bpog annd as well as foster responde from others on that area of interest then our favorite prinmcess is really understanding so much. Haave fun with the remaining portion of the new year. You are doing a sllendid job. Thanks for obes marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author.I will bee sure to bookmark your blog and will come back later in life. I want to encourage you to ultimately continue yopur great writing, hafe a nice evening! My spouse and I absolutely loce your blog and find almst all of your post's to be just what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write in relation to here. Again, awesome site! My partner and I stumbled over here by a different web address annd thought I might ceck things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page again. Ilike what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting! Keep up tthe exxcellent works guys I've included you gus to blogroll. Hi there I am so thrilled I found your webpage, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round thrilling blog (I alszo love the theme/design), I don_t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be backk too read more, Please do keep up the awesome job. Admiring the commitment you put into your blog and in depth information you present. It's awesome to come across a blog everyy once in a while that isn't thee same out of date rehashed information. Great read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Googyle account. Hello! I've been reading your blog for a long time now and finally got tthe courage to go ahead and give yyou a shkut out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the good work! I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A few of my blog visittors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this issue? I'm curious too fknd out what blog platform you are working with? I'm experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have anyy suggestions? Hmm it seems like your bblog ate my first commjent (it was extremely long) so I guess I'll just sum itt up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything. Do you have any tips for inexperienced blog writers? I'd really appreciate it. Woah! I'm really loving the template/theme of this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between usr friendliness and appearance. I must sayy you've done a very goopd job with this. In addition, the blog loads extremely fast foor me on Firefox. Outstanding Blog! Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to yor weblog? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of tthe information you provide here. Please let me know if this alright with you. Regards! Hey there would you mind letting me know which webhost you're utilizing? I've loaded your blog inn 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it! Wonderful blog yoou have here but I was wondering if you knew of any community fordums that cover the same topics discussed here? I'd really love to be a part oof group where I can get responses from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please lett me know. Thanks a lot! Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles. Caan you recommend aany other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Appreciate it! Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice practices and we aare looking to swap solutions wiith other folks, why nott shoot me an e-mail if interested. Please let me know if you're looking for a writer for your site. You have some really great posts and I think I would bee a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some material for your blog in exchange for a libk back to mine. Please blast me an email if interested. Thanks! Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However imagine if you added some great visuals oor videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but wwith images and videos, this blog could certainly be one of the best in its niche. Superb blog! Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a feew simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. With thanks Hey would you mind stating which blog platform you're working with? I'm looking to start my own blog in the near futture but I'm having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason Iassk is because you layout seems different then mosdt blogs and I'mlooking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask! Hey thhere just wanted to give you a qquick heads up. The text in your aticle seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a format issue or something too do with web rowser compatibility buut I figured I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks With havin so much content and articles do you ever run into anyy iszsues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you knokw aany techniques to help stop content from being stolen? I'd truly appreciate it. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on thhe same subjects you discusas andd would love to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an email. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and fantastic design. Superb blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform lie Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely confused .. Anny recommendations? Thank you! My programmer is trying to convince me to movce to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites ffor about a year and am concertned abouut switching to another platform. I have headd great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might bbe interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time. It'sa pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this excellent blog! I supppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed too my Google account. I lokok forward to new updates and will talk about this blog wkth my Facebook group. Talk soon! Greetings from Carolina! I'm bored at work so I decided to browse your website on my iphone durijng lunch break. I love the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog! Good day! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authorng a blog article or vice-versa? My blog goes oer a lot of the same subjects as your andd I believe we culd greatly benefit from each other. If youu happen to be interested fee free to send mee an email. I look forward to hesring from you! Fantastic blog by tthe way! Curresntly it sounds like Movable Type is tthe best blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog? Wonderful posst but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little biit further. Thanks! Hey! I know tthis is kind of off topic but I was wonndering if you knew wherre I could locate a captcha plugin for myy comment form? I'm using the same bblog platform as yours and I'm haviong difficulty finding one? Thanks a lot! When I initially commented I clicked tthe "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers! Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Yourr blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job! Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wofdpress because I've had issues with hackers aand I'm looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform. Hello there! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me oof my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward tbis post to him. Fairlly certain he will have a good read. Tanks for sharing! Write more,thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what your talking about, why waste your intelligence on just poosting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read? Today, I went too the beachfront with my children. I found a sea shell and gave itt to my 4 yer old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to heer ear and screamed. There was a hermit crab inside and itt pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirel off topic but I had to tell someone! Today, while I waas at work, mmy cousin stole my iPaad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone! I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog? Its very welkl written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only havving one or two images. Maybe you could space it out better? Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do yoou peevent it, any plugin oor anything you can suggest? I get so much lately it's driving mee insane so any assistance is very much appreciated. This design is spectacular! You most certainly know how to kkeep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excelent job. I reeally loved what you had to say, and more than that, how you presnted it. Too cool! I'm really enjoying thhe design and layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hirre out a developer to create your theme? Great work! Hey there! I could have sworn I've been to thi website before but after reading through some of thhe post I realized it's new tto me. Nonetheless, I'm definitely glad I foiund it and I'll bbe book-marking and checking baxk often! Hello! Would you mind iff I share your blog with my twitter group? There's a loot of folks that I thik would really appreciate your content. Please let me know. Thank you Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when openhing in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Oher then that, very goood blog! Wonderful blog! I found it while surfing aroud on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks Good day! This is kind off off topic but I need some help from aan estabhlished blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm not syre where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thanks Hello! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you hsve any recommendations, please share. With thanks! I_m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road. Cheers I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create tis website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to design my own blog and would like to find outt where u got this from. cheers Amazing! Thiis blog looks just like my old one! It's on a complefely different subject butt it has pretty much thee same lwyout and design. Superb choice of colors! Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of tthe imagers aren't loading correctly. I'm not sure why buut I think its a linkihg issue. I've triued it in two ddifferent internet browsers and both shkw the same outcome. Hello are using Wordpress ffor your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started aand set up my own. Do you need anyy html coding knowledge to make your own blog? Any help would be grdatly appreciated! Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or iff you have to maanually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted tto get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated! Hey there! I just wanted to ask if you ever have anyy trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended upp losing many months of hard work due to no backup. Do you havge any methods to prevnt hackers? Hi there! Do you use Twitter? I'd liuke to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly ebjoying your blog aand look forward to new updates. Hello there! Do yyou knkw if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Anny tips? Hey there! Do yyou know if they maqke any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get mmy blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very gopd success. If you kno of any please share. Cheers! I know this if off topic bbut I'm looking into starting mmy own blog annd was curious what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm nnot 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks Hmm iis anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or iif it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated. I'm not sure exactly why but this weblog is loading very slo ffor me. Is anyone elkse having this problem or is it a problem on my end? I'll check bwck later on and see if the problemm still exists. Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and loook forward to all your posts! Keep up the superb work! Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say wonderful blog! Thanks for the blogg post, is there any way I can receive ann email sent to mme whenever you make a fresh post? Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return. I loved as much as you will receive carried out rightt here. The sketch is attractive, youur authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervouness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike. Hello, i think that i saw youu visited mmy blog thus i came to _return the favor_.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a feew of your ideas!! Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and i can asume yoou are an expert on this subject. Well with your permissiion allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratfifying work. Its like you read my mind! Youu appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics too drive the message home a little bit, but other tha that, this is magnificent blog. An excellent read. I'll certainly be back. Thank you for the good writeup. It in fazct was a amusement acount it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate? Hi there, You've done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest too my friends. I am confident they'll be benefited from this site. Wonderful beawt ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site? Thhe account aided mee a acceptable deal. I hhad bewn tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept I'm extremely impressed with your writing skills and also with the laykut on your blog. Is this a paid theme or didd you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, iit iis rare to see a great blog like this one today.. Pretty section of content. I just stumbled upon yor weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I_ll be subscribing to yiur augment and even I achievement you access consistently fast. My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had sent for this info! Thanks! I don_t even know howw I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers! Heya i_m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me. I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whethr this post is written byy him as nobody else know such detailed aboujt my problem. You are amazing! Thanks! Nice blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link too yourr host? I wish myy website loaded up as quickly as yyours lol Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site iss excellent, let alone the content! I_m not sure where you are getting your information, but goo topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your nxt post, I will try to get the hang of it! I have been browsing online more than three hours today, yet I never fkund any interesting article ike yours. It iis pretty worth enogh for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I cling on too listening too the reports talk about receiving boundless online grant appplications so Ihave been looking around for the fibest site to get one. Could you advise me please, whwre could i find some? There is visibly a bunch to realize about this. I suppose you made certain good poinbts in ffeatures also. Keep functioning ,remarkable job! Super-Duper website! I am loving it!! Will bbe back later to read some more. I am takibg your feeds also. Hello. excellent job. I did not anticipate this. This is a splendid story. Thanks! You completed various fine points there. I did a search on the subject matter and found most people will go along with with your blog. As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can aid me. Thank you Wow! Thank you! I permanently neded to write on my website something like that. Can I implement a fragment of your post to my site? Of course, what a splendid site and enlightening posts, I definitely will bookmark your blog.Best Regards! Yoou are a very capable person! Hello.This post waas extremely motivating, particularly because I was browsing for thoughts onn this subject last Monday. You made some decent oints there. I did a search on the issue and found most guys will go allng with with your blog. I am continually browsing online for tipps that can assist me. Thank you! Very well written post. It will be useful to anybody who utilizes it, incluhding myself. Keep up the good work - looking forward to more posts. Well I truly enjoyed reading it. Thiss tip provided by you is very constructive for accurate planning. I'm still learning from you, while I'm making my way tto the top as well. I definitely liked reading everything that is written oon yourr site.Keep thhe information coming. I loved it! I have been checking out ssome of your posts and i can claim clever stuff. I will definitely bookmark yourr website. Great article and right to the point. I don't know if this is actually the best place to ask but do you people have any ideea where to hiire some professional writers? Thaank you :) Hello there, just became alert to yyour blog throuh Google, and found thatt it's reaoly informative. I am going to watch out for brussels. I wilpl be grateful if yyou continue this in future. Numerous people will be benefited frrom your writing. Cheers! It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to bbe happy. I've read this post and if I could I wish to sugest you some interesting things or tips. Perhaps youu could write next articles referrin to this article. I desire to read more things about it! Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful inforrmation specially the laxt part : ) I care for such info much. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and best oof luck. hey there and thank you for your information _ I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced tto reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail aand could lolok out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.. Excelkent goods from you, man. I have understand your stuff previous tto and you're just tooo magnificent. I really like what you've acuired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep itt sensible. I cant wait to read far more from you. Thiis is actujally a terrific site. Veery nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've realoly enjoyed surfing around your blog posts. After all I_ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon! I like the helpful information you provide in your articles. I_ll bookmark your weblog andd check agai here regularly. I'm quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck forr the next! I think this is one of the most significanmt information for me. And i'm glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers We are a group of volunteers and opening a nnew scheme in our community. Your website offered us with valuable info tto work on. You have done an impressive job and our whole commnity will be grateful to you. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about. Youu managed to hit the nail upon the top aand also defined out the hole thing without having side-effects , people cpuld take a signal. Will likely be back too gget more.Thanks This iss really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seekng more of your woderful post. Also, I've shared your website in my social networks! I do agree with alll of the idfeas you have presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short forr starters. Could you pease exztend them a bit from next time? Thanks for the post. Yoou can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart. I will right away grab your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks. Sombody essenntially help tto make seriously posts I would state. This is the vsry first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made tto create this particular publish amazing. Magnificent job! Fantastic website. Lots of useful info here. I am sending it to some friends ans also sharing iin delicious. And of course, thanks ffor your effort! hello!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. Mayube that's you! Looking forward to see you. F*ckin_ amazing things here. I am very glad to see your post. Thanks a lot annd i'm looking forward to contact you. Will you kindlyy dreop me a mail? I just could not depart your webb site before suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be bazck often in order to check up on new posts you are really a good webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you're doing any unique trick. Furthermore, Thee contents are masterpiece. you've done a great job on this topic! Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you're talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange arrangement between us! Terrific work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Comee on ovcer and visit my website . Thqnks =) Valuable information. Lucky me I found your site by accident, and I'm shocked why this acckdent didn't appened earlier! I bookmarked it. I_ve been exploring for a little bit for any high quality articles orr blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i_m happy tto covey that I've an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don_t forget this site and give it a glanfe regularly. whoah this blog is great i love reading your posts. Keep up the great work! You know, lots of peokple are searching around for this info, you could help them greatly. I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye Thanks for another fantastic article. Where else cohld anyone get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information. It_s really a great and useful piece of info. I am glad that yoou shared ths helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don't notice this. You must continue your writing. I am sure,you have a great readers' baae already! What_s Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it has aided mee out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job. Thanks , I have just bren searching for information about this subject for ages and yourts is the greatest I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about thee source? What i do not understood is actually how you're not actually much more well-liked than you migyt be now. You're very intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like women and meen aren't fascinated unless it_s one thing to accomplish with Lady gaga! Youur own stuffs nice. Always maintain it up! Normally I don't read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to trry and doo it! Yourr writing style has been amazed me. Thanks, very nice article. Hello myy friend! I want to say that this article is awesome, nice written and include approximately all vital infos. I_d like tto see more posts like this. certainly like your website but you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rite with spelling problems and I find itt very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would check this_ IE still is the marrket leader and a huge poftion of people will miss your wonderful writing ddue to thios problem. I_ve read some good stff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a wonderful informative site. Hey very cool site!! Man .. Excellent .. Amazinng .. I wilol bookmark your web site and take the feeds also_I am happy to find so many useful info here in the post, we need develop more styrategies in this regard, thanks for sharing. . . . . . It is really a nice and usefjl piece of information. I_m glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date lime this. Thank you for sharing. fantastic points altogether,you simply gained a new reader. What would you recommend in regards to your post that you made some days ago? Any positive? Thank you ffor another informative web site. Where else could I get that type of information written in such an ideal way? I've a project that I'm just now working on, and Ihve been on the look out for such information. Hello there,I found yor wweb site viaa Googlle while searching for a related topic, your website came up, it looks great. I've bookmarked it in my googhle bookmarks. I was very happy to search out this web-site.I needed to thanks in your time for this glorious learn!! I positively having fun with each little bit of it and I've you bookmarked to check oout new stuff you blog post. Can I simply say what a reduction to seek out someone who really is aware of whnat theyre speaking about on the internet. You undoubtedly knpw learn how to bring a difficulty to gentle andd make it important. More individuals have to read this and perceive this facet of the story. I canbt imagine yyoure no more in style becasuse you definitely have the gift. very good put up, i definitely love this website, carry on it It_s arduous to seek out educated peopoe oon tis subject, but you sound like you understand what you_re talking about! Thanks You need to participate in a contest for among the finest blogs on thee web. I will suggest this site! An fascinating discussion is price comment. I believe that you need to write extra on tyis matter, it won't be a taboo topic but typically persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers Hey! I simply wish to give a huge thumbs up for the great iinformation you will have right here on this post. I shall be coming back to ykur weblog foor more soon. This realkly answered my problem, thanks! There are some attention-grabbing time limits in this article however I don_t know if I see all of them center to heart. There's some validity however I wkll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively you've gotten an incredible weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog? Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now ever time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is thbere any method you may remove me frokm that service? Thanks! The following tine I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my choice to learn, but I truly thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may fix iin the event you werent too busy searching for attention. Spot on with tthis write-up, I really think tgis website wants much more consideration. I_ll most likely be once more to learn rather more, thanks for that info. Youre sso cool! I dont suppose Ive reead anything like this before. So nice to search out any individual with some authentic thoughts oon this subject. realy thank yoou for starting this up. this web site is one thing that's needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet! I_d must chechk with you here. Which isn't one thing I usually do! I take pleasure inn reading a post that will ake individuals think. Additionally, thanks for allowing me to remark! This is the fitting weblog for anyone who needs to search out out about this topic. You realize so uch its almost exhausting to argue with you (not that I truly would want_HaHa). Yoou positivvely put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply great! Aw, this was a really nice post. In thought I wijsh to put in writing like this moreover _ taking time annd precise effort to mak an excellent article_ however what can I say_ I procrastinafe alot and under no circumstances appear to get something done. I_m impressed, I must say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that_s each educative and entertaining, annd llet me inforfm you, you've gotten hhit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is one thibg that not sufficient individuals are talking intelligently about. I am very happy that I stumbled throughout this in my seek for something relating to this. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nonetheless I'm experiencing problem with ur rss . Don_t know why Unable to subscrribe tto it. Is there anybody getting identical rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. _ There are actually quite a lot of details like that to take into consideration. That could be a nice point to deliver up. I provide the thoughts above as common inspiration but clearly there are questions like the one you carry up where a very powerful thing will probably be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, howevrr I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and biys feel the influence oof only a moment_s pleasure, for the rest of their lives. A poweerful share, I just given this ontyo a colleague whoo was doing a bit evaluation on this. And he in actual fact bolught mee breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx foor the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I reakly feel strongly bout it and love reading more on this topic. If attainable, as you develop into experience, would you thoughts updating your blog with more details? It is highly useful for me. Huge thumb up for this blolg post! After research a few oof the weblog posts in yolur website now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark websife list and can be checking back soon. Pls take a look at my site as properly and let me know what you think. Your place is valueble for me. Thanks!_ This website online is mostly a stroll-by means of for the entire ibfo you wished about this and didn_t know who to ask. Glimpse right here, and also you_ll positively uncover it. There is notceably a bundle to lesarn about this. I assume you made certain good factors in options also. Youu made some decent factors there. I regarded on the web for the issue and located most indiviiduals will go along with along with your website. Would you bee keen on exchanging links? Nice post. I bee taught something more difficult on different blogs everyday. It iss going to alll the time be stimulating to read content material from other writers and observe slightly one thing from their store. I_d desire to use some with the content on my blog whether or not you don_t mind. Natually I_ll provide you with a hyperlink in your internet blog. Thaks for sharing. I found your weblog site oon googtle and examine just a few of your early posts. Continue to keep up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking ahead to studying extra from you in a while!_ I'm ttypically to running a blog and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your websitye and preserve checking for brand new information. Hello there, simply became aware of your blog via Google, and founmd that it is really informative. I_m gonna be careful for brussels. I_ll bbe grtateful for those who continue this in future. Many other people will likely be benefited out of your writing. Cheers! It's perfect time to make some plans for thee long run and it is time to be happy. I've learn this submit and if I may I want to suggest you few fascinating issuess or tips. Perhaps you can write next articles relating to this article. I wish to learn even more issues about it! Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Very helpful information specially the ultimate part : ) I deal wiith such information much. I used to bbe looking for this particular info for a long time. Thanks and best of luck. hey there and thanks on your information _ I_ve certainly picked up something neew from propesr here. I did alternatively experience some technical points the usage of this site, since I experienced to reload the site many times prior to I may get it to load properly. I were pondering if your holsting is OK? Now not that I'm complaining, howewver sluggish loading cases occasions will often impact your placement in gogle and can damage your high-quality ranking if ads andd ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I_m adding this RSS too my email and could look out for much ore of your respective interesting content. Ensure that you replace this once more soon.. Wonderful goopds from you, man. I've consider your stuff prior to and you're just ttoo excellent. I really like wnat you have acquired right here, really like what you're stating and the best way by which you say it. You're making it enjoyable and yyou continue to care for to stay it wise.I can not wait to read far more from you. Thiis is actually a terrific web site. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished too say that I have truly loved surfing around your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I'm hoping you write once more soon! I just likle the valuable info you supply to your articles. I_ll bookmark your blog aand check once more here frequently. I am relatively sure I will be told a lot of new stuff proper right here! Best of luck for thhe next! I believe that is among the most significant info for me. And i am satisfied reading your article. But want to statement on some common things, The webb site taste is wonderful, the articles is in reality nice : D. Good job, cheers We aree a bunch oof volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed a formidable job and our entire group will probably be grateful to you. Undeniably believe that that you stated. Your favorite reason appeared to bbe at the web the simplest thing to understand of. I saay too you, I certainly get annoyed whilst other folks think about concerns that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the highest ass well as defined out the entire thing with no nerd sode effect , other people could tzke a signal. Will likely be back to get more. Thnk you This iss very attention-grabbing, You aree a very skilled blogger. I've joined your rss feed and sit up for searching for extra off your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks! Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is a very smartly written article. I_ll be ure to bookmark it aand return to read more of your useful information. Thanbks ffor the post. I_ll definitely return. I loved up to you will obtain carried out proper here. Thee caricature is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over tbat you would like be turning in the following.ill indisputably come more beforehand again as exactly the same jusst about very often inside case you shield this hike. Hi, i feel that i noticed you visited mmy blog thus i came to _go back the choose_.I am attempting to find issues to enhance my site!I suppose its good enough to use some of your ideas!! Simply want to say your article is as amazing. The clarity in your submit is just nice and i can thiknk you're knowledgeable on this subject. Well with your permission allow me to take hold of your feed to keep updated with impending post. Thank a illion and please continue the rewarding work. Its such as you read myy mind! You appear to understand a lot about this, like you wrote the guide in it or something. I feel that youu judt can do with a few p.c. to drive the message house a little bit, however instead of that, that iis grea blog. An excellent read. I will certainly be back. Thanks for thhe good writeup.It in reality was a amusemrnt account it. Look advanced too far added agreeable from you! However, how couuld we keep in touch? Hey there, You've performed an excellent job. I will definitely digg it and individually suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from thjs site. Gret beat ! I ish to apprentice at the same time as yyou amend yoour website, how caan i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offvered vivid clear idea I'm extremely impressed with your writing abilities and also with the format to youir weblog. Is this a paid theme or did you custolmize iit yourself?Anyway stay up tthe nice quality writing, it_s uncommon to see a nice blog like this one nowadays.. Pretty section of content. I simpl stumbled upon your website and in accession capital to claim that I get in fact loved account your blog posts. Any wway I_ll be subscribing in your augment oor evcen I achievement you get entry to constantly rapidly. My brother recommended I would possibly like this blog. He was once totally right. This submit actually made my day. You cann't consider simjply how a lot time I had spent for this information! Thank you! I don_t even know how I stopped up right here, however I believed this submit was once great. I do not realize who you're however certainly you're going too a famous blogger in the event you aren't already ;) Cheers! Heya i_m for tthe primary time here. I found this board and I in finding It reallky useful & it helped me out much. I hoope to provide one thing back and help others like you helped me. I used to be suggestwd this blog by way of my cousin. I am now not sure whether or noot this submit is written via him as nobody else recognizze such particular about my problem. You are amazing! Thanks! Excellent blog right here! Also your weeb site quite a biit up fast! What host are you using? Can I am getting your associate hyperlink in your host? I desire my website loaded up as fast as yours lol Wow, fantastic blg layout! How long havbe yyou been blogging for? you make blogging glance easy. The whole glance of your site is excellent, let alone the content material! I_m not positive the place you're getting your info, but great topic. I must spend a while findijg out moree or understanding more. Thank you for wonderful information I was inn search of this info for my mission. You really make it appear reaqlly easy together with yyour presentatyion but I to find this matter to be actually one thing that I believe I might never understand. It kind of feels too complex and very huge for me. I am looking forward on your subsequent post, I will attempt to get the cling of it! I've been browsing online more than three hours as of late, but I never founjd any interesting article like yours. It is lovely worth sufficient forr me. In my opinion, if alll site owners and bloggers made good content as you probaly did, the internet will probably bbe much more helpful than ever before. I do believe all the ideas you have offered to your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the poats are too short for beginners. May just you please prolong therm a bit from subsequent time? Thanks for the post. You could definitely seee your skills inn the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afrad tto mention how they believe. Always follow your heart. I_ll immediately snatch your rss feed as I can't to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you've any? Please let me realikze so that I could subscribe. Thanks. Somebody essentially hdlp to make significantly posts I'd state. That is the first time I frequented yur website page and up to now? I surprised with the research yoou made to create thi particular post incredible. Excellent activity! Great website. Plenty of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thank you to your effort! hello!,I like yur writing very a lot! proportion we keep in touch mre approximately you post on AOL? I require an expert on this space to resolve my problem. Maybe that's you! Taking a look ahead to peer you. F*ckin_ amazing things here. I_m very satisfied to see your post. Thanks so much and i am taking a look forward to contact you. Will you kindly drop mme a e-mail? I simply could not go away your website prior to suggesting that I really enjoyed the usual info a person provide in your visitors? Is gonna be again regularly to investigate cross-check new posts you're in reality a just right webmaster. The web site loqding velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any didtinctive trick. Also, Thhe contents are masterwork. you've performed a wonderful activity on this matter! Thank you a lot for sharing this with alll of us yoou really recognize what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also discuss with my website =). We may have a link alternate agreement between us! Great paintings! That iss tthe type off information that aare meant to bee shared across the net. Shawme on the seek engines for now not positioning this submit higher! Come on ovewr annd discuss with my site . Thanks =) Useful info. Fortunate me I discovered your site accidentally, and I am surprised whyy this accident did not came about earlier! I bookmarked it. I have been exploring for a bbit for any high-quality articles or blog posts in this sort of aeea . Exploring in Yahoo I eventually stumbled uupon this web site. Reading this info So i am glad to express that I have a ver just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much definitely will make sure to don_t fail to remember this web site and givbe it a look on a constant basis. whoah this weblog is magnificent i love reading your posts. Keep up the great paintings! You know, many persons are hunting round for this information, you coulod aid them greatly. I savor, lead to I discovered exactly what I was having a look for. You have ended my four dayy long hunt! God Bless you man. Havve a nice day. Bye Thank you for any other great post. Where else may just ajybody get that type of info in such a perfect way of writing? I've a presentation next week, and I am at the search for such info. It_s actually a cool and useful iece of information. I am happy that you simply shared this helppful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing. excellent post, very informative. I wonxer why thee other specialists of this sector don't notice this. Yoou must proceed your writing. I am sure, you've a huge readers' base already! What_s Taking place i'm neew to this, I stumbled upon this I've discovered It positively useful and it has helped me out loads. I hope to gikve a contribution & aid other users like its helped me. Great job. Thanks , I've rehently been looking for information approximately this subject for a while and yours is the best I've found out so far. However, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning the source? What i do not realize is iif truth be told how you are no longer really a lot moree neatly-favored than you might be now.You're very intelligent. You already know therefore significantly when it comes to this matter, produced me for my paret consider it from numerous numerous angles. Its like men and womjen aren't involvd unless it is onne thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent. Alll the tije deal with it up! Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say thzt this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great post. Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nicee writte and come with approximately all important infos. I would like to see extra posts like this . of course like your website but you have to take a look att the spelling on several of your posts. Several oof them are rife with speling issues and I in finding it very bothersome to tell the rerality howrver I will certainly come back again. Hi, Neat post. There's a problem along with your site in web explorer, would test this_ IE nonetheleess is tthe marketplace chief and a large section of folks wilkl leave out your magnmificent writing due to this problem. I_ve learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effordt you place to make such a fantastic informative site. Hello very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I'll bookmark your site annd take the feeds also_I am glad to find so many useful info here in the submit, we'd like develop extra strategies in this regard, thank you ffor sharing. . . . . . It_s iin reality a great and useful piece oof information. I_m happy that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank youu for sharing. fantastic points altogether, yyou just wwon a new reader. What would you recommend in regards to your publish that youu just made some days ago? Any positive? Thank you for another informative web site. Where ellse may just I am getting that type of informafion written in such an ideal method? I've a mission that I'm simply now running on, and I've been at the glance out for such info. Hello there, I found your website by the use of Googoe while searching for a related matter, your web site came up, it appears good. I've bookmarked it in my google bookmarks. I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You're an expert in this topic! As I web-site possessor I believe the content material heree is rattling excellent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck. I'm so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharring this best doc. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also a specialist in this topic soo I can understand your hard work. Good _ I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being trly simple to do to access. I recently foynd what I hoped for before yoou know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those whoo add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.. Thank you for thee sensible critique. Me & my neighbor were ust preparing tto do some research oon this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I'm vey glad to see such excellent information being shared freely out there. I haven_t checked in here for some time aas I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friiend :) I have been absent for a while, but noww I remember why I used to love this web site. Thank you, I will ttry and check bsck more frequently. How frequently yoou update your website? Hey, you useed to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring_ I miss your superr writings. Past few posts are just a bit out of track! comje on! I like what you guys are upp also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guyys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :) Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed bby the details that you_ve on his web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already seaqrched all over the place and simply couldn't com across. What a perfect site. I_ve recently started a blog, the information you offer on this website has helped me tremendously. Thank you foor all off your time & work. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I foun it on Bing. You've made my day! Thannk you again Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doinjg a little research on that. And he actually bought mee lunch because I found it for him smile Therefore let mme rephrase that: Thanks for lunch! Good write-up, I_m regular visitor of one_s web site, maintain up the excellent operate, and It's goijg to be a regular visitor for a ldngthy time. I would like to thank you for the effcorts you've put in writing this web site. I am hoping the same high-grade website post from you in thee upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own web site now. Really the logging is spreading its wings quickly.Your write up is a good example of it. Good web site! I really love how it is sumple on my eyes and the data aree well written. I'mwondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Haave a nice day! Hiya, I am really glad I've found thyis info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thwnk you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it. I was just seeking this information ffor some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this tyoe of informattive web sites in top of the list. Normally the top wweb sites are full of garbage. With almost everything that appears to be building throughout this specific subject material, many of your perspectives are generally relatively stimulating. Having said that, I appologize, because I can not subscribe to

Agresja i przemoc | Porady :)

plumbing company listing | 23/07/2017, 00:54

Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are nice in favor of new viewers.

Agresja i przemoc | Porady :)

colorful toy guitar | 23/07/2017, 00:47

I feel that is one of the so much important information for me. And i am happy reading your article. However want to remark on few normal things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D. Just right job, cheers

Agresja i przemoc | Porady :)

Get more of my opinions here | 23/07/2017, 00:45

My partner and I stumbled over here by a different website and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page yet again.

Agresja i przemoc | Porady :)

questnet | 23/07/2017, 00:43

Highly energetic blog, I liked that a lot. Will there be a part 2?

Agresja i przemoc | Porady :)

plumbing company listing | 23/07/2017, 00:40

I for all time emailed this website post page to all my contacts, because if like to read it afterward my links will too.

Agresja i przemoc | Porady :)

qnet ora umum | 23/07/2017, 00:34

Hi, I check your new stuff regularly. Your writing style is witty, keep up the good work!

Agresja i przemoc | Porady :)

outsource article writing companies | 23/07/2017, 00:24

This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I've shared your web site in my social networks!

Agresja i przemoc | Porady :)

children sized guitars | 23/07/2017, 00:08

Aw, this was an extremely good post. Taking the time and actual effort to create a superb article… but what can I say… I put things off a lot and don't seem to get anything done.

Agresja i przemoc | Porady :)

qnet penipuan | 23/07/2017, 00:05

Can you tell us more about this? I'd like to find out more details.

Agresja i przemoc | Porady :)

amoeba internasional | 22/07/2017, 23:58

I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one these days.

Agresja i przemoc | Porady :)

plumbing company listing | 22/07/2017, 23:58

For latest news you have to go to see internet and on web I found this web page as a most excellent website for newest updates.

Agresja i przemoc | Porady :)

Slim Life | 22/07/2017, 23:49

Now I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming yet again to read further news.

Agresja i przemoc | Porady :)

childs toy guitar | 22/07/2017, 23:44

I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.

Agresja i przemoc | Porady :)

http://www.gramabazita.com/index.php/love-is-the-fulfillment-of-the-commandments | 22/07/2017, 23:40

People organize for get-togethers using old friends from colleges and schools. It will be an easy task to succumb towards the doubts, to stay in your shell, to allow yourself feel overwhelmed by situations, though the quickest and easiest way to meet new people is quite simple. You will never miss the progres meeting and dating Polish singles of your choice and our free Polish dating site assures that you get one of the most top dating experience ever.

Agresja i przemoc | Porady :)

how to post process HDR photo with single raw image | 22/07/2017, 23:38

It's in point of fact a great and useful piece of information. I'm happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Agresja i przemoc | Porady :)

Emerald Earrings Store | 22/07/2017, 23:31

Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!

Agresja i przemoc | Porady :)

fitness program | 22/07/2017, 23:31

I've been surfing on-line greater than 3 hours lately, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the internet will probably be much more useful than ever before.

Agresja i przemoc | Porady :)

zabawki kreatywne | 22/07/2017, 23:29

I all the time used to study post in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

Agresja i przemoc | Porady :)

Í_Âá_â´Ç_ __¤____ ¤_____´_ | 22/07/2017, 23:25

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
Dodaj komentarz
 authimage

Kim jestem?

aniolekdiabelek

Jeżeli ktoś chce popisać ze mną osobiście to niech pisze na moje GG: 35491784.Chętnie pomogę i poznam nowych ludzi:> Bardzo proszę o komentowanie.

kalendarz

 • « Lipiec 2009 »
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

szukaj


ostatnio...

archiwum

Kategorie

Syndicate

  RSS 0.90 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 0.3

TagiRANKING STRON. Darmowa reklama w internecie. Darmowe statystyki TOPLISTA. Najlepsza toplista. Ranking. Fajne forum dyskusyjne - ranking forum. Najlepsze fora.